Πολιτισμός

Έκθεση κοσμήματος του Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου στο Ντε Κίρικο

Τα εγκαίνια της 3ης περιοδεύουσας Πανευρωπαϊκής έκθεσης που αποτελείται αποκλειστικά από σπουδαστικές εργασίες με θέμα ”Τη φωτιά σε σχέση με το μέλλον” θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στις 28 Σεπτεμβρίου στις 20.00 το απόγευμα στο Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο ντε Κίρικο. Η έκθεση ξεκίνησε στο Πόρτο, παρουσιάστηκε στο Λονδίνο, ήρθε στο Ι.Ι.Ε.Κ του Δήμου Βόλου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και θα συνεχίσει στη Θεσσαλονίκη, τη Βαλέντσα της Ιταλίας και θα κλείσει το ταξίδι της στην Μαδρίτη της Ισπανίας. Στα εγκαίνια της έκθεσης θα παρευρεθούν 16 εκπαιδευτές και σπουδαστές των σχολών, ESCOLA ARTISTICA DE SOARES DOS REIS Πόρτο , ESCUELA DE ART3 Μαδρίτη και BAJ Λονδίνο, που θα βρίσκονται στο Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου, από 27/9/ έως 1/10 στο πλαίσιο κινητικότητας του προγράμματος.

Το πρόγραμμα εργασίας κατά τη διάρκεια των τριών ετών, σχετίζεται με τέσσερις τύπους δραστηριοτήτων για τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης: 1)την ΕΡΕΥΝΑ, 2)την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, 3) την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, 4)τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ, 5) τις ΕΚΘΕΣΕΙΣ, για την προβολή του έργου των σπουδαστών και των σχολών!

Μέσα από τα προγράμματα Erasmus+ παρέχεται κινητικότητα κατάρτισης για σπουδαστές η προστιθέμενη αξία των οποίων σχετίζεται, με τους πόρους που παρέχονται από κάθε εταίρο και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο ανταλλάσσονται, μοιράζονται, συζητούνται και αναπτύσσονται νέες πρακτικές και τεχνικές για την πραγματοποίηση όχι μόνο πρωτότυπων κοσμημάτων αλλά και μιας βιώσιμης επιχείρησης. Επιπρόσθετα και για να εξασφαλιστούν μακροπρόθεσμα οφέλη για όλους, ο ιστότοπος ( http://thefutureisourjewel.wordpress.com) και όλα τα αποτελέσματα θα παραμείνουν λειτουργικά μετά το κλείσιμο του έργου, ώστε να μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι εταίροι να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν ιδέες, να προτείνουν βελτιώσεις και να επικαιροποιούν καινοτόμες μεθόδους.

Ένας από τους βασικούς στόχους του Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ είναι η πληρέστερη εκπαίδευση και κατάρτιση των σπουδαστών του, γεγονός που ενισχύεται από τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Η πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ κ. Σοφία Χάλαρη, ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του ΙΙΕΚ κ. Απόστολος Ζαρκάδας-Βεργής και η Δημοτική αρχή του Βόλου ενισχύουν και προωθούν αντίστοιχες Ευρωπαϊκές δράσεις, τα οφέλη των οποίων μέσω των προγραμμάτων Erasmus+ δεν σταματούν με την αποφοίτηση των σπουδαστών, αλλά συνεχίζονται και στην μετέπειτα πορεία τους στην αγορά εργασίας.

Το ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου μέσα από τις Ευρωπαϊκές του συνεργασίες και τη Διαπίστευσή του αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχει εδώ και 35 χρόνια όχι μόνο σε τοπικό αλλά σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στις 13 ειδικότητες του Δημοτικού ΙΙΕΚ Βόλου, www.diek.gr, μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στη γραμματεία της σχολής 9:00- 15:00 και στο mail: [email protected]

JEWELERY EXHIBITION UNDER THE ERASMUS + PROJECT ” THE FUTURE IS OUR JEWEL ” BY VTI OF KEKPA-DIEK OF VOLOS MUNICIPALITY, FROM 27/9 TO 7/10 AT Giorgio de Chirico ART CENTER.

The opening of the 3rd traveling Pan-European exhibition which exclusively contains students’ creations inspired by “Fire in relation to the future” will take place on Tuesday, September 28 at 20.00p.p at the Giorgio de Chirico Art Center. The exhibition which started in Porto, presented in London, is coming to the IIEK of Volos Municipality and will continue in Thessaloniki, in Valencia Italy and will end its trip to Madrid Spain. The opening of the exhibition will be attended by 16 instructors and students of participating schools, ESCOLA ARTISTICA DE SOARES DOS REIS Porto, ESCUELA DE ART3 Madrid and BAJ London, who will be at Volos meeting, from 27/9 to 1/ 10.
Project’s work program during the three years is related to four types of activities due to methodology of implementation and management of the strategic partnership: 1) RESEARCH, 2) JEWELRY MANUFACTURE, 3) CATALOG CREATION, 4) BROCHURE CREATION, AND 5) EXHIBITIONS, for the promotion of students’ and participant schools’ work !

Erasmus + programs provide training mobility for students whose added value is related to the resources provided by each partner and the creation of an environment in which new practices and techniques for making not only original jewelry are exchanged, shared, discussed and developed aiming sustainable business. In addition and to ensure long-term benefits for all, the website (http://thefutureisourjewel.wordpress.com) and all results will remain functional after the projects’ integratio, so that all stakeholders and partners can communicate with each other, exchanging ideas, proposing improvements and updating innovative methods.

One of the main goals of I.I.E.K. of Volos Municipality is the most complete education and training of its students, a fact that is enhanced by their participation in European Programs.

The President of KEKPA-DIEK Mrs Sofia Halari, the Legal Representative of IIEK Mr Apostolos Zarkadas-Vergis and the Municipal Authority of Volos support and promote Europeanprojects, the benefits of which do not finish with students’ graduation but continue in their access to labor market.

VTI of Volos Municipality through its European collaborations and its Accreditation proves the high level of education and training that it has been providing for 35 years not only locally but also nationwide.
Those interested in registering for one of the 13 specialties at VTI of Volos Municipality, www.diek.gr, can daily contact school from 9:00 to 15:00p.p. mail: [email protected]

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το