Ελλάδα

Δάνεια έως 800.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις

Το πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το επιτόκιο των δανείων κυμαίνεται γύρω στο 4,5% καθώς το μισό χρηματοδο-τείται από κοινοτικούς πόρους του ΕΤΕΑΝ.

Με την… πλάτη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν δάνεια για κεφάλαια κίνησης αλλά και επενδύσεις από 10.000 έως 800.000.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» και για την ακρίβεια για δύο κατηγορίες δανείων. Η πρώτη είναι τα δάνεια για κεφάλαια κίνησης και η δεύτερη τα δάνεια για επενδυτικά σχέδια που είτε εντάχθηκαν είτε όχι σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης ή στον επενδυτικό νόμο.

Η «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», όπως ανακοίνωσε το ΕΤΕΑΝ, πήρε πρόσφατα παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κι οπότε μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μπορούν να αναζητήσουν χρηματοδότηση για επενδύσεις.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετάσχουν είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες, φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες αλλά και όσες έχουν λάβει εγγύηση του ΕΤΕΑΝ και δεν εμφανίζουν καθυστέρηση. Μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότησης από τις τράπεζες επιχειρήσεις από όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Το επιτόκιο των δανείων κυμαίνεται γύρω στο 4,5% καθώς το μισό χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους του ΕΤΕΑΝ.

Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης που δίνουν οι τράπεζες είναι από 10.000 έως 300.000 ευρώ, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα ξεπερνά τους 48 μήνες.

Τα επενδυτικά δάνεια διαμορφώνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια πέντε έως 12 χρόνια και δυνατότητα περιόδου χάριτος από έξι μήνες έως δύο χρόνια, ανάλογα με τον χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Οι τράπεζες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΕΤΕΑΝ και του υπουργείου Ανάπτυξης, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και χορηγούν τα δάνεια είναι: Alpha Bank, EFG Eurobank SA, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ATTICA BANK, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Κεφάλαια κίνησης
Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται ανά επιχείρηση σε 10.000 και το μέγιστο σε 300.000 ευρώ

Πιο συγκεκριμένα:

• Σε υφιστάμενες επιχειρήσεις το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους.

• Σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Η μέγιστη διάρκεια του δανείου είναι 48 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρωμής αυτή γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης εξόφλησης).

Οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε δαπάνες που σχετίζονται με τη δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση. Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.

Επενδυτικά σχέδια
Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο. Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 10.000 ευρώ και το μέγιστο σε 800.000 ευρώ. Επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι όσες έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό Ν. 3299/2004, σε άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου.

Επίσης και επενδυτικά σχέδια τα οποία δεν εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε πέντε έτη και με μέγιστη διάρκεια 12 έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη εκταμίευση.

Το δάνειο αποπληρώνεται με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ τράπεζας και επιχείρησης. Υπάρχει δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη διάρκεια του δανείου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.

Σε περίπτωση πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρωμής, αυτή γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης εξόφλησης).

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το