Τοπικά

Εκμίσθωση χώρου για τη λειτουργία κυλικείου στο δικαστικό μέγαρο Βόλου

Το Πρωτοδικείο Βόλου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για εκμίσθωση χώρου δεκαεπτά τ.μ και πενήντα έξι τ.εκ. (17,56) περίπου στο δικαστικό μέγαρο Βόλου, για τη λειτουργία κυλικείου.
Ο διαγωνισμός αφορά εκμίσθωση χώρου για τη λειτουργία κυλικείου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη διακήρυξη με αριθμό 736/19-10-2021. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δεκαετής.
Ως τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται το μηνιαίο μίσθωμα των 180€ ευρώ πλέον των νόμιμων κρατήσεων (χαρτόσημο, Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου και λοιπών τελών) οι οποίες βαρύνουν τον μισθωτή.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 1 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, ώρα 12.00, στο γραφείο του προέδρου Πρωτοδικών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής η οποία θα συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό μετά από σχετική απόφαση.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην επιτροπή του διαγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι ώρα 11.00 π.μ. Προσφορές επίσης μπορούν να αποστέλλονται στην ίδια υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και με ευθύνη του διαγωνιζόμενου. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δεν θα λαμβάνονται υπόψιν και θα επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους.
Αντίγραφα της διακήρυξης, καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Πρωτοδικείο Βόλου, από την προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας, Αιμιλία Παπαδήμου, γραφείο 1, τηλ. 24210-23634.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το