Τοπικά

Απορρίφθηκε αγωγή κατά του ΣΥΔΙΣΑ

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου, με την υπ΄ αριθμό 33/2021 Απόφασή του (τακτική διαδικασία) απέρριψε την Αγωγή που είχε ασκήσει η επιχείρηση που έχει αναλάβει την χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιοαερίου Χ.Δ.Α. και Χ.Υ.Τ.Α. Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου» κατά της «ΑΝΕΒΟ Α.Ε. (υπό εκκαθάριση)» και του «ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας», αξιώνοντας την καταβολή σ΄ αυτήν (ενάγουσα) συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ενός λεπτού (1.129.654,01). Για την θεμελίωση της Αγωγής της η ενάγουσα επικαλείτο ενδοσυμβατική ευθύνη της «ΑΝΕΒΟ Α.Ε. (υπό εκκαθάριση)» και αδικοπρακτική ευθύνη του «ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας» για την (επικαλούμενη) μειωμένη ποσότητα εξαγόμενου προς εκμετάλλευση βιοαερίου από τις εγκαταστάσεις που αυτή διατηρεί εντός του Χ.Τ.Α. του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, το δε αξιούμενο αγωγικό ποσό (1.129.654,01) αντιπροσωπεύει την αποζημίωση της ενάγουσας για τα διαφυγόντα κέρδη, που η ίδια υποστήριξε ότι απώλεσε, εξαιτίας πράξεων και παραλείψεων των εναγομένων, με τις διακρίσεις που ανέφερε στην κριθείσα Αγωγή της κατ΄ αυτών (ενδεικτικά, λόγω μειωμένου όγκου απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, μη προσήκουσας εναπόθεσης των τελευταίων, μη προσήκουσας λειτουργίας του αποστραγγιστικού συστήματος με αποτέλεσμα την δημιουργία λυματολάσπης, στην απόθεση λυματολάσπης από τον βιολογικό καθαρισμό του Βόλου πάνω στα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α κλπ.).
Με την εκδοθείσα Απόφασή του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου απέρριψε την ασκηθείσα Αγωγή, αφενός για δικονομικούς λόγους [κρίνοντας ότι καλύπτεται από το δεδικασμένο σχετικής Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, που είχε επικυρώσει την απόρριψη προγενέστερης πανομοιότυπης Αγωγής της ίδιας επιχείρησης κατά της «ΑΝΕΒΟ Α.Ε. (υπό εκκαθάριση)» και του «ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας», ως αόριστης], αφετέρου ως νομικά αβάσιμης, κρίνοντας ότι η επικαλούμενη από την ενάγουσα επιχείρηση ζημία δεν είναι συντελεσμένη και μετρήσιμη, αλλά μόνο ενδεχόμενη, το δε θεωρητικό μοντέλο εκμετάλλευσης βιοαερίου και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – που συνέταξε η ίδια (ενάγουσα), πριν την εκ μέρους της υλοποίηση του έργου – που η ενάγουσα επικαλείτο για την θεμελίωση των αγωγικών αξιώσεών της κατά της «ΑΝΕΒΟ Α.Ε. (υπό εκκαθάριση)» και του «ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας» εξαρχής ήταν σαφές ότι δεν μπορούσε να επαληθευτεί στην προκείμενη περίπτωση και συνεπώς δεν θεμελιώνει αξίωση αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Αστικού Κώδικα.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το