Τοπικά

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο απολογισμός-ισολογισμός 2019 από το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου ο απολογισμός για το οικονομικό έτους 2019. Στη συνεδρίαση, που έγινε την Τρίτη, εγκρίθηκε επίσης ο ισολογισμός του Δήμου για το 2019. Σύμφωνα με την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, η εξέλιξη των εσόδων του Δήμου ήταν θετική, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες συγκρατήθηκαν στους προκαθορισμένους στόχους που είχαν τεθεί. Η πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα αντανακλώντας τη θετική εικόνα των οικονομικών του. Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της τρέχουσας χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 2.778.148,97 έναντι ποσού 2.849.823,55 ευρώ της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 2.985.321,65.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας για τη χρήση ανήλθαν στο ποσό των 608.020,67, τα έξοδα δημοσίων σχέσεων της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε € 5.164,13 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 30.274,47 ευρώ. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικών, καθώς και οι αναλώσεις ανέρχονται σε ποσό 3.628.780,92 ευρώ. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα έξοδα και τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 126.984,88 προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της τρέχουσας χρήσεως, τα οποία ανήλθαν στο ποσό των 3.755.765,80 ευρώ.

Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στην τρέχουσα χρήση 2019 ανήλθαν στο ποσό των 3.720.724,23 ευρώ. Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου την 31.12.2019 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 588.254,77 ευρώ (από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων), από τα οποία ποσό € 36.858,70 αφορούν στις δόσεις κεφαλαίου που θα καταβληθούν στην επόμενη χρήση 2020 λόγω ρύθμισης με το Τ.Π. και Δανείων, ενώ ποσό € 551.396,07, αφορά στο Μακροπρόθεσμο τμήμα των δανείων, δηλαδή τις δόσεις κεφαλαίου που θα εξοφληθούν μετά το τέλος της χρήσεως 2019. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των € 351.302,94 πλέον ποσό € 36.858,70 που αφορούν στις βραχυπρόθεσμες δόσεις των μακροπροθέσμων δανείων και ανέρχονται στο συνολικό ποσό € 388.161,64.
Οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 1.406.314,60 ευρώ, οι οποίες αφορούν απαιτήσεις του Δήμου από δημότες. Το ταμειακό υπόλοιπο στις 31-12-19 ήταν 1.208.177,93 ευρώ.

Χρηματοδότηση 37.000 ευρώ για τις συμβασιούχες καθαρίστριες
Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 37.000 ευρώ εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκοπέλου. Τα χρήματα δόθηκαν σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστριών για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020. Σε περίπτωση που προκύψουν εκ των υστέρων μικροδιαφορές ως προς την τελική δαπάνη, αυτές θα αποτυπωθούν με εκ νέου αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Υπέρ της αποδοχής της χρηματοδότησης και κατά της διάθεσης ποσών που προέρχονται από την κατάργηση έργων του Τεχνικού Προγράμματος ψήφισε ο κ. Πατσής. Το θέμα καταψήφισε ο κ. Αναγνώστου καταγγέλλοντας την υποκρισία της κυβέρνησης που επικαλείται την ατομική ευθύνη την ώρα που δεν επαρκούν οι σχολικές καθαρίστριες και φορτώνει νέα βάρη στους Δήμους, αφού δεν καλύπτει με κρατικά έσοδα τη μετατροπή του ωραρίου. «Το Τεχνικό Πρόγραμμα, παρότι ελάχιστο για τις ανάγκες, δεν υλοποιείται κι αυτό» ανέφερε.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το