Τοπικά

Χειριστή καλαθοφόρου θα προσλάβει η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Βόλου 

Κενή λόγω έλλειψης υποψηφίων με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα έμεινε μετά τη σχετική προκήρυξη από τον Δήμο Βόλου μια θέση χειριστή καλαθοφόρου, με αποτέλεσμα την ανακοίνωση επανάληψης της διαδικασίας πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, για την κάλυψη άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν, είναι τα εξής:
-Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
-Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Γ’, τάξης Γ’ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ. 1032/166 /Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 71993 /301 /Φ.113 / 3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου υπουργού (*) και την αρίθ. οικ. 4123/305/Φ113/8-8-2016 (ΦΕΚ 2481/τ.Β’/11-8-2016).
-Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.
-Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
-Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων άρχισε χθες και λήγει σήμερα 31 Οκτωβρίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το