Τοπικά

Δημόσιοι υπάλληλοι στη Μαγνησία όμηροι στεγαστικών δανείων

Σε ομηρία εξελίσσεται για δεκάδες δημοσίους υπαλλήλους στη Μαγνησία, δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η αδυναμία υπαγωγής των δανείων τους σε ευνοϊκές ρυθμίσεις, καθώς αυτά έχουν τιτλοποιηθεί…

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι στη Μαγνησία έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), ενώ ένα ποσοστό αυτών (εκατοντάδες) είχαν τιτλοποιηθεί τα δάνειά τους το 2006, σε εφαρμογή του Νόμου 3453 και σε εφαρμογή υπουργικών αποφάσεων.

Πρόκειται για στεγαστικά δάνεια που είχαν ληφθεί από το ΤΠΔ μέχρι  την 1η Ιουλίου 2004, οι απαιτήσεις των οποίων εκχωρήθηκαν στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Grifonas Finance No1 PLC», με έδρα το Λονδίνο, που δημιουργήθηκε για το σκοπό της τιτλοποίησης.

Τα εν λόγω στεγαστικά  δάνεια  δεν μπορούν  να υπαχθούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις. Βέβαια σχετικές αιτήσεις δανειοληπτών, που δεν μπορούν πλέον λόγω κρίσης να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους και τις υψηλές μηνιαίες δόσεις, εξετάζονται κατά περίπτωση από τη διοίκηση του ΤΠΔ, μέσα στο πλαίσιο των συμβατικών δυνατοτήτων κατ’ εξαίρεση ανταλλαγής συγκεκριμένου αριθμού αυτών σε δωδεκάμηνη βάση (από 29/8 κάθε έτους, έως 28/8 του επομένου). Η διοίκηση του ΤΠΔ αξιολογεί και μοριοδοτεί (με βάση οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια, προσωπική κατάσταση υγείας κλπ) τα αιτήματα ρυθμίσεων τιτλοποιημένων δανείων και αποφασίζει την αντικατάσταση των πιο οικονομικά αδύναμων δανειοληπτών με άλλα δάνεια και στη συνέχεια προβαίνει στις ισχύουσες ρυθμίσεις εξυπηρέτησής τους. Ωστόσο ο  ανώτερος  αριθμός αυτών των δανείων είναι μόλις 100 ετησίως…

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες δημόσιοι υπάλληλοι και στη Μαγνησία, να τελούν σήμερα υπό καθεστώς ομηρίας, καθώς πληρώνουν δόσεις δανείων πολύ υψηλές, ενώ οι μισθοί έχουν μειωθεί μέχρι και 50% από την προ κρίσης εποχή, το επιτόκιο των δανείων τους είναι υψηλό, ενώ δεν μπορούν να υπαχθούν και στις ευνοϊκές ρυθμίσεις, που ανακοίνωσε προχθές το ΤΠΔ.

Οι  δανειολήπτες  δεν   γνώριζαν  την  τιτλοποίηση  και  εκχώρηση  των  στεγαστικών  τους  δανείων, όπως δήλωσε στη «Θ» εφοριακός υπάλληλος του Βόλου, που είναι η ίδια δανειολήπτρια και το δάνειό της έχει τιτλοποιηθεί.  Η  πλειοψηφία  αυτών  αν  όχι  το  σύνολό  τους, έλαβαν  γνώση  της  τιτλοποίησης  όταν  υπέβαλαν  στο ΤΠΔ αιτήσεις,  για  να  ενταχθούν σε  κάποια  από τις  ρυθμίσεις εξυπηρέτησης των δανείων  τους μετά το 2010 και το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.

Επί των αιτήσεων  αυτών έλαβαν απάντηση από το ΤΠΔ, ότι το  στεγαστικό τους  δάνειο τιτλοποιήθηκε βάσει των διατάξεων του αρθρο 9 του Ν. 3453/2006  και των υπ’ αριθμ. 2/38581/0094/20.7.2006 και 2/48545/0094/28.8.2006 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών  και ότι το αίτημά τους για υπαγωγή του δανείου τους σε ρύθμιση δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί, δυνάμει των αποφάσεων 3363/6/2.9.2010 , 3372/3/27.10.2010, 3384/3/13.1.2011, 3414/5/1.9.2011 και 3421/7/10.11.2011 του ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και  ότι  στις ρυθμίσεις του Ν. 3867/2010 (αναστολή , επιμήκυνση, μερική καταβολή δόσεων κλπ), στις οποίες υπάγονταν το σχετικό αίτημά τους, δεν συμπεριλαμβάνονταν τα τιτλοποιημένα δάνεια.  Τότε  οι  δανειολήπτες  έλαβαν  για  πρώτη  φορά  γνώση  ότι  το  δάνειό  τους  τιτλοποιήθηκε  και  εκχωρήθηκε  το  έτος  2006  στην εταιρία  ειδικού  σκοπού  «Grifonas Finance No 1 Plc».

Όπως έγινε γνωστό, το  2003 και  ειδικότερα  με  τον  νόμο  3156 /2003,  για πρώτη φορά στην Ελλάδα δόθηκε η  δυνατότητα στις  Τράπεζες  για  μαζικές τιτλοποιήσεις στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων και έκδοση ομολογιακών δανείων σε εταιρείες ειδικού σκοπού, προκειμένου να ενισχύσουν την κεφαλαιοποίησή τους.

Το ΤΠΔ με αυτές τις διατάξεις, καθώς  και  με  τους  ειδικούς  νόμους   3371/2005 και Ν. 3453/2006  μπορούσε πλέον να τιτλοποιήσει απευθείας τα στεγαστικά του δάνεια. Το  καλοκαίρι  του  2006  με  τις  υπ’ αριθμ. 2/38581/0094/20.7.2006 και 2/48545/0094/28.8.2006 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, έλαβε  χώρα  η  τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων του ΤΠΔ, τα  οποία  εκχωρήθηκαν  στην εταιρεία ειδικού σκοπού που συστάθηκε για τη μεταβίβαση των τίτλων, «Grifonas Finance No.1 Plc»,  με  έδρα  το  Λονδίνο.

 

Μόνη λύση η δικαστική οδός

 

Εκατοντάδες δανειολήπτες και στη Μαγνησία  παραμένουν  μέχρι  και  σήμερα  εγκλωβισμένοι, διότι  αφενός  δεν  έχουν  την  δυνατότητα  να   προβούν  σε  κάποια  ρύθμιση  του  δανείου  τους  και  αφετέρου  λόγω  της  παρακράτησης  του  μισθού  τους  ή  της  σύνταξής  τους,  δεν  μπορούσαν να  υπαχθούν  στις  διατάξεις  του  νόμου  Κατσέλη  περί  υπερχρεωμένων  νοικοκυριών– εκτός αν είχαν έτερες οφειλές σε πιστωτικά ιδρύματα- διότι  «αναγκαστικά»  δεν  έφεραν  καμία  απολύτως  ληξιπρόθεσμη  δόση,  ανεξάρτητα  αν  στην  πραγματικότητα  δεν  μπορούσαν  αντικειμενικά,  να  ανταπεξέλθουν  στα  αναγκαία  έξοδα  μιας  αξιοπρεπούς  διαβίωσης.

Η μόνη  οδός  προστασίας  που  έχουν, είναι  η  δικαστική, όπου ο δανειολήπτης   μπορεί να αιτηθεί  την  ρύθμιση  του  δανείου  του, επικαλούμενος  τις  δραματικές  μειώσεις  του  μισθού  του,  καθώς  και  την  αδυναμία  του  ν’  ανταπεξέλθει  στις  ανάγκες  διαβίωσης  του ίδιου και της  οικογένειάς  του,   στηριζόμενος  νομικά στο  άρθρο  288 του Αστικού Κώδικα.

Στην κατεύθυνση αυτή εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Πειραιά απόφαση, με βάση αγωγή, που κατέθεσε απόστρατος αξιωματικός  και με την οποία δικαιώθηκε μείωσης κεφαλαίου και ποσού δόσης δανείου.

Οι δανειολήπτες που είναι εγκλωβισμένοι, δεν δικαιούνται π.χ. μείωση του επιτοκίου κατά 2,3% κατά μέσο όρο, ούτε και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου, που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα το ΤΠΔ. Για άλλα δάνεια, μη τιτλοποιημένα, προβλέπεται επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με προβλεπόμενη μείωση του επιτοκίου που, για το τρέχον εξάμηνο, θα είναι της τάξεως του 1% κατά μέσο όρο. Το όφελος για τους δανειολήπτες θα κυμαίνεται από 150 έως 300 ευρώ μηνιαίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση την απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων η ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 24 Νοεμβρίου και θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιουλίου του 2016, για όσους φυσικά τα δάνεια δεν έχουν τιτλοποιηθεί. Αυτό σημαίνει ότι δανειολήπτης που εντάσσεται στην κατηγορία της μείωσης της δόσης από το δάνειο που καταβάλλει για την πρώτη κατοικία κατά 150 ευρώ, θα έχει κέρδος μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου περίπου 1.000 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το