Τοπικά

Έτοιμη η πρόσκληση για την Εξισωτική Αποζημίωση – Μέχρι 15 Ιουνίου οι αιτήσεις από αγρότες και κτηνοτρόφους

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να εκδοθεί η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους να λάβουν την Εξισωτική Αποζημίωση 2020. Βασική αλλαγή προβλέπεται πως θα είναι η μείωση από τα 6,4 στα 3,2 ευρώ το στρέμμα της προβλεπόμενης ενίσχυσης για αγρότες και κτηνοτρόφους με δραστηριότητα σε πρώην μειονεκτικές περιοχές.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για την εξισωτική αποζημίωση πραγματοποιείται μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ και έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2020, ήτοι μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Περιοχές εφαρμογής:
α) Υπομέτρο 13.1: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές. Το υπομέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές με βάση την Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
β) Υπομέτρο 13.2: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών. Το υπομέτρο εφαρμόζεται βα) στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μετά τη νέα οριοθέτηση, ββ) στις περιοχές της Οδηγίας του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι οποίες ήταν επιλέξιμες βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, και οι οποίες πλέον δεν ανήκουν σε καμία από τις περιοχές της παρ. γ) και της περ. βα) της παρούσης παραγράφου, με τη νέα οριοθέτηση.
γ) Υπομέτρο 13.3: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα. Το υπομέτρο εφαρμόζεται στις περιοχές με ειδικούς περιορισμούς, παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές, όπου είναι απαραίτητη η διατήρηση της υπαίθρου και η μη εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 μετά τη νέα οριοθέτηση.

Δικαιούχοι-Κριτήρια επιλεξιµότητας
Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία:
α) Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν. (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται με το άρθρο 3 της αριθ. 104/7056/2015 (ΦΕΚ 147/Β’/2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως κάθε φορά ισχύει.
β) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα βα) εντός των περιοχών των παρ. α) και γ) του κεφαλαίου 1 και της περ. βα) της παρ. β) του κεφαλαίου 1, ββ) Για τα έτη εφαρμογής 2016-2018 (έτη προ της νέας οριοθέτησης), ασκούσαν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της περ. ββ) της παρ. β) του κεφαλαίου 1.
γ) Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
Ύψος ενίσχυσης:
-12,5 ευρώ ανά στρέμμα για όσους έχουν αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές.
-8,1 ευρώ ανά στρέμμα για όσους έχουν αγροτεμάχια σε μειονεκτικές περιοχές.
-3,2 ευρώ ανά στρέμμα για όσους έχουν αγροτεμάχια σε πρώην μειονεκτικές περιοχές.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το