Τοπικά

Ενδοδικαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Βόλου και εταιρείας για το έργο κατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγριάς

Σε ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου με εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής κλειστού γυμναστηρίου Αγριάς και διεκδικεί το ποσό των 45.358,89 ευρώ για εργασίες που εκτέλεσε. To θέμα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου που συνεδριάζει τη Δευτέρα 22 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι.
Ο τότε Δήμος Αγριάς και ήδη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Βόλου μετά από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, το αποτέλεσμα του οποίου εγκρίθηκε με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής, κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αγριάς» προϋπολογισμού 1.421.344,5 ευρώ σε ανώνυμη εταιρεία. Στις 5 Οκτωβρίου του 2009 υπογράφηκε μεταξύ του τότε Δήμου και της αναδόχου εταιρείας η εργολαβική σύμβαση με οικονομικό αντάλλαγμα 766.300,07 ευρώ, χωρίς όμως να έχει υποβληθεί σε προηγούμενο της υπογραφής της έλεγχος νομιμότητας από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρόλο που η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου υπερέβαινε το ποσό του 1εκ. ευρώ ενώ η χρηματοδότησή του προβλεπόταν ότι θα γίνει από το πρόγραμμα «Θησέας». Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου το 2014 εγκρίθηκε και η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση του έργου, σχέδιο της οποίας υποβλήθηκε στο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για προσυμβατικό έλεγχο.

Με την 69/2015 πράξη του Κλιμακίου κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης διότι η αρχική συναφθείσα σύμβαση για την εκτέλεση του έργου είναι άκυρη, λόγω μη υποβολής της πριν από τη σύναψη σε έλεγχο νομιμότητας ενώ με απόφαση του ΩVI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρίφθηκε η αίτηση ανάκλησης του Δήμου Βόλου. Ακολούθησε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του 2017 με την οποία αποφασίστηκε ότι η αξία των εργασιών που δεν έχουν πληρωθεί ανέρχεται στο ποσό των 45.358,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι το οικονομικό αντικείμενο με τη συγκεκριμένη εργολαβία είχε ολοκληρωθεί κατά 48,66%. Λόγω της απορριπτικής πράξης του Ε’ Κλιμακίου υπήρχαν εργασίες, όπως τμήματα των εσωτερικών επιχρισμάτων και η τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων που δεν είχαν πιστοποιηθεί.
Σύμφωνα με την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, ο Δήμος Βόλου πρέπει να προβεί στην ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από αγωγή, η συζήτηση της οποίας εκκρεμεί στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας. Ίδια άποψη έχει και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου δεδομένου ότι οι παραπάνω εργασίες έχουν εκτελεσθεί από τον ανάδοχο, έχουν παραληφθεί και έχουν συμπεριληφθεί στο πρακτικό που συντάχθηκε τον Μάρτιο του 2021.
Στο μεταξύ, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αναμένεται να εγκρίνουν τη μελέτη για τη διαγράμμιση του οδικού δικτύου στον Δήμο Βόλου προϋπολογισμού 80.000 ευρώ αλλά και ανάλογη μελέτη για τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ. εργασίες διαγράμμισης αφορούν κόμβους (τόσο σε κεντρικά σημεία της πόλης όσο και σε άλλους κόμβους του οδικού δικτύου) πεζοδιαβάσεις, σύμβολα κλπ, άξονες οδών, θέσεις στάθμευσης με την εφαρμογή ανακλαστικής βαφής. Στις δημοτικές ενότητες, οι εργασίες διαγράμμισης αφορούν κόμβους (τόσο σε κεντρικά σημεία όπως της Ν. Ιωνίας, της Αγριάς και της Ν. Αγχιάλου, όσο και σε άλλους κόμβους του οδικού δικτύου).

Αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα φωτεινής σηματοδότησης
Στην Οικονομική Επιτροπή θα εγκριθούν και οι όροι για τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο αποκατάστασης των ζημιών στα δίκτυα φωτεινής σηματοδότησης, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των ζημιών του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης, όπως κατεστραμμένων ιστών, υπογείων δικτύων και η κατασκευή φρεατίων διέλευσης και ελέγχου καλωδίων και διαφόρων αγκυρώσεων. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Διαγωνισμός για την επέκταση δημοτικού φωτισμού
Διαγωνισμό θα προκηρύξει ο Δήμος Βόλου και για την ανακαίνιση και επέκταση του δημοτικού φωτισμού με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ. Το έργο αφορά στην περιοχή των Νέων Παγασών από την οδό Πευκακίων έως το γήπεδο της «Αργούς», την περιοχή Αλωνάκι και Δημητριάδα στη Νέα Αγχίαλο, την πλατεία της εκκλησίας Αγίου Γεωργίου στα Κάτω Λεχώνια και το πάρκο στη συμβολή των οδών Μαιάνδρου και Μαγνησίας στη δημοτική ενότητα Νέας Ιωνίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το