Τοπικά

Εταιρεία διεκδικεί 480.000 ευρώ από τον ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας για υγειονομική ταφή απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ το 2015- 2016

Το ποσό των 481.128 ευρώ, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων, διεκδικεί με αγωγή που έχει καταθέσει ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας η επιχείρηση Β.ΑΠ.Κ.Α. Ι.Κ.Ε. κατά του ΣΥΔΙΣΑ Νομού Μαγνησίας, ως εργολαβικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της εργασίας «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου 2015-2016». Να προχωρήσει σε ενδοδικαστικό συμβιβασμό αποφάσισε το Δ.Σ. του Συνδέσμου μόνο ως προς ένα σκέλος της ένδικης απαίτησης για την εκτέλεση εργασιών υγειονομικής ταφής, μετά από σχετική γνωμοδότηση νομικού συμβούλου.

Να αναφερθεί ότι η αγωγή κοινοποιήθηκε στον ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας στις 28 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με την εισήγηση του νομικού συμβούλου του Συνδέσμου Χρ. Στρατηγόπουλου η αξίωση της ενάγουσας Β.ΑΠ.Κ.Α. Ι.Κ.Ε. εμφανίζεται να ερείδεται αφενός στο με αριθμό πρωτ. 1386/04.12.2015 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ), μετά από την ανάδειξή της ως μειοδότρια, σε διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού και η νομική βάση αυτής πηγάζει από τη σύμβαση αυτή, η οποία είναι γνήσια διοικητική σύμβαση παροχής υπηρεσιών και συνεπώς αρμόδια ασκείται ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας και αφετέρου στην εκτέλεση εργασιών υγειονομικής ταφής, στα ειδικότερα χρονικά διαστήματα που αναλυτικά αναφέρονται στο κείμενο της ένδικης Αγωγής, για τα οποία δεν υφίσταται σύμβαση μεταξύ της ενάγουσας και του Συνδέσμου, σύμφωνα δε με την ενάγουσα η εκτέλεση αυτών (εργασιών υγειονομικής ταφής) έλαβε χώρα, σε εκτέλεση εντολών των οργάνων του Συνδέσμου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δη προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η αξία των εκτελεσθείσων, με τον παραπάνω τρόπο (μη συμβασιοποιημένων) εργασιών, αποτιμάται από την ΒΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε., στο συνολικό ποσό των 131.128,74 ευρώ.

Ο νομικός σύμβουλος ως προς το πρώτο (υπό α΄) σκέλος της ένδικης Αγωγής, επισημαίνει ότι η ένδικη απαίτηση της ενάγουσας εμφανίζεται να πηγάζει από τη μη πληρωμή οκτώ συνολικά πιστοποιήσεων εκτελεσθεισών εργασιών συνολικής αξίας εργασιών 350.000 ευρώ.

Από τα στοιχεία του τηρούμενου φακέλου της υπόψη εργασίας, προκύπτει ότι η εκτέλεση των επιμέρους εργασιών υγειονομικής ταφής έχει ανεπιφύλακτα επιβεβαιωθεί – εγκριθεί από την Υπηρεσία του Συνδέσμου (υπό μορφή Πιστοποιήσεων – Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής Εργασιών, με ημερομηνίες 11-01-2016, 17-02-2016, 04-03-2016, 01-04-2016, 5-05-2016, 08-06-2016, 05-07-2016, 14-07-2016, αντίστοιχα).

Υπό τα δεδομένα αυτά, ο Σύνδεσμος δεν δύναται να αμφισβητήσει – βάσιμα και πειστικά – την εκτέλεση της εργασίας, στις αντίστοιχες ποσότητες εργασιών και το ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος, αφού ο ίδιος (μέσω των αρμοδίων οργάνων του) έχει πιστοποιήσει τις επιμετρήσεις και συνεπώς έχει συνομολογήσει τις αντίστοιχες (ήδη ένδικες) οικονομικές αξιώσεις της αναδόχου, με το νομικό σύμβουλο να επισημαίνει ότι τυχόν συμβιβασμός είναι προς όφελος του Συνδέσμου, καθώς σε περίπτωση (προβλεπόμενα, χρόνιας) αντιδικίας, η ένδικη απαίτηση θα επιβαρύνεται με επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες, σημαντικού ύψους, χωρίς να υφίσταται υπολογίσιμη πιθανότητα αποφυγής πληρωμής του αξιούμενου από τον αντίδικο ποσού.

Ως προς το δεύτερο (υπό β΄) σκέλος της ένδικης Αγωγής, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «στην προκείμενη περίπτωση, η ιστορική και νομική βάση της ένδικης Αγωγής αναφέρεται στην εκτέλεση εργασιών υγειονομικής ταφής, για τις οποίες δεν υφίσταται σύμβαση μεταξύ της ενάγουσας και του Συνδέσμου.

Τελικά, όπως προαναφέρθηκε, το Δ.Σ. του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχτεί την πρόταση για ενδοδικαστικό συμβιβασμό, μόνο ως προς το α’ σκέλος της ένδικης απαίτησης της εταιρείας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το