Τοπικά

«Φρένο» στην αυθαίρετη αγκυροβολία από τον ΟΛΒ – Διαγωνισμός για την καταγραφή πλοίων- σκαφών

«Φρένο» στις αυθαιρεσίες στο λιμάνι θέλει να βάλει ο Οργανισμός Λιμένα Βόλου και προς αυτή την κατεύθυνση προκήρυξε διαγωνισμό για την επιλογή παρόχου, που θα αναλάβει την καταγραφή των ελλιμενιζόμενων πλοίων- σκαφών στο λιμάνι, προκήρυξε ο Οργανισμός Λιμένα Βόλου. Ο ανάδοχος θα πρέπει μεταξύ άλλων να διενεργεί αυτοψίες προκειμένου να διαπιστωθεί αυθαίρετη αγκυροβολία πλοίων/σκαφών και σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων, ώστε να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Στις υπηρεσίες που θα παρέχει, περιλαμβάνονται και οι εξής:
– Καθημερινή (365 ημέρες/έτος) καταγραφή πλοίων/σκαφών στον λιμένα του Βόλου. Η καταγραφή θα γίνεται αποκλειστικά από τον πάροχο (και όχι από τρίτο πρόσωπο), με καθημερινή αυτοψία στα κρηπιδώματα του λιμένα, προς διαπίστωση της χρήσης του λιμένα από πλοία/σκάφη/πλωτά ναυπηγήματα και με τη χρήση αντίστοιχου μηχανογραφικού εξοπλισμού της Ο.Λ.Β. Α.Ε., που θα του χορηγηθεί (tablet). Η καταχώρηση θα γίνεται σε μηχανογραφική εφαρμογή που έχει αναπτύξει προς τούτο η Ο.Λ.Β. Α.Ε. και για την πρόσβαση σε αυτή θα χορηγηθούν στον πάροχο, οι σχετικοί κωδικοί χρήσης.
– Παροχή πληροφοριών στους χρήστες του λιμένα, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τον ελλιμενισμό του πλοίου/σκάφους τους.

– Αναλυτική (όχι συγκεντρωτική) καταχώρηση παραστατικών είσπραξης λιμενικών τελών (που εκδίδονται χειρόγραφα), σε αρχείο μηχανογραφικής εφαρμογής που θα του υποδειχθεί και εξαγωγή σχετικών αναφορών προς χρήση τους από τις υπηρεσίες και τη διοίκηση της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Τα δικαιολογητικά και η οικονομική προσφορά μπορούν να κατατεθούν είτε δια ζώσης, από τον ενδιαφερόμενο είτε με χρήση ταχυδρομείου, ενώ η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι αποδεκτή επιλογή κατάθεσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. (Πρωτόκολλο) έως και 10/8/21 (14.00). Δεν γίνονται δεκτές και δεν αξιολογούνται προσφορές και συνοδεύοντα αυτών, δικαιολογητικά, που κατατίθενται με διαφορετικό, των προαναφερόμενων, τρόπο ή/και πέραν τις τιθέμενης προθεσμίας.
Η αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν και για τις οποίες θα διαπιστώνεται πληρότητα προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, θα γίνει αποκλειστικά από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ο.Λ.Β. Α.Ε., με έκδοση σχετικής απόφασής του.
Κριτήρια επιλογής θα είναι, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 328 (παρ. 3) του Ν. 4412/2016:
– Η τεκμαιρόμενη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης (παροχής των εν λόγων υπηρεσιών).
– Η οικονομική προσφορά, όπως αυτή θα προκύπτει από τα προσκομιζόμενα αντίστοιχα έγγραφα, κατά την απόλυτη κρίση του αποφασίζοντος οργάνου που προαναφέρθηκε.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το