Τοπικά

Έρευνα: Συμφωνούν με την τηλεκπαίδευση αλλά ζητούν επιμόρφωση καθηγητές της Μαγνησίας

Σχεδόν όλοι οι καθηγητές συμφωνούν με την αξιοποίηση της τηλεκπαίδευσης στους μαθητές, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχολείων, ενώ το 85% επιζητά επιπρόσθετη ειδική επιμόρφωση για τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα πιστεύουν ότι οι μαθητές τους είναι ανέτοιμοι για τη συμμετοχή σε τηλεκπαίδευση. Πρόκειται για μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα που διεξήχθη σε καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων της Μαγνησίας.

Η έρευνα εκπονήθηκε από τον καθηγητή, πρώην σχολικό σύμβουλο, κ. Χαράλαμπο Σταχτέα και τον γιατρό του Νοσοκομείου Βόλου κ. Παναγιώτη Σταχτέα, με τίτλο «Απόψεις των καθηγητών για τον νέο κορωνοϊό και για την τηλεκπαίδευση κατά την πανδημία» και έγινε το διάστημα 24-29 Μαρτίου. Η αποστολή του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου.

Το 63% της έρευνας ήταν γυναίκες και το 37% άνδρες. Το 3% ήταν ηλικίας μέχρι 40 ετών, το 86% μεταξύ 40-60 ετών και το 12% μεγαλύτερο από 60 ετών. Το 2% κατείχε διδακτορικό, το 33% μεταπτυχιακό, το 57% απόφοιτοι ΑΕΙ και το 8% απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Αναφορικά με τα χρόνια προϋπηρεσίας το 5% είχε μέχρι δέκα έτη, το 29% 10-19 έτη, το 49% 19-29 έτη και το 17% περισσότερα από 30 έτη.
Αναφορικά με την ενημέρωση για την πανδημία, το 87% πληροφορείται από το διαδίκτυο, το 78% από την τηλεόραση, το 47% από τον ΕΟΔΥ, το 34% από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, το 11% από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το 9% το ραδιόφωνο και το 9% από τις εφημερίδες.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, «οι καθηγητές πέρα από το καθαρά διδακτικό έργο στο εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο, διαδραματίζουν ουσιαστικό συμβουλευτικό και καθοδηγητικό ρόλο στη ζωή των μαθητών τους. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διαγνωσθεί, εάν οι καθηγητές προσλαμβάνουν με ορθό τρόπο βασικά στοιχεία της πληροφόρησης σχετικά με τον νέο κορωνοϊό.

Είναι επίσης ευρέως γνωστό το γεγονός ότι ενώ βρισκόμαστε καθημερινά εκτιθέμενοι σε πληθώρα πληροφοριών υγείας, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο να τις χρησιμοποιήσουμε σωστά προς όφελος της υγείας μας και της υγείας των συνανθρώπων μας, πολύ περισσότερο σε περίοδο μίας πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης. Το επίπεδο αλφαβητισμού υγείας (health literacy) συνδέεται άμεσα με το επάγγελμα και το εκπαιδευτικό επίπεδο του ατόμου και αποτελεί ισχυρό προγνωστικό παράγοντα της ατομικής κατάστασης υγείας και κατ’ επέκταση της δημόσιας Υγείας ενός πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ενδιαφέρον να αποτυπωθεί το επίπεδο πληροφόρησης και οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη νέα πανδημία».

Γράφημα της έρευνας για την προοπτική εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης

Πληροφόρηση για τον κορωνοϊό
Από την έρευνα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ καλά ενημερωμένοι σχετικά με βασικά ζητήματα μετάδοσης του νέου κορωνοϊού. Η συντριπτική πλειονότητα (97%) απάντησε θετικά ότι η μετάδοση του κορωνοϊού SARS-CoV2 μπορεί να γίνει μέσω επαφής με μολυσμένες επιφάνειες και αεροσταγονίδιο (96%). Αντίστοιχα θεαματικά ήταν τα αποτελέσματα σε ερώτηση σχετικά με τη μετάδοση του κορωνοϊού SARS-CoV2 από ασυμπτωματικούς ασθενείς, όπου το 99% απάντησε θετικά. Εκεί που οι απόψεις των συμμετεχόντων ήταν λιγότερο ξεκάθαρες ήταν στο αν κάθε άτομο με συμπτωματική λοίμωξη αναπνευστικού (πυρετός, βήχας, δύσπνοια) θεωρείται σύμφωνα με τις οδηγίες ύποπτο κρούσμα, οπότε θα πρέπει να επισκέπτεται το νοσοκομείο. Και πάλι η πλειονότητα αποδείχθηκε καλά ενημερωμένη, αφού το 70% δήλωσε πως δεν χρειάζεται να επισκεφτεί το νοσοκομείο. Βέβαια, υπήρχε και ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό (29%) εκπαιδευτικών που δήλωσαν ότι κάθε συμπτωματική λοίμωξη πρέπει να αντιμετωπίζεται στο νοσοκομείο.

Το 90% των καθηγητών κρίνει σε σημαντικό βαθμό ικανοποιητικά τα μέτρα που έχει πάρει η χώρα μας για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού. Απ’ αυτό, το 48% τα θεωρεί πολύ ικανοποιητικά.
Στους καθηγητές καταγράφεται σημαντική αισιοδοξία (71%) για το μέλλον, σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας (απόλυτα απαισιόδοξοι 3%).
Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων και ο περιορισμός της κυκλοφορίας έχουν προκαλέσει έντονη επιθυμία επιστροφής στα καθήκοντα διδασκαλίας.
Πολύ μεγάλο ποσοστό καθηγητών (79%) θεωρεί ότι είναι ικανοποιητικά εξοικειωμένοι με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.
Σχεδόν όλοι (94%) συμφωνούν με την αξιοποίηση της τηλεκπαίδευσης στους μαθητές, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχολείων.
Οι καθηγητές πιστεύουν ότι οι μαθητές τους είναι ανέτοιμοι για τη συμμετοχή σε τηλεκπαίδευση.
Το 85% των καθηγητών επιζητεί επιπρόσθετη ειδική επιμόρφωση για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην τηλεκπαίδευση.
Παρότι επιθυμούν να επιστρέψουν στον γνώριμο χώρο του σχολείου, αισθάνονται αρκετά έτοιμοι και πρόθυμοι, αν και απροετοίμαστοι, να εφαρμόσουν την τηλεκπαίδευση.

Η παιδαγωγική αξία της τηλεκπαίδευσης
Στην ερώτηση «πόσο σύμφωνο/η θα σας έβρισκε η πιθανότητα χρήσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε συστηματική βάση (σε συνδυασμό με τη διά ζώσης εκπαίδευση) στα σχολεία από τη νέα σχολική χρονιά;» το 21,40% απάντησε «καθόλου», 19,20% «πολύ λίγο», το 17% «λίγο», το 16,10% «μέτρια», το 12,90% «πολύ» και το 13,40% «πάρα πολύ».
Όπως αναφέρεται στην έρευνα, «αμφισημία προβλέπεται να διαφανεί στις σχολικές μονάδες, εάν από του χρόνου παροτρυνθούν οι καθηγητές να ενσωματώσουν την τηλεκπαίδευση ως επιπλέον υποστηρικτικό διδακτικό εργαλείο σε συνθήκες κανονικότητας.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι καθηγητές εμφανίζονται με σχετικά χαμηλή διάθεση να συνεισφέρουν στην τηλεκπαίδευση σε μία μονιμότερη βάση και υπό ομαλές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Συνδυάζοντας α) τον υψηλό βαθμό που θεωρούν ότι είναι εξοικειωμένοι με τη νέα τεχνολογία, β) το συντριπτικό ποσοστό που συγκεντρώνει η επιθυμία αναζήτησης ειδικής επιμόρφωσης σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και γ) την καταγεγραμμένη έντονη ανησυχία τους σχετικά με την ετοιμότητά τους να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές τηλεκπαίδευσης, οδηγούμαστε με βάσιμη ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στην παιδαγωγική αξία της τηλεκπαίδευσης και όχι στον χειρισμό τεχνολογικών εργαλείων και στον άστοχο ευκαιριακό εντυπωσιασμό. Με την εμπλοκή τους με την τηλεκπαίδευση, ακόμη και κάτω από τις ιδιάζουσες συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία εξαιτίας του νέου κορωνοϊού, δεν αποκλείεται οι εκπαιδευτικοί να εμφανιστούν προσεχώς περισσότερο ενδυναμωμένοι, ίσως και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σχετικά με την ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στη διδακτικομαθησιακή διαδικασία, κατέχοντας μάλιστα σημαντική τεχνογνωσία την οποία απέκτησαν ή αναβάθμισαν ουσιαστικά μόνοι τους».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το