Τοπικά

Επιτακτική ανάγκη ενός διαχειριστικού σχεδίου για την προστατευόμενη περιοχή της Κάρλας

λίμνη κάρλα

Ολοκληρώθηκε το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης (Monitoring) Παραμέτρων Ποιότητας Νερού», του Φορέα Διαχείρισης της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας, και όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα η υπο επανασύσταση λίμνη απέχει πολύ ακόμη από τη διαμόρφωση μιας κατάστασης ισορροπίας. Αυτό που απαιτείται άμεσα να γίνει είναι η ενεργοποίηση ενός διαχειριστικού σχεδίου της προστατευόμενης περιοχής, το οποίο θα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ποσότητας αλλά και της ποιότητας των υδατικών συστημάτων της περιοχής.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του, «ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας–Μαυροβουνίου–Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) ανέθεσε από την 1η Απριλίου 2013 έως την 31η Ιουλίου 2015, στην εταιρεία «ΟΜΙΚΡΟΝ Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε.» την υπηρεσία με τίτλο «Πρόγραμμα Παρακολούθησης (Monitoring) Παραμέτρων Ποιότητας Νερού» για την υλοποίηση του Υποέργου 3 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. που συγχρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ.
Στην περιοχή εφαρμογής του έργου συμπεριλήφθηκαν το υπό επανασύσταση λιμναίο σύστημα της τεχνητής Λίμνης Κάρλα (με τρεις σταθμούς δειγματοληψίας), τα τεχνικά έργα επαναπλήρωσης και τροφοδοσίας της λίμνης (επτά σταθμοί δειγματοληψίας σε τάφρους και συλλεκτήρες) και ο Ταμιευτήρας Καλαμακίου (ένας σταθμός δειγματοληψίας). Πραγματοποιήθηκαν εποχικές δειγματοληψίες με βάση τις περιόδους υψηλής παροχής/στάθμης και χαμηλής παροχής/στάθμης αλλά και ψυχρής και θερμής περιόδου. Αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτέλεσε η εποπτεία και η αξιολόγηση των βιοτικών (φυτοπλαγκτόν, βενθικά μακροασπόνδυλα, ιχθυοπανίδα) και αβιοτικών (φυσικοχημικών) παραμέτρων καθώς και στοιχείων τοξικότητας βιολογικής προέλευσης (κυανοτοξίνες) στην περιοχή εφαρμογής του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΕ. Το ανατεθέν έργο θα συμβάλει στην προώθηση της κοινής εκτίμησης της κατάστασης των υδάτων, στην υλοποίηση σχεδίου διαχείρισης τους και στην αξιολόγηση των μεταβολών στην ποιότητα του νερού στην προστατευόμενη περιοχή.
Η υλοποίηση του έργου συμπεριέλαβε δύο διακριτές Φάσεις:
Φάση Α’: Προπαρασκευαστικές Εργασίες (Βιβλιογραφική ανασκόπηση, σχεδιασμός σημείων και προγραμματισμός επισκέψεων στο πεδίο, καθορισμός πρωτοκόλλων δειγματοληψιών, διαβούλευση με το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα) οι οποίες αποτυπώθηκαν στην Έκθεση της Α’ Φάσης του έργου.
Φάση Β’: Ως παραδοτέα υποβλήθηκαν, αξιολογήθηκαν και παρελήφθησαν από το Φορέα Διαχείρισης τέσσερεις εξαμηνιαίες Ενδιάμεσες Εκθέσεις και η Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
• Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης (εργασίες πεδίου) με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης της λίμνης Κάρλα.
• Δημιουργία βάσης δεδομένων με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του Αναδόχου.
• Εκτίμηση των επιπτώσεων και της επικινδυνότητας των ασκούμενων πιέσεων στην υποβάθμιση της ποιότητας των νερών.
• Προτάσεις για την ορθολογικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων.
• Προτάσεις ικανοποιητικών τιμών αναφοράς των επιλεγμένων παραμέτρων παρακολούθησης.
• Πρόταση για επανασχεδιασμό προγράμματος παρακολούθησης στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλα.
• Εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε. στη μεθοδολογία του προγράμματος παρακολούθησης των υδάτων.
Συμπερασματικά, από τα παραδοτέα του έργου προκύπτει ότι η υπό επανασύσταση λίμνη βρίσκεται ακόμη σε πρωτόλειο στάδιο φυσικοχημικών και οικολογικών λειτουργιών, απέχοντας πολύ από τη διαμόρφωση μιας κατάστασης ισορροπίας. Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η ψήφιση και ενεργοποίηση του Διαχειριστικού Σχεδίου της Προστατευόμενης Περιοχής αλλά και η ολοκλήρωση και λειτουργία των προτεινόμενων από αυτό έργων, ώστε να βελτιωθεί και να εξισορροπηθεί τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική κατάσταση των υδατικών συστημάτων της περιοχής».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το