Τοπικά

Έναρξη λειτουργίας – αιτήσεις φοίτησης για τα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ & ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ 2022-23

 

Ο Συντονιστής των προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ & ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Βόλο, Δρ Σωκράτης Σαβελίδης ενημερώνει ότι στις 13 Ιουλίου 2022, η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοίνωσε την έναρξη του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το έτος 2022-2023, σύμφωνα με την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023» (ΑΔΑ: ΡΠΥ946Ψ8ΧΙ-ΑΕ4).

Το ΕΠΠΑΙΚ σχεδιάστηκε και υλοποιείται ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής, θεωρητικής και πρακτικής, κατάρτισης ενσωματώνοντας τη θεωρία στην πράξη, επιμορφώνοντας τους/τις σπουδαστές/τριες, μέσω και βιωματικών εμπειριών, εντός ενός σύγχρονου μαθησιακού μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος, προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς & υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για να φοιτήσουν στο ΕΠΠΑΙΚ 2022-23, καλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr) για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Τετάρτη 24/8/2022, ώρα 19:00. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποχρεούνται επίσης, πριν υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και τη δήλωση του/της υποψηφίου/ιας ότι πληροί τις προϋποθέσεις εισαγωγής και αποδέχεται τον κανονισμό του ΕΠΠΑΙΚ και τους όρους συμμετοχής και φοίτησής του/της στο Πρόγραμμα.

Η εισαγωγή των σπουδαστών/τριών στο ΕΠΠΑΙΚ για το έτος 2022-2023 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 26/8/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα βάσει της παρακάτω ποσόστωσης:

Α/Α  Κατηγορίες εισαγόμενων  Ποσοστό 
Κ1  Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) που είχαν συμμετάσχει σε τρεις τουλάχιστον κληρώσεις που διενεργήθηκαν για το ΕΠΠΑΙΚ χωρίς να έχουν κληρωθεί  5% 
Κ2  Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών  15% 
Κ3  Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  20% 
Κ4  Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο ΑΕΙ  10% 
Κ5  Υποψήφιοι/ες Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι/ες στους πίνακες αναπληρωτών με πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ  10% 
Κ6  Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ)  40% 

 

Στην πόλη του Βόλου θα λειτουργήσει το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ με αριθμό θέσεων 200 σπουδαστών/τριών με βάση την κατωτέρω ποσόστωση: 

 

Κατηγορίες εισαγόμενων:  Κ1  Κ2  Κ3  Κ4  Κ5  Κ6  Σύνολο 
Αριθμός εισαγομένων: 10  30  40  20  20  80  200 

Σημειώνεται ότι, πέραν της πόλης του Βόλου, το ΕΠΠΑΙΚ λειτουργεί και στις πόλεις: Αθήνα, Άργος, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λιβαδειά, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ρόδος, Σάπες, Σέρρες.
Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνο πόλη και σε μία και μόνο κατηγορία εισαγομένων.
Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr και βάσει σχετικών οδηγιών για τις οποίες θα πρέπει να ενημερωθεί πρωταρχικά κάθε ενδιαφερόμενος/η. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους ευθύνη και μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από Πέμπτη 14/7/2022, ώρα 12:00 έως Τετάρτη 24/8/2022, ώρα 19:00.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να αναζητούν με δική τους ευθύνη και μέριμνα τα αποτελέσματα της κλήρωσης (σειρά κατάταξης) στην ιστοσελίδα www.aspete.gr.
Σημειώνεται ότι το παρόν Δελτίο Τύπου περιέχει μόνο ένα μικρό μέρος των πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποβολή αίτησης φοίτησης κι επομένως οι ενδιαφερόμενοι/ες, πριν την υποβολή της αίτησής τους, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν επακριβώς και πλήρως από την Πλατφόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) 2022-23 η οποία είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr) καθώς και από τα υπόλοιπα σχετικά αναρτημένα έγγραφα όπως ο Κανονισμός Σπουδών του ΕΠΠΑΙΚ.

Έναρξη λειτουργίας – αιτήσεις φοίτησης για το πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ 2022-23.

Ο Συντονιστής των προγραμμάτων ΕΠΠΑΙΚ & ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Βόλο, Δρ Σωκράτης Σαβελίδης ενημερώνει ότι στις 13 Ιουλίου 2022, η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοίνωσε την έναρξη του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το έτος 2022-2023, σύμφωνα με την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-2023» (ΑΔΑ: Ψ3Μ746Ψ8ΧΙ-Γ6Ω).

Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και την εφαρμογή αυτών στην εκπαίδευση καθώς και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Η εισαγωγή των σπουδαστών/τριώνστο ΠΕΣΥΠ για το έτος 2022-2023 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 26/8/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα βάσει της παρακάτω ποσόστωσης:

Α/Α  Κατηγορίες εισαγόμενων  Ποσοστό 
Κ1  Στελέχη του θεσμού ΣυΕΠ στο δημόσιο τομέα  5% 
Κ2  Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών  5% 
Κ3  Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  20% 
Κ4  Απόφοιτοι ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) ( ΑΣΕΤΕΜ, ΠΑΤΕΣ, ΕΠΠΑΙΚ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ)  30% 
Κ5  Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ)  40% 

Στην πόλη του Βόλου θα λειτουργήσει το πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ με αριθμό θέσεων 40 σπουδαστών/τριών με βάση την κατωτέρω ποσόστωση:

Κατηγορίες εισαγόμενων  Κ1  Κ2  Κ3  Κ4  Κ5  Σύνολο 
Αριθμός εισαγομένων:  12  16  40 

Σημειώνεται ότι, πέραν της πόλης του Βόλου, το ΠΕΣΥΠ λειτουργεί και στις πόλεις: Αθήνα, Άργος, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Λιβαδειά, Πάτρα, Ρόδος, Σάπες, Σέρρες.
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr και βάσει των σχετικών οδηγιών οι οποίες έχουν αναρτηθεί σ’ αυτή. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους ευθύνη και μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από Πέμπτη 14/7/2022, ώρα 12:00 έως Τετάρτη 24/8/2022, ώρα 19:00.
Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνο πόλη και σε μία και μόνο κατηγορία εισαγομένων.
Σημειώνεται ότι το παρόν Δελτίο Τύπου περιέχει μόνο ένα μικρό μέρος των πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποβολή αίτησης φοίτησης κι επομένως οι ενδιαφερόμενοι/ες, πριν την υποβολή της αίτησής τους, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν επακριβώς και πλήρως από την Πλατφόρμα Υποβολής Δικαιολογητικών Προγράμματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΠΕΣΥΠ) 2022-23 η οποία είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr) καθώς και από τα υπόλοιπα σχετικά αναρτημένα έγγραφα όπως ο Κανονισμός Σπουδών του ΠΕΣΥΠ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το