Τοπικά

Ενημέρωση δικαιούχων ενταγμένων σε Γεωργοπεριβαλλοντικά Προγράμματα της πενταετίας 2012-2016

bio_agriculture

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει τους δικαιούχους ή/και τους συμβούλους τους, για τις Δράσεις 1.1 «Βιολογική Γεωργία», 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», 2.1 “Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών”, και 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 2.1.4 ότι μπορούν να υποβάλλουν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 79833/25-10-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2366/Β’) και την υπ’ αρ. 1683/109963/17-9-2013 τροποποίησή της (ΦΕΚ 2333/Β’) όπως ισχύει, αίτηση τροποποίησης του ΣΠΔ ή/και της σύμβασής τους το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 για τις χειμερινές καλλιέργειες και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της εφαρμογής (5ο Έτος) του τροποποιημένου ΣΠΔ. Σας επισημαίνουμε ότι, η τροποποίηση του ΣΠΔ με καλλιέργειες των οποίων η ενίσχυση οδηγεί σε υπέρβαση του εγκεκριμένου ποσού της πενταετούς σύμβασης, δεν θα γίνεται αποδεκτή και θα εξακολουθεί να ισχύει το τελευταίο εγκεκριμένο ΣΠΔ.

• Στο παραπάνω τροποποιημένο ΣΠΔ για την Δράση 2.1 “Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών” θα πρέπει απαραιτήτως να δηλωθεί στο κατάλληλο πεδίο του εντύπου η πρόθεση του παραγωγού ότι δεν θα εφαρμόσει αζωτούχο λίπανση στο σύνολο της εκμετάλλευσης του, διότι οι εν λόγω παραγωγοί θα συμπεριληφθούν στο δείγμα του 5% των Εργαστηριακών Ελέγχων την ερχόμενη Άνοιξη.

• Επίσης για την υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής έτους εφαρμογής 2015, δεδομένης της καταληκτικής προθεσμίας ολοκλήρωσης πληρωμής 2015, όπως αναφέρεται στο αρ. 75 του Καν. 1306/2013, σύμφωνα με το οποίο οι πληρωμές αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιούνται από 01.12 έως 30.06 του επόμενου ημερολογιακού έτους, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής ορίζεται η 2 Ιανουαρίου 2016.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το