Τοπικά

Eγκρίθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού οι εργασίες για τη μετατόπιση του πεσσού

Εγκρίθηκε από την υπουργό Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου η εκτέλεση των εργασιών για το έργο «Απομάκρυνση ανατολικού πεσσού ρωμαϊκού υδραγωγείου Δημητριάδας στη θέση «Δόντια» Δήμου Βόλου και τοποθέτησή του σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που υπογράφηκε χθες και δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου αφορούν στα εξής:
Α. Προκαταρκτικές Εργασίες Πεδίου.
-Εργασίες αποψίλωσης και αρχαιολογικών καθαρισμών πέριξ του πεσσού.
-Λεπτομερής σχεδιαστική αποτύπωση του αρχαίου Υδραγωγείου σε σχέση με το παρακείμενο αρχαίο Θέατρο, προκειμένου να συνταχθεί η μελέτη μεταφοράς του πεσσού και ο καθορισμός του κατάλληλου σημείου όπου θα προταθεί η τοποθέτησή του μετά την απομάκρυνση από τη θέση του.
-Αποτύπωση του προς απόσπαση τμήματος του μνημείου και των λειψάνων που θα προκύψουν από την ανασκαφή σε συνάφεια με το σύνολο του μνημείου.
-Πλήρης ανασκαφική έρευνα για την αποκάλυψη του τμήματος του πεσσού που βρίσκεται κάτω από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους, όπως και διερεύνηση του χώρου, όπου θα τοποθετηθεί μετά την απομάκρυνσή του από τη θέση του.
-Ανασκαφικές διερευνήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη θεμελίου σύνδεσης των πεσσών μεταξύ τους, τα χαρακτηριστικά του θεμελίου, καθώς και λοιπά άλλα στοιχεία, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εκπόνηση της μελέτης απόσπασης του τμήματος του μνημείου (πεσσού) από τη θέση του.
-Προσλήψεις αναγκαίου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού.
-Χωματουργικές εργασίες που θα προκύψουν από την υλοποίηση του Έργου(απομάκρυνση μπάζων, διαμόρφωση χώρου κ.λ.π.).
-Στερέωση και συντήρηση του προς απόσπαση πεσσού.
-Λήψη προσωρινών μέτρων ασφαλείας στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του προς μετακίνηση πεσσού, δεδομένου ότι αυτός βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τη λεωφόρο Αθηνών (ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναφέρεται η τοποθέτηση ειδικής σήμανσης, ημέρας και νύχτας, για την προειδοποίηση των διερχόμενων οδηγών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μέτρα προστασίας των
εργαζομένων στην ανασκαφή κτλ).
-Λήψη προσωρινών μέτρων εξασφάλισης – στήριξης του πεσσού έως ότου ολοκληρωθούν οι στερεώσεις και συντηρήσεις, όπου και εάν απαιτηθεί, για την αποφυγή της κατάρρευσής του.
-Ο εγκιβωτισμός του σε κατάλληλο νάρθηκα προστασίας για τη μεταφορά.
Δαπάνες για τη Γραμματειακή και Λογιστική υποστήριξη του Έργου, την αρχαιολογική τεκμηρίωση και τις αποτυπώσεις(γραφικά-εκτυπώσεις).
Β. Εκπόνηση – Επικαιροποίηση – Συμπλήρωση Μελετών
Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας και των αποτυπώσεων, θα ακολουθήσει η ανάθεση
εκπόνησης μελέτης εφαρμογής για τη μεταφορά του πεσσού από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Μαγνησίας, η οποία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:
− την εξασφάλιση – στερέωση του προς μετακίνηση τμήματος του μνημείου,
− τη μεθοδολογία απόσπασης και μεταφοράς,
− τη διαμόρφωση του χώρου υποδοχής αυτού,
− την εξασφάλιση του πεσσού στην νέα θέση,
− την προαναφερθείσα εξασφάλιση της δυνατότητας επαναφοράς του πεσσού στην αρχική του θέση,σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι μεταφοράς του.
Γ. Υλοποίηση έργου

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε εφαρμογή της ως άνω μελέτης συνοψίζονται ως
ακολούθως:
− Στερέωση του προς μετακίνηση πεσσού.
− Διαμόρφωση χώρου υποδοχής του πεσσού.
− Μετακίνηση και απόθεση του πεσσού στο διαμορφωμένο χώρο.
− Κατάχωση προστασίας του καταλοίπου στην αρχική του θέση και αποκατάσταση περιβάλλοντος εδάφους. Παράλληλα αναφέρεται πως Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και κάθε άλλη ενέργεια, την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρις ολοκλήρωσης του έργου, έχει εγκριθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Βόλου.
Η εκτέλεση του ανωτέρου έργου έχει έναρξη την 8.8.2016 και η διάρκειά του είναι οκτώ (8) μήνες. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) έτη με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων στην Προγραμματική Σύμβαση μερών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το