Τοπικά

Διαγωνισμός για την κατασκευή έργων αξιοποίησης της ιλύος των ΕΕΛ Βόλου

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου προκήρυξε ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης της ιλύος των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βόλου» προϋπολογισμού 12.100.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Το αντικείμενο της δημοπρασίας περιλαμβάνει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού, την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον ανάδοχο για έξι μήνες. Επίσης στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή και άρτια και αποδοτική λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 242.000 ευρώ. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ώς την Τρίτη 9 Μαΐου στις 10 το πρωί και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 16 Μαΐου.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ιλύος των ΕΕΛ Βόλου» και ως εκ τούτου η διατύπωση γνώμης από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΥΔ για κάθε διαδικασία της σύμβασης αποτελεί όρο χρηματοδότησης της πράξης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το