Ελλάδα

Εφορία: Με ραντεβού οι επισκέψεις στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

Με σκοπό την καλύτερη και έγκαιρη εξυπηρέτηση των φορολογουµένων και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΑ∆Ε, µε οδηγίες του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζεται νέα διαδικασία που θα ακολουθείται κατά την προσέλευση των φορολογουµένων ή των νοµίµων εκπροσώπων τους για λόγους που σχετίζονται µε εκκρεµή υπόθεσή τους στα Τµήµατα Ελέγχου των ∆ΟΥ, στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ), στη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών (∆Ε∆) και στις Υπηρεσίες Ελέγχου και ∆ιασφάλισης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΥΕ∆∆Ε).
Χρόνος συνάντησης Ειδικότερα, από τη ∆ευτέρα 29 Ιουλίου η προσέλευση πραγµατοποιείται αφού προηγηθεί επικοινωνία µε το Τµήµα ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Γραµµατεία) των συγκεκριµένων υπηρεσιών, ώστε να καθορίζεται ο χρόνος συνάντησης µε τα αρµόδια για το θέµα στελέχη τους.

Η επικοινωνία αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω αιτήµατος, το οποίο:

  • υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην αρµόδια υπηρεσία ή
  • αποστέλλεται µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, φαξ).

Προσερχόµενος ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται στη γραµµατεία της υπηρεσίας, όπου θα του χορηγείται κάρτα µε την ένδειξη «Επισκέπτης» και την οποία θα φέρει καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής του στην Υπηρεσία. Να σηµειωθεί ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι των φορολογουµένων πρέπει να φέρουν µαζί τους τα σχετικά νοµιµοποιητικά τους έγγραφα.

Παράλληλα, η ΑΑ∆Ε επεξεργάζεται µια σύγχρονη ηλεκτρονική υπηρεσία για τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση των επισκέψεων των φορολογουµένων στις κατά αρµοδιότητα Ελεγκτικές Φορολογικές Υπηρεσίες, µέσω της ανάπτυξης διαδικτυακής εφαρµογής στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και της αναβάθµισης των υποδοµών και του εξοπλισµού της. ∆ιευκρινίζεται ότι ως προς τις ∆ΟΥ η νέα αυτή διαδικασία επισκέψεων θα αφορά µόνο τα Τµήµατα Ελέγχου και όχι τα υπόλοιπα τµήµατα υποδοχής κοινού.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το