Τοπικά

Διαγωνισμό προκηρύσσει ο ΟΛΒ για τις άμαξες με άλογα στην παραλία του Βόλου

Δημόσιο -πλειοδοτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλο  για την “ανάδειξη παραχωρησιούχου δικαιώματος χρήσης του αναγκαίου λιμενικού χώρου και συναφώς της χορήγησης Άδειας υπαίθριου (πλανόδιου) εμπορίου με αντικείμενο ψυχαγωγική δραστηριότητα (παροχή τουριστικών υπηρεσιών -περιήγησης με ιππήλατη άμαξα)” για δύο έτη.  Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές . Η κατάθεση των προσφορών & των λοιπών δικαιολογητικών (φακέλων συμμετοχής) θα γίνει την Τετάρτη 18η Ιανουαρίου 2017 και κατά τις ώρες από 10:30 π.μ. έως και 11:00 π.μ. στο κτίριο διοίκησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (κεντρική προβλήτα λιμένος Βόλου – 1ος όροφος – αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε.).

Στο διαγωνισμό δύνανται όπως συμμετέχουν μόνον φυσικά πρόσωπα.

Οι οικονομικές προσφορές που θα κατατεθούν εντός σφραγισμένου φακέλου (φάκελος προσφοράς) που θα εμπεριέχεται στο φάκελο συμμετοχής, θα αφορούν στο καθαρό συνολικό ποσό προσφοράς που θα αποτελεί ταυτόχρονα το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα για το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του εν λόγω λιμενικού χώρου, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτό το ποσό που αντιστοιχεί στον αναλογούντα Φ.Π.Α. (ποσοστού 24%), το οποίο νοείται ότι προστίθεται επί του αναφερόμενου ποσού. Η προσφορά θα είναι έγγραφη και ενυπόγραφη και το ποσό προσφοράς θα αναγράφεται επ’ αυτής, τόσο ολογράφως, όσο και αριθμητικώς. Επισημαίνεται ότι η υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά επέχει θέση αίτησης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης του εν λόγω χώρου και έκδοσης της σχετικής Άδειας υπαίθριου (πλανόδιου) εμπορίου.

Ελάχιστη οικονομική προσφορά

Ως ελάχιστη οικονομική προσφορά ορίζεται το ποσό των χιλίων εξακοσίων τριάντα ευρώ (1.630,00 €). Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται το αναλογούν ποσό που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. ποσοστού 24%, το οποίο θα προστίθεται επ’ αυτού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το