Τοπικά

Σε τέλμα όλα τα μεγάλα έργα αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ

14182574001458463623

Στο σημείο μηδέν βρίσκονται έργα της ΔΕΥΑΜΒ με τον αντιπρόεδρο της Επιχείρησης Σ. Παπαευσταθίου να επισημαίνει μετά από επερώτηση που κατάθεσε η Νατάσσα Οικονόμου στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι «μια σειρά γεγονότων κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους, που δεν άπτονται της υπαιτιότητας της ΔΕΥΑΜΒ ή των Αναδόχων, έχουν δημιουργήσει δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, ανασφάλεια και αβεβαιότητα για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη των εργασιών. Τα γεγονότα αυτά είναι σύμφωνα πάντα με τον Παπαευσταθίου:

-Η επιδείνωση της ανασφάλειας και η οικονομική δυσμένεια που δημιουργήθηκε στους Αναδόχους έργων του ιδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την μη ψήφιση πίστωσης εντός του τρέχοντος έτους, με συνέπεια την μη πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών και την διακοπή πολλών έργων ήδη από τον μήνα Μάιο μέχρι σήμερα.

-Η εφαρμογή της. «Τραπεζικής Αργίας Βραχείας Διάρκειας» με την οποία εφαρμόστηκε περιορισμός στην κίνηση κεφαλαίων και τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας.

-Η διακοπή των χρηματοδοτούμενων έργων, λόγω μη πληρωμής αυτών, δημιούργησε καθυστερήσεις. Η κατάταξη αυτών σε κατηγορία phasing και η μεταφορά σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020, μειώνει τα διαθέσιμα κονδύλια για την ένταξη νέων δράσεων και έργων.

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται αναλυτικά οι Προϋπολογισμοί, το Πιστοποιηθέν ποσό και η πορεία του κάθε Υποέργου μέχρι τη σύμβαση:

«Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Βόλου», την 31-10-2011, με υποέργα:

«Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωλκού», η μελέτη είχε υλοποιηθεί από τον πρώην Δ. Ιωλκού. Η ΔΕΥΑΜΒ συνέταξε τα Τεύχη Δημοπράτησης. Το Υποέργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών από τον Μάιο του 2015 λόγω μη πληρωμής λογαριασμών. Έχει υποβληθεί και αίτημα Διάλυσης Σύμβασης.

Δίκτυο Απόχέτευσης Ακαθάρτων Αγ. Στεφάνου Δ. Βόλου, η μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης συντάχθηκαν από τη ΔΕΥΑΜΒ. Το υποέργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών από τον Ιούνιο του 2015 λόγω μη πληρωμής λογαριασμών. Έχρι υποβληθεί και αίτημα Διάλυσης Σύμβασης.

«Σύνδεση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σέσκλου Δ. Βόλου με ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», το Υποέργο έχει ολοκληρωθεί.

«Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Βόλου – Επέκτασης ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται ολοκλήρωση το πρώτο εξάμηνο του 2016.

«Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Μαλάκι – Βόλος», την 31-10-2011, με υποέργα.

«Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγριάς Δ. Βόλου», η μελέτη και τα τεύχη Δημοπράτησης συντάχθηκαν από τη ΔΕΥΑΜΒ. Το υποέργο ήταν σε διακοπή από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο λόγω μη πληρωμής λογαριασμών. Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Σύνδεση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγριάς Δ. Βόλου με ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», η μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης συντάχθηκαν από τη ΔΕΥΑΜΒ. Το υποέργο είναι σε διακοπή εργασιών από τον Ιούνιο του 2015 λόγω μη πληρωμής λογαριασμών.

Τα Υποέργα «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ανω και Κάτω Λεχωνίων Δ. Βόλου» και «Αγωγός μεταφοράς λυμάτων παραλιακού μετώπου Α. Λεχώνια εως Αγριά», αποτελούν αντικείμενο της μελέτης του Παραλιακού Μετώπου Βόλου. Αναμένεται η μελέτη να παραδοθεί εντός του 2016. Τίθεται αμφιβολία από την Διαχειριστική Αρχή για την επιλεξιμότητα των έργων σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Το Υποέργο «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγριάς Δ. Βόλου Β’ Φάση», έχει υποβληθεί ήδη από το έτος 2014 στην Διαχειριστική Αρχή προς αξιολόγηση. Τίθεται αμφιβολία από την Διαχειριστική Αρχή για την επιλεξιμότητα του έργου σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

«Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Ν. Αγχίαλος – Βόλος», την 8-2-2012 με υποέργα:

«Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου», η μελέτη υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Πράξης, έχει υποβληθεί για προέγκριση δημοπράτησης στην Διαχειριστική Αρχή από τον Μάρτιο του 2015, αναμένεται έγκριση.

«Σύνδεση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου με ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ», αποτελεί αντικείμενο της μελέτης του Παραλιακού Μετώπου Βόλου. Αναμένεται η παράδοση της μελέτης εντός του 2016.

«Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου», ολοκληρώθηκε, είχε ξεκινήσει η υλοποίηση από την πρώην ΔΕΥΑ Ν. Αγχιάλου και στη συνέχεια εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από τη ΔΕΥΑΜΒ.

Σχετικά με την Πράξη «Περιορισμός Διαρροών του Δικτύου Διανομής Βόλου», η οποία απεντάχθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ.128950/28-7-2014 Απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ:

Με την υπ’ αριθμ. Οικ 176438/4-3-2010 απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. εντάχθηκε η πράξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»

Ο διαγωνισμός του υποέργου «Προμήθεια κι Εγκατάσταση Εξοπλισμού Ελέγχου και Περιορισμού Διαρροών Δικτύου Διανομής Ύδρευσης Βόλου», προϋπολογισμού 3.575.300,00€, πλέον Φ.Π.Α., διεξήχθη την 22-12-2010 και με την υπ’ αριθμ. 194/10-9-2012 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης ακυρώθηκε το πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου και εγκρίθηκε η επαναδημοπράτησή του με νέα μελέτη.

Με την υπ’ αριθμ. 232/31-10-2012 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης εγκρίθηκε η τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και με την υπ’ αριθμ. 204/26-4-2013 απόφαση εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης και του Τεχνικού Δελτίου του Έργου.

Η τροποποίηση αφορούσε στην ένταξη στο σύστημα τηλεμέτρησης, τηλεποπτείας περιφερειακών σημείων των Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου, Αγριάς και Αρτέμιδος, που εντάχθηκαν στη ΔΕΥΑΜΒ το 2011 με την συγχώνευση των ΔΕΥΑ. Στη νέα πρόταση υπήρχε σθεναρή αμφισβήτηση από την Διαχειριστική Αρχή για την επιλεξιμότητα των δαπανών των νέων περιοχών σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Με το υπ’ αριθμ. 6577/2-5-13 έγγραφο υπεβλήθη το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο στο ΕΠΠΕΡΑΑ, στο οποίο περιλαμβάνονταν τμήμα της τροποποιημένης πρότασης, κατόπιν αξιολόγησης από την Διαχειριστική Αρχή και με την υπ’ αριθμ. 125773/16-5-2015 Απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση της Πράξης.

Στη συνέχεια, στα πλαίσια της Εξυγίανσης του Προγράμματος, με την υπ’ αριθμ. 128950/28-7-2015 Απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ, έγινε η ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

Το συγκεκριμένο έργο απεντάχθηκε λόγω μη έγκαιρης συμβασιοποίησής του και δεν είχε καμιά σχέση με έλεγχο των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων που διενεργήθηκε σε παρόμοια έργα άλλων ΔΕΥΑ.

Σύμφωνα δε με άποψη του κου Δ. Κουτσιφέλη, πρώην Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και χειριστή της Πράξης, όπως αυτή διατυπώθηκε στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ κατά την συνεδρίαση της 6-10-2015, η απόφαση 194/2015 με την οποία ακυρώθηκε το πρακτικό του Διαγωνισμού του Έργου και δεν προχώρησε σε σύμβαση, ήταν καθοριστική για την απώλεια της χρηματοδότησης.

Η Πράξη «Ενίσχυση Εξωτερικού Υδραγωγείου – Μεταφοράς Πηγαίων Νερών Ορεινού Όγκου Πηλίου», βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται η ολοκλήρωση εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό κάτω των 5.000.000,00€ και σύμφωνα με ενημέρωση από την Ενδιάμεση Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπάρχει σχετική Εγκύκλιος που δεν έχει γνωστοποιηθεί στη ΔΕΥΑΜΒ, σύμφωνα με την οποία Πράξεις κάτω των 5.000.000,00€ δεν κατατάσσονται στην κατηγορία phasing και ΔΕΝ μεταφέρονται στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Είναι αμφίβολη η χρηματοδότηση του Έργου μετά την 31-12-2015.

  1. Η Πράξη «Επέκταση Ε.Ε.Λ. Μείζονος Περιοχής Βόλου» από το 2008 ενταγμένη αρχικά σε άλλο Πρόγραμμα και μετέπειτα στο ΕΠΠΕΡΑΑ, ολοκληρώθηκε.
  2. Η Πράξη «Κατασκευή Δικτύου Ακαθάρτων στο Συνοικισμό Ρομά στο Αλιβέρι Ν. Ιωνίας», χρηματοδοτούμενη από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2014.
  3. Η Μελέτη της Πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Επεξεργασία Λυμάτων και Διάθεση Εκροής Καλών Νερών Δ. Ν. Πηλίου», με την ΔΕΥΑΜΒ ως φορέα υλοποίησης για λογαριασμό του Δήμου Ν. Πηλίου ήταν σε διακοπή εργασιών από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2015, σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2015.
  4. Τα Συνοδά Έργα διακλαδώσεων Αποχέτευσης των Περιοχών Αγ. Στεφάνου και Αγριάς είναι σε εξέλιξη. Το Συνοδό έργο του Ιωλκού αναμένεται να συμβασιοποιηθεί και προγραμματίζεται η υλοποίηση Συνοδού Έργου Διακλαδώσεων Αποχέτευσης για την περιοχή της Ν. Αγχιάλου, το οποίο θα υλοποιηθεί εντός του 2016 παράλληλα με το κυρίως έργο.
  5. Για την «Όλοκληρωμένη Διαχείριση της Ιλύος», είχε υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης σε Πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ, χωρίς την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η Πρόσκληση αυτή κατά την εξυγίανση του Προγράμματος δεν προχώρησε και δεν έγινε καμιά ένταξη, ενώ η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου συνάντησε τη σθεναρή αντίδραση του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος κου Λαφαζάνη. Η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και με την αλλαγή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αναμένεται να ολοκληρωθεί. Θα αναζητηθεί ο βέλτιστος τρόπος χρηματοδότησης, σημειώνει ο Παπαευσταθίου

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το