Τοπικά

Χορηγήθηκε η άδεια για την επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων στη Β’ ΒΙΠΕ

α βιπε

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια με απόφαση του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού η χορήγηση άδειας λειτουργίας αόριστης χρονικής διάρκειας µετά από πραγµατοποιηθείσα µηχανολογική επέκταση – εκσυγχρονισµό στη δραστηριότητα ‘’Κέντρο Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ) & Λοιπών Αποβλήτων και αποθήκευσης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) Υγειονοµικών Μονάδων’’ ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε.», στη Β’ Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου στο ∆ήµο Ρήγα Φεραίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση:
Η άδεια αυτή χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κείµενων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό τη απόφασης αυτής και µε τους εξής όρους:
1. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία µέτρα ασφάλειας για την ζωή και την υγεία των εργαζοµένων (π.χ τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγµάτων στα µέρη των µηχανηµάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισµού και αερισµού στο χώρο εργασίας, χρήση ωτοασπίδων στους χώρους παραγωγής, φαρμακείο κλπ)
2. Να τηρείται η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις»
3. Να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη µη πρόκληση οχλήσεων στους περίοικους, και να τηρούνται τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις
4. Να τηρούνται οι όροι της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως κάθε φορά ισχύει, αυτή να ανανεώνεται έγκαιρα και να προσκοµίζεται αντίγραφο στη υπηρεσί.
5. Η επιχείρηση υποχρεούται να λάβει τα γενικά προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας που
προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και ∆ηµόσιας Τάξης
6. Να τηρούνται οι του Υπουργείου Εργασίας διατάξεις όπως και να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλειας και καλής λειτουργίας των εγκατεστηµένων ατµογεννητριών και των ατµοδοχείων και να ανανεώνονται εγκαίρως τα σχετικά πιστοποιητικά Υδραυλικής ∆οκιµασίας πριν τη λήξη τους
8. Η µονάδα θα επεξεργάζεται και θα αποθηκεύει απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων µε τους Κωδικούς ΕΚΑ που αναφέρονται παραπάνω.
9. Κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε τρέχοντος έτους η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ, στο Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Θεσσαλίας:
• Ετήσια έκθεση µε τα στοιχεία για τα ΕΑΑΜ που παρέλαβε και διαχειρίστηκε το προηγούµενο έτος
• Ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων (ΕΕΠΑ), για τα επικίνδυνα υγρά και στερεά και τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που παρήγαγε και διαχειρίστηκε κατά το προηγούµενο έτος,
Η παρούσα άδεια ανακαλείται µε σχετική απόφασή, εφόσον δεν πληρούνται οι παραπάνω αναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το