Τοπικά

Ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας

ixthyokalliergeies

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στους τομείς «Υδατοκαλλιέργεια» και «Μεταποίηση και Εμπορία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2017-2013, καθώς εκδόθηκαν , σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις – Προσκλήσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες και μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες, του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr, του προγράμματος Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας www.alieia.gr.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την Υπουργική Απόφαση – Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013, επισημαίνεται ότι, στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις, για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια:
Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.
Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.
Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.1-Υδατοκαλλιέργεια είναι:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου.

Σε ότι αφορά την Υπουργική Απόφαση – Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Μέτρου 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013, επισημαίνεται ότι, στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις, για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας:
Δράση 1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης.
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση, μετεγκατάσταση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.
Δράση 2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας.
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων εμπορίας.
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.3. είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς / δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠ Αλιείας αιτήσεις και σχετικό φάκελο για την υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι κάλυψης των στόχων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013. Η κάλυψη των προβλεπόμενων στόχων μπορεί να επισύρει την αναστολή υποβολής αιτήσεων μετά από την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από τον Ειδικό Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Τμήματα Αλιείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το