Τοπικά

Διαγωνισμός από τον Δήμο Βόλου για εκποίηση 100 εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων

Στην έκδοση διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση 100 εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα οχήματα θα παραδοθούν σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής).
Τα προς εκποίηση εγκαταλελειμμένα οχήματα που προορίζονται για περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/04 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους. Τα οχήματα αυτά ο ανάδοχος τα περισυλλέγει, μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας Καθαριότητας, με δικά του μέσα και τα φυλάσσει σε δικό του φυλασσόμενο χώρο για τουλάχιστον 20 ημέρες. Για κάθε τέτοιο όχημα ο ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στον Δήμο το ποσό των 80 ευρώ τουλάχιστον.
Στο χρονικό διάστημα των 20 ημερών, που φυλάσσεται το όχημα ο ιδιοκτήτης μπορεί εφόσον το επιθυμεί να το πάρει πίσω με δικά του μέσα, αφού καταβάλει το ποσό των 100 ευρώ για έξοδα μεταφοράς και φύλαξης, και αφού υποβάλλει ακριβές αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης προς την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ., περί του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το όχημα, που δεν διαθέτει πινακίδες κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση τμημάτων οχημάτων, μηχανημάτων, φορτηγών και δικύκλων η ελάχιστη τιμή ορίζεται στα 0,24€ ανά κιλό τουλάχιστον. Η πιστοποίηση θα γίνεται με τα ζυγολόγια της γεφυροπλάστιγγας του Δήμου Βόλου.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη η δημοπρασία θα γίνει τουλάχιστον ανά 5 ευρώ για τα οχήματα, και ανά 0,01 ευρώ για τα τμήματα οχημάτων επί πλέον της τελευταίας προσφοράς.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει:
Να προσκομίσει στην επιτροπή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακαταθήκη σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ή ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, δηλαδή 800 ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί στους αποτυχόντες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός πέντε ημερών να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με άλλη καλής εκτέλεσης ποσού 10% επί της τελικής τιμής της δημοπρασίας.
Να προσκομίσει αντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας. Να προσκομίσει αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. Να προσκομίσει βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας. Να προσκομίσει βεβαίωση ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου Βόλου και να είναι κάτοχος της απαιτούμενης από τον νόμο άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 116 και της σχετικής πιστοποίησης από την ΕΔΟΕ.

Προμήθεια φυτών
Στο μεταξύ, την αντίδραση εκπροσώπων της μειοψηφίας προκάλεσε η λήψη απόφασης για την προμήθεια φυτών από τον Δήμο Βόλου, με συνολικό προϋπολογισμό 151.039 ευρώ. Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Ιάσονας Αποστολάκης ανέφερε πως «το προαναφερόμενο ποσό είναι εξαιρετικά μεγάλο» και προέτρεψε τη διοίκηση του Δήμου ή να το χρησιμοποιήσει για άλλο σκοπό ή να προχωρήσει στη δημιουργία δημοτικού φυτωρίου, όπως θα γίνει στη γειτονική Λάρισα».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το