Τοπικά

Επιδότηση γεωργικών επιχειρήσεων – Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Την ενίσχυση, κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι οποίες θα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με γεωργικό τελικό προϊόν, παρέχει η δράση 4.2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της δράσης θα επιδοτηθούν δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας της και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Νοεμβρίου.
Το πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 8,07 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), απευθύνεται σε επιχειρήσεις μεταποίησης, εμπορίας ή και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν). Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν θα πρέπει να κυμαίνεται από 100.000 έως 599.999,99 ευρώ, ενώ το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50%. Ωστόσο, το ποσοστό επιδότησης προσαυξάνεται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μόνο στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών.
Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας, με εξαίρεση της επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά τις εξής κατηγορίες:
– Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών.
– Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
– Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για την εξοικονόμηση ύδατος και την επεξεργασία αποβλήτων ενισχύεται ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
– Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ειδικού τύπου που απαιτούνται, κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά προϊόντων.
– Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).
– Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας).
– Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
– Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
– Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

Κριτήρια επιλεξιµότητας
Στο πλαίσιο της δράσης δεν ενισχύονται αιτήσεις στήριξης:
– Που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα µε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων. (Επίσημη Εφημερίδα, C 244, 01-10-2004, σ. 2-17) και στον Καν. (Ε.Ε.) 702/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων µε την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει κάθε φορά.
– Που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προσκλήσεις τόσο του παρόντος υπομέτρου, όσο και των αντίστοιχων μέτρων προηγούμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού.
– Που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
– Που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών,
– που αφορούν σε λιανικό εμπόριο,
– που αφορούν σε επενδύσεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή από τον δικαιούχο στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της αίτησης στήριξης, ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές πληρωμές έχουν γίνει από τον δικαιούχο.
– Που αφορούν σε µη βιώσιμες επενδύσεις, νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της.
Σε κάθε περίπτωση, δεν ενισχύονται οι δικαιούχοι για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής (Καν. (Ε.Ε.) 702/ 2014, άρθρο 1 παρ. 5α). Οι εν δυνάμει δικαιούχοι οφείλουν να δηλώνουν, συμπληρώνοντας την υπεύθυνη δήλωση που συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής κατωτέρω, ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος τους τέτοια εντολή.
Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στήριξης οι φορείς που είχαν ενταχθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΠΑΑ 2007-2013), υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης αυτής έχει ολοκληρωθεί και έχει παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση στήριξης που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 θα περιλαμβάνει δαπάνες που δεν έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΠΑΑ ή σε άλλο πρόγραμμα.

Ποιοι τομείς ενισχύονται
Οι ενισχύσεις που θα δοθούν σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω της δράσης 4.2.1 για μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων αφορούν τους εξής τομείς:
– Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
– Γάλα.
– Αυγά.
– Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
– Ζωοτροφές.
– Δημητριακά.
– Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
– Οίνος.
– Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
– Άνθη (π.χ. τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
– Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.
– Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό.
– Ξίδι (π.χ. παραγωγή ξιδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
Σημειώνεται ότι ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβείου δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στην περιοχή εφαρμογής της δράσης.
Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%.
Επίσης, δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση σφαγείου, ενώ οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το