Τοπικά

Δυο προσλήψεις για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σκοπέλου

Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας ενός έτους, δύο ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014 – 2020» , θα προχωρήσει ο Δήμος Σκοπέλου.
Σύμφωνα με την προκήρυξη θα προσληφθούν ένας κοινωνικός λειτουργός ΠΕ/ΤΕ ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών και ένας ψυχολόγος ΠΕ με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Δήμος Σκοπέλου, Τ.Κ. 37003, Σκόπελος Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Βασιλικής Γκίκα και κ. Γεωργίου Γούλα (τηλ. επικοινωνίας: 2424350131-103). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην προαναφερόμενη υπηρεσία του Δήμου Σκοπέλου και στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το