Ελλάδα

Φοροαπαλλαγές και ενισχύσεις για νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ενισχύσεις για επενδύσεις σε νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος.
Από αύριο 12 Οκτωβρίου ενεργοποιείται το καθεστώς με την επωνυμία «νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις», οπότε και οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 30ή Νοεμβρίου του 2016 και ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το 2016 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα 100 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως φορολογική απαλλαγή.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης:

• Για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς το κατώτατο όριο είναι οι 250.000 ευρώ

• Για μικρές επιχειρήσεις, οι 150.000 ευρώ

• Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι 100.000 ευρώ

Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α’ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) το κατώτατο όριο των επενδυτικών σχεδίων είναι οι 50.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες μικρομεσαίες που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τα τρία παρακάτω κριτήρια:

• Να είναι μικρομεσαίες

• Να είναι υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των 7 ετών)

• Να είναι ανεξάρτητες (με τον τρόπο που ορίζεται η ανεξαρτησία στον νόμο)

Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενες ή υπό σύσταση•

Οι δαπάνες που ενισχύονται διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1 Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων που περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού). Τέτοιες είναι η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, η αγορά συνολικά κτιρίων, μηχανημάτων και εξοπλισμού από παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της, η αγορά καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού, τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων, η αγορά δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας κ.λπ.

2 Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων που περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έξοδα εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τα είδη ενίσχυσης που μπορούν να διεκδικήσουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι:

• Φορολογική απαλλαγή

• Επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης

• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

• Επιδότηση μισθολογικού κόστους

Τα ποσοστά των περιφερειακών ενισχύσεων για τις σχετικές δαπάνες κυμαίνονται από 20% έως 45% ανάλογα με την περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης.

Τα ποσοστά των εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για τις δαπάνες συμβούλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι 50% και έως του ποσού των 50.000 ευρώ και για τα έξοδα εκκίνησης είναι 100% και έως το ποσό των 100.000 ευρώ.

Πέραν αυτών των κινήτρων για τις «νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις» τρέχουν και ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων.

Οι επιχορηγήσεις για αυτές ορίζονται στο 100% εφόσον είναι εξωστρεφείς και καινοτόμες, αν οι επιχειρήσεις προέρχονται από συγχώνευση ανεξάρτητων μικρομεσαίων, αν αύξησαν την απασχόλησή τους τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία, εφόσον είναι συνεταιρισμοί, Κοιν. Σ.Επ., αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών και αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, αν δραστηριοποιούνται στους κλάδους τεχνολογίας, πληροφορικής, επικοινωνίας και αγροδιατροφής, αν το επενδυτικό τους σχέδιο υλοποιείται σε οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές και αν δραστηριοποιούνται σε περιοχές με αυξημένες προσφυγικές ροές.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Προϋπόθεση είναι ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Αξιολόγηση
Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά, μέσω προτεραιοποίησης στη βάση της επιτυγχανόμενης επίδοσης της κάθε επένδυσης σε πέντε βαθμολογικά κριτήρια (αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά χαρακτηριστικά φορέα όπως καινοτομία, εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης).

Συμπερασματικά, το καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» • παρέχει στις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής αυξημένα κίνητρα σε σχέση με τα υπόλοιπα καθεστώτα γενικών ενισχύσεων, όπως επιχορήγηση των επενδυτικών δαπανών από 70% έως 100%, αλλά και ενισχύσεις έως 100.000 ευρώ για τις δαπάνες εκκίνησης.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το