Τοπικά

Έρχεται βοήθημα ως 7.000 ευρώ σε αγρότες – Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα ποσά ανά έκταση

Απόφαση για τη χορήγηση έκτακτης προσωρινής στήριξης στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, υπέγραψε ο υπουργός κ. Μ. Βορίδης. Στόχος του Μέτρου είναι η διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δράσης των γεωργών του τομέα της ελαιοποιήσιμης ελιάς ή και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω:
α) Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ): Η αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, αναφέροντας κατά περίπτωση όλα τα στοιχεία της εκμετάλλευσης για τις γεωργικές εκτάσεις, για τις οποίες ζητείται στήριξη, καθώς και τις μη γεωργικές εκτάσεις.
β) Αίτηση στήριξης-πληρωμής: Η αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος για την ένταξη στο εν λόγω μέτρο, που ταυτόχρονα είναι και αίτηση πληρωμής της ενίσχυσης. Επιλέξιμη έκταση είναι το σύνολο της προσδιορισθείσας των αγροτεμαχίων με καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή και διπλής κατεύθυνσης, που προκύπτει για το έτος χρήσης ΕΑΕ 2019 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020. Η κατοχή της εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα νόμιμα παραστατικά τεκμηρίωσης, που υποβλήθηκαν με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2019, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο υποβολής και είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή. Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα τα οποία: Είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται από την εγγραφή τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (οικονομικό έτος 2019). Να έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη έκταση. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής όσο και κατά την καταβολή της ενίσχυσης. Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης πραγματοποιείται ανά δικαιούχο σύμφωνα με την κλάση εκταρίων της επιλέξιμης έκτασης.

Το ύψος ενίσχυσης για κάθε κλάση επιλέξιμης έκτασης ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο ως εξής: 0 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 1 ha 300 €, 1 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 1,5 ha 600 €, 1,5 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 3 ha 1.100 €, 3 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 5 ha 1.600 €, 5 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 7 ha 2.000 €, 7 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 10 ha 2.500 €, 10 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 15 ha 3.000 €, 15 ha < επιλέξιμη έκταση ≤ 20 ha 3.500 € και επιλέξιμη έκταση > 20 ha 4.000 €. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ. Το τελικό ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ποσών στήριξης που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος, όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 7.000 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το