Τοπικά

Αποποιείται κάθε ευθύνης για τα προβλήματα που προκαλεί το νέο Γ.Π.Σ. Βόλου η δημοτική αρχή

Αποποιείται κάθε ευθύνης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τεχνικός κόσμος της πόλης μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, η δημοτική αρχή Βόλου. Απαντώντας σε σχετική επερώτηση των έξι ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος υποστηρίζει ότι η παρούσα δημοτική αρχή δεν είχε εκ του νόμου την δυνατότητα αλλαγών στο σύνολο της μελέτης, στο στάδιο που παρελήφθη, όπως επίσης δεν είχε τη δυνατότητα προσθήκης νόμιμης μεταβατικής διάταξης σύμφωνα με την οποία θα εξακολουθούσαν να ισχύουν οι παλιοί Συντελεστές Δόμησης μέχρι την έγκριση ή αναθεώρηση της Πολεοδομικής Μελέτης. Όπως μεταξύ άλλων ισχυρίζεται ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, «μεταβατική διάταξη η οποία θα καταργούσε τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου θα έθετε σε κίνδυνο την νομιμότητα του ΓΠΣ για μη σύννομες διατάξεις από οποιονδήποτε που θα είχε έννομο συμφέρον προσφυγής»

Ολόκληρη η απάντηση:
Η μελέτη για την Αναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ Βόλου ανατέθηκε στην εταιρεία “Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι για την Ανάπτυξη και Οικιστική ΑΕ” στις 15/9/2008.
Η μελέτη εκπονήθηκε σε δύο στάδια : Tο Α΄ στάδιο υποβλήθηκε το 2009 στο Δήμο Βόλου, ο οποίος το ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 363/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Β΄ στάδιο, υποδιαιρείται σε δύο στάδια Β1 και Β2. Μετά την υποβολή του Β1 Σταδίου κατά το οποίο προτάθηκε και η μείωση των Σ.Δ. και οι λοιπές αλλαγές σε χρήσεις γης κ.λ.π., επακολούθησε η προβλεπόμενη περίοδος διαβούλευσης με τους φορείς, στην οποία συμμετείχε και το ΤΕΕ Μαγνησίας καθώς και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας καταθέτοντας τις απόψεις τους, συνηγορώντας επί των προτάσεων μείωσης των Σ.Δ. Μάλιστα με το από 12/4/2011 έγγραφό του το ΤΕΕ ζητά την: «μείωση κατά 25% των υψηλών Σ.Δ. ώστε να ανασάνει το πυκνοδομημένο κέντρο» ενώ ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων με το 2316/11 έγγραφό του ζητά το πάγωμα των υψηλών Σ.Δ.

Επισημαίνουμε ότι οι παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που είναι η Προϊστάμενη εγκρίνουσα αρχή, είχαν ήδη διατυπωθεί με το υπ’ αριθμ. 1322/27370/9-9-2011 έγγραφό της χωρίς καμία αντίρρηση από τους εμπλεκόμενους φορείς επί της προτεινόμενης μείωσης των Σ.Δ.

Επιπλέον η μείωση των Σ.Δ. ήταν κατευθυντήρια οδηγία του Ρυθμιστικού Σχεδίου Βόλου, που ήταν σε εξέλιξη και αποτελούσε υπερκείμενο Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ο οποίος έπρεπε να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη στο υπό εκπόνηση Γ.Π.Σ. Ας σημειωθεί ότι διεθνώς υπάρχει σαφής τάση μείωσης των Σ.Δ. προκειμένου να επιτευχθούν καλύτεροι όροι διαβίωσης και καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες εντός των πόλεων.
Το Β1 Στάδιο εγκρίθηκε τελικά, ύστερα από μεγάλη περίοδο αδράνειας με την υπ’ αριθμ. 64/30-1-2014 της Απόφαση Δ.Σ. της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.

Με την 480/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Βόλου παρέλαβε την Β2 φάση της μελέτης και η Υπηρεσία μας και διαβίβασε άμεσα τον φάκελο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3018/167095/05-10-2016 Απόφαση ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237ΑΑΠ/4-11-2016.

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 4 του Ν.2508/97 σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η έκδοση των οικοδομικών αδειών με σ.δ. μεγαλύτερο από το μέσο συντελεστή δόμησης, που προβλέπεται από το ΓΠΣ έως την αναθεώρηση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 2508/1997, ισχύουν τα ακόλουθα:
«Απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιρίων μη συμβιβαζομένων προς τη χρήση που τυχόν προβλέπει το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. για τη συγκεκριμένη θέση. Μετά την έγκριση του Γ.Π.Σ. και μέχρι την αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως της περιοχής και την προσαρμογή του προς το Γ.Π.Σ., δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών με βάση συντελεστή δόμησης ανώτερο από μέσο συντελεστή που ορίζεται στο Γ.Π.Σ.. Αν ο συντελεστής δόμησης που προβλέπεται από το σχέδιο πόλεως της περιοχής είναι κατώτερος από τον οριζόμενο στο Γ.Π.Σ. μέσο συντελεστή, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται με βάση τον κατώτερο αυτό συντελεστή. Η προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο απαγόρευση δεν ισχύει, αν κατά τη δημοσίευση της πράξης έγκρισης του Γ.Π.Σ. έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα κατά το νόμο δικαιολογητικά ή έχουν θεωρηθεί τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για προέλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 8/13.7.1993 π. δ/τος (ΦΕΚ 795 Δ`), εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση υποβληθεί πλήρης φάκελος για την έκδοση της οικοδομικής άδειας μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της πράξης έγκρισης του Γ.Π.Σ.. Η παρούσα παράγραφος έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις αναθεώρησης ή τροποποίησης του Γ.Π.Σ..»

Εξάλλου τα ανωτέρω επισημαίνονται και στο με αρ. πρωτ. 3742/210786/7-12-2016 πρόσφατο έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας, το οποίο συμφωνεί απολύτως με την άποψη της Υπηρεσίας Δόμησης επί διατυπωθέντος σχετικού ερωτήματος της. Ας σημειωθεί ότι στο πιο πάνω έγγραφο τονίζονται τα εξής : « Η υπηρεσία μας συμφωνεί με την άποψη της υπηρεσίας σας και επισημαίνουμε ότι βάσει της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2508/97 ( ΦΕΚ 124/ ) μετά την έγκριση του εν λόγω Γ.Π.Σ. και μέχρι την αναθεώρηση των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως και την προσαρμογή αυτών προς το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών με βάση συντελεστή δόμησης ανώτερο από το μέσο συντελεστή που ορίζεται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. ».
Συνεπώς η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν είχε εκ του νόμου την δυνατότητα αλλαγών στο σύνολο της μελέτης στο στάδιο που παρελήφθη. Οι προτάσεις και το περιεχόμενο της Μελέτης είχε ήδη δρομολογηθεί από το 2011 από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ύστερα από τις διαβουλεύσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς συμπεριλαμβανομένου και του ΤΕΕ και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας. Το ΤΕΕ κυρίως γνώριζε με κάθε λεπτομέρεια το περιεχόμενο του Γ.Π.Σ. καθώς συμμετείχε ουσιαστικά στην διαμόρφωση του, ως την τελευταία στιγμή, με συμμετοχή μάλιστα της Προέδρου του στη συνεδρίαση του ΣΥΠΟΘΑ για την έγκριση του ΓΠΣ Βόλου, την 16-9-2016, χωρίς να εκφέρει καμία αντίθετη άποψη ή και προβληματισμό όσον αφορά την μείωση των Σ.Δ.
Επίσης δεν υπήρχε σύμφωνα με τις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις η δυνατότητα προσθήκης νόμιμης μεταβατικής διάταξης σύμφωνα με την οποία θα εξακολουθούσαν να ισχύουν οι παλιοί Συντελεστές Δόμησης μέχρι την έγκριση ή αναθεώρηση της Πολεοδομικής Μελέτης. Μεταβατική διάταξη η οποία θα καταργούσε τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου θα έθετε σε κίνδυνο την νομιμότητα του ΓΠΣ για μη σύννομες διατάξεις από οποιονδήποτε που θα είχε έννομο συμφέρον προσφυγής.

Να σημειωθεί ότι την νομοτεχνική διαμόρφωση του κειμένου την αναλαμβάνουν οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στ.Ελλάδος καθώς αφορούν Απόφαση του Γ.Γ. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για μικροπαραλήψεις και “τυπογραφικά” λάθη που παρατηρήθηκαν υπήρξε άμεσα ενημέρωση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και λάβαμε την διαβεβαίωση ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει σχετική διόρθωση.

Αποτελεί πραγματικό άθλο για την Υπηρεσία Δόμησης και την Δημοτική Αρχή το γεγονός ότι κατορθώσαμε να λειτουργήσουμε εντός των εξαιρετικά πιεστικών χρονικών ορίων και να τηρηθούν οι προθεσμίες και το χρονοδιάγραμμα του έργου, ώστε να ολοκληρωθεί η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του ΓΠΣ Βόλου.
Σημειώνουμε σχετικά ότι κατόπιν υπεράνθρωπης προσπάθειας των στελεχών της Υπηρεσίας Δόμησης, κατορθώσαμε να πετύχουμε την ολοκλήρωση και των άλλων δύο πολεοδομικών μελετών του ΕΣΠΑ, δηλαδή και της μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης του ΓΠΣ Ν.Αγχιάλου καθώς και της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μακρινίτσας, ώστε να μην απενταχθούν τα έργα, που θα σήμαινε υπολογιζόμενο κόστος – ζημία για τον Δήμο Βόλου περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο και των τριών έργων που ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007-2013. (Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βόλου, Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ν.Αγχιάλου και Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μακρινίτσας).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το