Τοπικά

Ένσταση Πατσιαντά -Κλημόπουλου κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για Καραμπατζάκη και καύση απορριμμάτων

Ένσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατέθεσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι των Δρόμων Συνεργασίας κ.κ. Πατσιαντάς και Κλημόπουλος κατά της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας ,  το οποίο συνεδρίασε στις 11 το πρωϊ μετά από αίτημα 17 συμβούλων για να συζητηθεί το θέμα της καύσης σκουπιδιών και παραγωγής τους από μονάδα του δήμου. Ο κ,. Πατσιαντάς είχε δηλώσει πως θα προσβάλλει την απόφαση καθώς δεν ήταν νόμιμη η σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου εφόσον συμπεριλήφθηκαν σε ειδική συνεδρίαση θέματα όπως όπως η Καραμπατζάκη και ο προϋπολογισμός.

Στην ένσταση ακύρωσης της συνεδρίασης αναφέρονται τα εξής;

“Είμαστε Δημοτικοί Σύμβουλοι του επιλαχόντος συνδυασμού της μείζονος μειοψηφίας «ΔΡΟΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΤΡΟΠΉΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου και μαζί με άλλους δεκαπέντε Δημοτικούς Συμβούλους (Οικονόμου Αναστασία, Στόϊκος Νικόλαος, Λαμπρινίδης Φώτιος, Κανελλής Νικόλαος, Αποστολάκης Ιάσων, Γαργάλας Κωνσταντίνος, Ανδρέου -Μεϊκοπούλου Ελένη, Κοκκινάκη Φωτεινή, Δραμητινός Ματθαίος, Κατσαλής Ελευθέριος, Καλυβιώτης Αχιλλέας, Λαϊνας Ιωάννης, Πέγιος Δημήτριος, Χαυτούρας Νικόλαος, Διαμαντένιας Θεολόγος) υποβάλαμε προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 102063/15-11-2017 αίτημα σύγκλησης του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67 παρ. 2 ν. 3852/2010 και στο άρθρο 3 παρ. 3, 4 του Πρότυπου Κανονισμούς Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα: α) την αδειοδότηση της ΑΓΕΤ Ηρακλής για χρήση ως καύσιμων υλικών αποβλήτων από συσκευασίες (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό-RDF), λυματολάσπης, λάσπης απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού και άλλων υλικών που πιθανώς να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών του Δήμου Βόλου και β) την αναθεώρηση της απόφασης του Δήμου Βόλου για δημιουργία μονάδας παραγωγής SRF στον ΧΥΤΑ του Δήμου Βόλου.
Στη συνέχεια λάβαμε από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 102910/16-11-2017 πρόσκληση να παραστούμε στην 29η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που το περιεχόμενό της έχει κατά λέξη ως εξής:
Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 29η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1 Ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαμόρφωσης των οδών Ζάχου & Καραμπατζάκη ως οδών ήπιας κυκλοφορίας.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2 Αίτημα 17 δημοτικών συμβούλων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 παρ.2 του Ν.3852/2010, με θέματα: α) την αδειοδότηση της ΑΓΕΤ Ηρακλής για χρήση ως καύσιμων υλικών αποβλήτων από συσκευασίες (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό-RDF), λυματολάσπης, λάσπης απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού και άλλων υλικών που πιθανώς να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών του Δήμου Βόλου και β) την αναθεώρηση της απόφασης του Δήμου Βόλου για δημιουργία μονάδας παραγωγής SRF στον ΧΥΤΑ του Δήμου Βόλου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Μουλάς»
Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το νόμο «Οι συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διεξάγονται, εκτός εξαιρέσεων, κατά τις απογευµατινές έως βραδινές ώρες» και ότι ο πρόεδρος στην ανωτέρω πρόσκληση απέφυγε να αιτιολογήσει ποιά είναι η «εξαίρεση» που επέβαλε τη διεξαγωγή της συνεδρίασης στις 11 το πρωϊ. Σημειωτέον επίσης ότι την ίδια ώρα που άρχισε η ανωτέρω συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ξεκίνησαν «εντελώς συμπτωματικά» οι εργασίες «κλαδέματος» των δένδρων στην Καραμπατζάκη από συνεργείο της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Βόλου.
Με την παρούσα ένσταση προσβάλλουμε για ακυρότητα 1) την ανωτέρω με αριθ. πρωτ. 102910/16-11-2017 πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 2) τη συνεδρίαση της 20ης -11-2017 που διεξήχθη βάσει της ανωτέρω πρόσκλησης και 3) τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθησαν σ’αυτή τη συνεδρίαση: 1. Η με αριθ. 774/2017 απόφαση (ΑΔΑ:7Σ2ΩΩ96-9ΣΓ) που αποδέχθηκε το θέμα: «Ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαμόρφωσης των οδών Ζάχου & Καραμπατζάκη ως οδών ήπιας κυκλοφορίας» 2. Η απόφαση που ελήφθη κατόπιν εισήγησης του προέδρου και του ασκούντα καθήκοντα δημάρχου και που: Α) Απέρριψε την με αριθ. πρωτ. 102063/15-11-2017 αίτηση των δεκαεπτά (17) δημοτικών συμβούλων με θέματα: α) την αδειοδότηση της ΑΓΕΤ Ηρακλής για χρήση ως καύσιμων υλικών αποβλήτων από συσκευασίες (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό-RDF), λυματολάσπης, λάσπης απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού και άλλων υλικών που πιθανώς να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών του Δήμου Βόλου και β) την αναθεώρηση της απόφασης του Δήμου Βόλου για δημιουργία μονάδας παραγωγής SRF στον ΧΥΤΑ του Δήμου Βόλου. Β) Αποδέχθηκε την αόριστη πρόταση του ασκούντα καθήκοντα δημάρχου για διεξαγωγή συγκέντρωσης – εκδήλωσης (και όχι συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου) τον προσεχή Ιανουάριο προς «συζήτηση» των ανωτέρω θεμάτων, για τους εξής νομίμους και βασίμους λόγους:
Το άρθρο 67 παρ. 2, 3 του ν. 3852/2010 ορίζει ότι:
«2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.
Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).

Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.
3. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος.»

Το άρθρο 3 παρ. 3, 4, 5, 6 της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθ.16852/6-4-2011 (ΦΕΚ τεύχος δεύτερο – αριθ. φύλλου 661/20-4-2011) «Πρότυπος Κωνονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) ορίζει ότι:
«3. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται:
α) τουλάχιστον μία φορά το μήνα,
β) όποτε το απαιτούν οι τοπικές υποθέσεις, καθώς και όταν υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκλισή του,
γ) όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
δ) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.
4. Στις ανωτέρω υπό στοιχεία (γ) και (δ) περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν το συμβούλιο εκδώσει απορριπτική απόφαση επί του αιτήματος, δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες αφότου εκδόθηκε η απορριπτική αυτή απόφαση, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.
Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) των μελών του συμβουλίου προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).
Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση του.
5. Αν ο Πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμά του με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα με την Πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του Ν.3852/2010.
6. Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγονται, εκτός εξαιρέσεων, κατά τις απογευματινές έως βραδινές ώρες.»

Κατά την έναρξη της ανωτέρω 29ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου της 20-11-2017, ο 1ος από εμάς, επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας, ζήτησα το λόγο επί της διαδικασίας και εξέθεσα ότι, σύμφωνα με ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 3 του Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Υ.Α. Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 16852/6-4-2011), ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ήταν υποχρεωμένος να συγκαλέσει συνεδρίαση με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω με αριθ. πρωτ. 102063/15-11-2017 αίτηση των δεκαεπτά (17) δημοτικών συμβούλων. Δεν είχε δικαίωμα να προσθέσει άλλο ή άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τον κάλεσα να συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις του νόμου και να αποσύρει το 1ο θέμα που μη νόμιμα και παρελκυστικά περιέλαβε στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησής του, ώστε η συνεδρίαση να αφορά μόνο στα θέματα της πιο πάνω αίτησης των δεκαεπτά δημοτικών συμβούλων: α) την αδειοδότηση της ΑΓΕΤ Ηρακλής για χρήση ως καύσιμων υλικών αποβλήτων από συσκευασίες (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό-RDF), λυματολάσπης, λάσπης απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού και άλλων υλικών που πιθανώς να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών του Δήμου Βόλου και β) την αναθεώρηση της απόφασης του Δήμου Βόλου για δημιουργία μονάδας παραγωγής SRF στον ΧΥΤΑ του Δήμου Βόλου. Ανέφερα δε στον πρόεδρο ότι στο πρόσφατο παρελθόν, σε όμοια περίπτωση υποβολής αιτήματος δεκαεπτά δημοτικών συμβούλων για σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου με μοναδικό θέμα «Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για τα μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού και για τη διαφύλαξη του Δημόσιου-Δημοτικού χαρακτήρα του Βιολογικού και όλων των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑΜΒ», αυτός τήρησε τις πιο πάνω διατάξεις του νόμου και του κατέθεσα για καταχώρηση στα πρακτικά τις πιο κάτω τρεις σχετικές προσκλήσεις του.
Τέλος, τόνισα ότι αν ο πρόεδρος δεν προβεί στην ανωτέρω συμμόρφωση, η παράταξή μας της μείζονος μειοψηφίας θα αποχωρήσει από τη συνεδρίαση και θα προσβάλει για ακυρότητα την πρόσκληση, τη συνεδρίαση και τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Όμως, ο πρόεδρος, ακολουθώντας την ίδια μη νόμιμη και παρελκυστική συμπεριφορά, μου δήλωσε ότι το ανωτέρω αίτημά μου θα το θέσει σε ψηφοφορία στο σώμα του δημοτικού συμβουλίου. Του απάντησα ότι δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Όμως, αυτός επέμεινε στη πρότασή του για ψηφοφορία που κινείται στην μη νόμιμη και αντιδημοκρατική πρακτική «είμαστε πλειοψηφία και κάνουμε ό,τι θέλουμε» και που προφανώς καταργεί τα προαναφερθέντα νόμιμα δικαιώματα των μειοψηφιών του δημοτικού συμβουλίου και των δεκαεπτά δημοτικών συμβούλων που κατέθεσαν την ανωτέρω με αριθ. πρωτ. 102063/15-11-2017 αίτηση. Κάτω απ’αυτές τις απερίγραπτες συνθήκες και πριν διεξαχθεί η πιο πάνω ψηφοφορία που εξήγγειλε ο πρόεδρος αποχωρήσαμε από τη συνεδρίαση, όπως και οι υπόλοιποι από τους δεκαεπτά δημοτικούς συμβούλους που κατέθεσαν την ανωτέρω αίτηση καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης της ήσσονος μειοψηφίας Απόστολος Νάνος και Θεόδωρος Τσαλούχας.
Η συνεδρίαση συνεχίστηκε χωρίς την παρουσία των αποχωρησάντων δημοτικών συμβούλων και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε, κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων του ν. 3852/2010 και του Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, τις εξής άκυρες αποφάσεις:
1. Με την αριθ. 774/2017 απόφαση (ΑΔΑ:7Σ2ΩΩ96-9ΣΓ) αποδέχθηκε το θέμα: «Ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαμόρφωσης των οδών Ζάχου & Καραμπατζάκη ως οδών ήπιας κυκλοφορίας»
2 Με απόφασή του που ελήφθη κατόπιν εισήγησης του προέδρου και του ασκούντα καθήκοντα δημάρχου: Α) απέρριψε χωρίς συζήτηση την με αριθ. πρωτ. 102063/15-11-2017 αίτηση των δεκαεπτά (17) δημοτικών συμβούλων με θέματα: α) την αδειοδότηση της ΑΓΕΤ Ηρακλής για χρήση ως καύσιμων υλικών αποβλήτων από συσκευασίες (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό-RDF), λυματολάσπης, λάσπης απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού και άλλων υλικών που πιθανώς να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών του Δήμου Βόλου και β) την αναθεώρηση της απόφασης του Δήμου Βόλου για δημιουργία μονάδας παραγωγής SRF στον ΧΥΤΑ του Δήμου Βόλου. Β) Αποδέχθηκε την αόριστη πρόταση του ασκούντα καθήκοντα δημάρχου για διεξαγωγή συγκέντρωσης – εκδήλωσης (και όχι συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου) τον προσεχή Ιανουάριο προς «συζήτηση» των ανωτέρω θέμάτων.
Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον και νομιμοποιούμαστε ενεργητικά για την υποβολή της παρούσας ένστασης ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και ως εκλογείς εγγεγραμμένοι στους οικείους καταλόγους του Δήμου Βόλου.
Επειδή η παρούσα ένσταση είναι νόμιμη, εμπρόθεσμη και βάσιμη. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ – ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση και να ακυρωθούν 1) η με αριθ. πρωτ. 102910/16-11-2017 πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, 2) η συνεδρίαση της 20ης -11-2017 που διεξήχθη βάσει της ανωτέρω πρόσκλησης και 3) οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθησαν σ’αυτή τη συνεδρίαση: 1. Η με αριθ. 774/ 2017απόφαση (ΑΔΑ:7Σ2ΩΩ96-9ΣΓ) που αποδέχθηκε το θέμα: «Ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαμόρφωσης των οδών Ζάχου & Καραμπατζάκη ως οδών ήπιας κυκλοφορίας» 2. Η απόφαση που ελήφθη κατόπιν εισήγησης του προέδρου και του ασκούντα καθήκοντα δημάρχου και που: Α) απέρριψε την με αριθ. πρωτ. 102063/15-11-2017 αίτηση των δεκαεπτά (17) δημοτικών συμβούλων με θέματα: α) την αδειοδότηση της ΑΓΕΤ Ηρακλής για χρήση ως καύσιμων υλικών αποβλήτων από συσκευασίες (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό-RDF), λυματολάσπης, λάσπης απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού και άλλων υλικών που πιθανώς να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών του Δήμου Βόλου και β) την αναθεώρηση της απόφασης του Δήμου Βόλου για δημιουργία μονάδας παραγωγής SRF στον ΧΥΤΑ του Δήμου Βόλου. Β) αποδέχθηκε την αόριστη πρόταση του ασκούντα καθήκοντα δημάρχου για διεξαγωγή συγκέντρωσης – εκδήλωσης (και όχι συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου) τον προσεχή Ιανουάριο προς «συζήτηση» των ανωτέρω θεμάτων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το