Ελλάδα

Δάνεια 4.000-6.000€ για έκτακτες ανάγκες

Η χορήγηση μικρών δανείων «έκτακτης ανάγκης» σε δημοσίους υπαλλήλους σχεδιάζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που φιλοδοξεί να θέσει σε εφαρμογή τη ρύθμιση μέχρι το τέλος του α’ εξαμήνου του 2017.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχέδιο, που βρίσκεται στα σκαριά, προβλέπεται η παροχή δανείων 4.000-6.000 ευρώ, εν είδει προκαταβολής μισθού, προς δημοσίους υπαλλήλους που θα αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες μικροχρηματοδότησης. Το ύψος του ποσού δανειοδότησης θα βρίσκεται σε συνάρτηση με το ύψος του μισθού του κάθε δικαιούχου. Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, τα δάνεια θα δίνονται με χαμηλό επιτόκιο και μεγάλη περίοδο αποπληρωμής, προκειμένου η αποπληρωμή τους να εξασφαλίζεται χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση των δανειοληπτών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνει ο καθορισμός των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, βάσει των οποίων θα επιτρέπεται τόσο η χορήγηση των δανείων όσο και ο καθορισμός του αριθμού των δικαιούχων.

Με τον τρόπο αυτό το Ταμείο θα επιδιώξει να εκμεταλλευθεί μέρος των πλεονασμάτων που διαθέτει και που ανέρχονται στα 140 εκατ. ετησίως. Για την υλοποίηση του σχεδίου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένες νομικές δυσχέρειες, καθώς με βάση Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε το 2014 το Ταμείο δεν δύναται να χορηγεί πόρους του σε δάνεια καταναλωτικού τύπου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα για να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια σε συνεργασία με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες. Ατομο που εμπλέκεται στον σχεδιασμό της ρύθμισης εξήγησε στο «Εθνος – Δημόσιο» ότι το Ταμείο βρίσκεται σε διαδικασία μελέτης και επεξεργασίας για να στηριχθεί το σχέδιο.

Στόχος είναι να καλυφθούν ανάγκες που θα προκύψουν σε δημοσίους υπαλλήλους που θα αντιμετωπίσουν ένα έκτακτο και σοβαρό πρόβλημα.

Διαδικασία
Παράλληλα, πρόσφατα ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δανειοληπτών για ένταξη στις νέες ρυθμίσεις δανείων στεγαστικού τομέα, που έχουν ληφθεί από το Ταμείο. Η ρύθμιση που έχει αναδρομική ισχύ από 1/7/2016 για όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 31/3/2017 και περιλαμβάνει τρία διαδοχικά στάδια, που θα ακολουθούνται κατά σειρά, μέχρι να επιτευχθεί το ποσό της δόσης που μπορεί να αποπληρώνει κάθε δανειολήπτης με βάση το καθαρό ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα. Τα στάδια περιλαμβάνουν την επιμήκυνση, τη μείωση του επιτοκίου και του διαχωρισμού του δανείου σε δύο τμήματα, ώστε το ένα τμήμα να εξοφλείται κανονικά και το δεύτερο να εξυπηρετείται μέσα σε συμφωνημένο χρονικό διάστημα.

Το Ταμείο εκτιμά ότι με τη νέα πολιτική, που θα αφορά σε περίπου 48% των δανείων (περίπου 65.000 από τα 135.000) θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου σε ποσοστό 2,1%, ενώ στο 1/3 θα υπάρξει και «πάγωμα» μέρους του κεφαλαίου. Για το υπόλοιπο 52% των δανείων, που δεν εμπίπτουν σε αυτό το πλαίσιο, θα υπάρξει επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών με μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου, που για το τρέχον εξάμηνο προσδιορίζεται στο 1%.

Η δόση θα προσδιορίζεται βάσει του καθαρού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος (ΚΕΟΕ), που θεωρείται το ποσό που μένει στην οικογένεια του δανειολήπτη μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων, της εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος, ποσού 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, καθώς και του ποσού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας υπόχρεου/συζύγου μέχρι 1.000 ευρώ για όλη την οικογένεια.

Πολίτες έξω από το κτίριο που στεγάζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Αθήνα

Η ρύθμιση
Τρία στάδια έως τη διαμόρφωση της δόσης

Τα τρία στάδια των λύσεων:

1ο Στάδιο: Επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης των δανείων με το ισχύον επιτόκιο.

• Ενυπόθηκα Στεγαστικά: Εως 20 έτη από τη συμβατική διάρκεια λήξης των δανείων.

• Μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων: Εως 15 έτη από τη συμβατική διάρκεια λήξης των δανείων.

Προϋπόθεση είναι ο δανειολήπτης στη λήξη της ρύθμισης να είναι μέχρι 85 ετών για τα ενυπόθηκα δάνεια και για τα μη ενυπόθηκα μέχρι 75 ετών. Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητείται εγγυητής α’ βαθμού που να πληροί τα κριτήρια ηλικίας, ενώ θα συντάσσεται ανάλογη τροποποιητική – πρόσθετη πράξη σύμβασης.

2ο Στάδιο: Μείωση επιτοκίου

Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται μόνο σε δανειολήπτες που μετά το στάδιο της επιμήκυνσης καταβάλλουν συνολική μηνιαία δόση υψηλότερη από αυτή που καθορίζεται με βάση το ΚΕΟΕ. Η μείωση του επιτοκίου δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ισχύοντος, κατά τον χρόνο της ρύθμισης επιτοκίου για το ρυθμιζόμενο δάνειο.

3ο Στάδιο: Διαχωρισμός δανείου ή δανείων

Εφόσον μετά τα δύο πρώτα στάδια δεν οδηγούν στη μηνιαία δόση με βάση το ΚΕΟΕ και με προϋπόθεση ότι το σύνολο των οικογενειακών καταθέσεων και των επενδύσεων (ομόλογα, αμοιβαία, μετοχές) δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, πλέον 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, το δάνειο θα διαχωρίζεται σε δύο τμήματα.

Πρώτον, στο τμήμα του δανείου που εκτιμάται ότι θα εξυπηρετείται κανονικά μέχρι τη λήξη του δανείου, με την επιμήκυνση και τη μείωση του επιτοκίου, που δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το 70% του συνολικού οφειλόμενου ποσού.

Δεύτερον, στο υπόλοιπο τμήμα, που θα εξοφληθεί ολόκληρο μέσα σε χρονική περίοδο που θα συμφωνηθεί, η οποία δεν θα ξεπερνά τα δέκα χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής τροποποιητικής – πρόσθετης πράξης σύμβασης, υπό προϋποθέσεις.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το