Τοπικά

Επιδότηση για επενδύσεις σε οινοποιεία έως 350.000 ευρώ

Επενδύσεις οινοποιείων από 10.000 ευρώ έως και 350.000 ευρώ επιδοτεί ειδικό μέτρο που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ψηφιακά από 1η Ιουλίου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 και εστιάζει σε επενδύσεις τεχνολογίας αιχμής, βελτίωσης της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων.
Δικαιούχοι της στήριξης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου. Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στρατηγικούς στόχους:
-Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με τη βελτίωση της εμπορίας.
-Τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν οικονομικά.
-Την ενίσχυση συλλογικών δομών (π.χ. Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οινοπαραγωγών, Διεπαγγελματική Ένωση).
Παράλληλα, οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι του προγράμματος είναι:
-Η αύξηση του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων οίνων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΩΝ, ονομασία κατά παράδοση) κατά 5%.
-Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν να ανέρχονται στα 50 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον τα 20 σχέδια να αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
-Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν τίθεται στα 50 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 σχέδια να αφορούν συλλογικές δομές κατ’ ανώτατο όριο.
Ως ανώτερο ποσό προγράμματος επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 350.000 ευρώ και ως κατώτερο ποσό επένδυσης ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

Επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες
Είναι επιλέξιμες για στήριξη οι δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες δράσεις:
-Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος
-Ποιοτικού ελέγχου
-Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων
-Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει.
Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλον προμηθευτή από εκείνον του οποίου την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα, το οποίο τεκμηριώνεται από τεχνική έκθεση που συνοδεύει τον νέο εξοπλισμό. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, αλλαγή προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσίας είναι δυνατή, αρκεί να πληρούνται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των εγκεκριμένων επενδυτικών δαπανών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το