Οικονομία

Έλεγχοι και διασταυρώσεις για µείωση της φοροδιαφυγής – Πώς θα συμπληρώσετε το Ε3

To έντυπο Ε3 υποβάλλεται και αυτό ηλεκτρονικά από όλες τις επιχειρήσεις, τους αγρότες, και τους ελεύθερους επαγγελµατίες µαζί µε τη φορολογική τους δήλωση Ε1, δηλαδή τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. Το νέο αυτό έντυπο είναι έτσι διαµορφωµένο πλέον ώστε να µπορέσει να συµβάλει ουσιαστικά στη διενέργεια ελέγχων και διασταυρώσεων ώστε να µειωθεί η φοροδιαφυγή. Η σηµαντική αλλαγή αυτού του εντύπου είναι η απαίτηση αναλυτικής καταγραφής όλων των επαγγελµατικών δαπανών µια επιχείρησης. Να αναφέρουµε ότι µε βάση πάντα ό,τι ακριβώς αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η κατάσταση οικονοµικών στοιχείων από επιχειρηµατική δραστηριότητα συνυποβάλλεται µε τις εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις µε τα έντυπα, έντυπο Ε1 – ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος φυσικών προσώπων, και έντυπο Ν – ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, υποχρεωτικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου ή σε χειρόγραφη µορφή στην αρµόδια Εφορία κατά περίπτωση. Εάν υπάρχει συζυγία µεταξύ προσώπων ή εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήµατά τους, τότε το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από αυτά τα πρόσωπα χωριστά. Το κάθε έντυπο Ε3 θα κάνει αναφορά στο εισόδηµα του κάθε ατόµου από την επιχειρηµατική του δραστηριότητα χωριστά, και κατόπιν αυτά τα δύο εισοδήµατα θα µεταφέρονται στο κοινό τους έντυπο Ε1, όπου θα δίδεται το αποτέλεσµα του φόρου εισοδήµατος του καθένα χωριστά.

Οδηγίες
Η απόφαση που ανακοινώθηκε πριν από λίγες µέρες για το νέο έντυπο Ε3, προβλέπει κάποιες συγκεκριµένες κατευθύνσεις, που είναι οι ακόλουθες. Αρχικά σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται µία µόνο κατάσταση οικονοµικών στοιχείων από επιχειρηµατική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος. ∆εν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 µε επιφύλαξη, διότι η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.

Δηλαδή το έντυπο Ε1 για τα φυσικά πρόσωπα και το έντυπο Ν για τα νοµικά πρόσωπα, ανάλογα µε την εκάστοτε περίπτωση φυσικά. H κατάσταση οικονοµικών στοιχείων από επιχειρηµατική δραστηριότητα υποβάλλεται µία φορά για το σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως του αριθµού υποκαταστηµάτων και κλάδων. Ο υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονοµικών στοιχείων από επιχειρηµατική δραστηριότητα συµπληρώνει µόνο τους πίνακες που τον αφορούν. Οποιαδήποτε µεταβολή επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης µέσα στο φορολογικό έτος δεν µπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουµένως δεν έχει δηλωθεί στο τµήµα του µητρώου της Εφορίας που ανήκει το φορολογούµενο πρόσωπο.

Προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, η κατάσταση οικονοµικών στοιχείων από επιχειρηµατική δραστηριότητα συνυποβάλλεται από τους αποκτώντες εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα για τις ανάγκες λογιστικού προσδιορισµού του αποτελέσµατος, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης της τήρησης κατάλληλων λογιστικών αρχείων, σύµφωνα µε τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται από την ελληνική νοµοθεσία.

Για τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν αυτά έχουν εισόδηµα από επιχειρηµατικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδηµα µόνο από κεφάλαιο και υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου, το έντυπο αυτό υποβάλλεται χωρίς να αναγράφονται καθόλου ποσά. Σε περίπτωση που τα νοµικά πρόσωπα αποκτούν έσοδα που δεν φορολογούνται, το Ε3 υποβάλλεται δίχως να αναγράφουµε ποσά. Για τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και τις ηµεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται µόνο όταν αποκτούν φορολογητέο εισόδηµα.

Οι ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979 στην περίπτωση που έχουν απαλλασσόµενο της φορολογίας εισόδηµα υποβάλλουν το έντυπο Ε3 δίχως να αναγράφονται ποσά. Οι κωδικοί 151, 251, 351, 451, 551 και 157, 257, 357, 457 και 557 του νέου εντύπου Ε3 µένουν ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018, δηλαδή για τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν τώρα το 2019 και αφορούν εισοδήµατα, που όπως είπαµε αποκτήθηκαν από 1/1/2018 έως και 31/12/2018. Η υποβολή εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης για συµπλήρωση ή µεταβολή αµιγώς πληροφοριακών στοιχείων της κατάστασης οικονοµικών στοιχείων από επιχειρηµατική δραστηριότητα, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν καθόλου το φορολογικό αποτέλεσµα της επιχείρησής µας, δεν επισύρει καµία από τις προβλεπόµενες κυρώσεις του ΚΦ∆.

Να επισηµάνουµε ότι στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3 θα αναγράψουµε µε προσοχή τις ενεργές ιστοσελίδες της επιχείρησης, και τις ενεργές ηλεκτρονικές διευθύνσεις της επιχείρησης. Επίσης πρέπει να δηλωθούν οι ενεργοί επαγγελµατικοί λογαριασµοί της επιχείρησης, µε τα επιµέρους στοιχεία, όπως είναι η επωνυµία των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, ο αριθµός του λογαριασµού των πληρωµών, και ο σειριακός αριθµός του συνδεδεµένου POS. Πρέπει να δηλώσουµε εάν πραγµατοποιούµε συναλλαγές ηλεκτρονικές και αν γίνεται πώληση αγαθών και υπηρεσιών µέσω του ∆ιαδικτύου. Εχουµε υποχρέωση να δηλώσουµε τα στοιχεία του τερµατικού POS που χρησιµοποιούµε, δηλαδή τον αριθµό, την ηµεροµηνία της σύµβασης και απόκτησης του τερµατικού, την επωνυµία και όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά.

Τελειώνοντας να τονίσουµε ότι µετά την κοινοποίηση του τύπου και περιεχοµένου του εντύπου Ε3 για το φορολογικό έτος 2018, δηµιουργήθηκε αγωνία σε σχέση µε την ικανότητα συµπλήρωσης του κωδικού 023 του εν λόγω εντύπου αυτού από τα λογιστικά γραφεία. Στον κωδικό 023 διενεργείται ένας επιµερισµός των πωλήσεων των αγαθών και των υπηρεσιών ανά ΚΑ∆ βάσει ενός εσωτερικού υποπίνακα, όπως αυτοί έχουν δηλωθεί στο µητρώο του Τaxis. Σύµφωνα µε τις οδηγίες συµπλήρωσης του εντύπου Ε3 που δόθηκαν, η ανάλυση του κωδ. 023 του πίνακα Α του εντύπου Ε3, για το φορολογικό έτος 2018, είναι προαιρετική µόνο για µέχρι 3ου βαθµού εξαψήφιο κωδικό δραστηριότητας ΚΑ∆. Από το φορολογικό έτος 2019 η ανάλυση του κωδικού 023 θα διενεργείται βάσει των ΚΑ∆ όπως αυτοί έχουν δηλωθεί στο µητρώο του Τaxis µέχρι και 4ου βαθµού.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το