Τοπικά

Από 25% ώς 32% οι διαγραφές οφειλών μέσω Εξωδικαστικού

 

Ο μέσος όρος των διαγραφών με βάση τα έως σήμερα δεδομένα από την εφαρμογή του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών ανέρχεται στο 25% για τις οφειλές προς το Δημόσιο και στο 32% για τις οφειλές από τραπεζικά δάνεια.

Ειδικότερα και όσον αφορά στις πτωχεύσεις τα στοιχεία για τη Μαγνησία δείχνουν ότι από την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή από το καλοκαίρι του 2021 μέχρι σήμερα, στο Ειρηνοδικείο Βόλου κατατέθηκαν 25 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν γίνει δεκτές οι 6 και οι υπόλοιπες εκκρεμούν, στο Πρωτοδικείο Βόλου μία αίτηση, για την οποία εκκρεμεί απόφαση, στο Ειρηνοδικείο Αλμυρού δύο αιτήσεις, επί των οποίων εκκρεμούν οι αποφάσεις και στο Ειρηνοδικείο Σκοπέλου δύο αιτήσεις επίσης, επί των οποίων εκκρεμούν οι αποφάσεις.
Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, που θεσπίστηκε με τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 4738/2020) και βελτιώθηκε με τον ν. 5024/2023, αποτελεί προπτωχευτική διαδικασία πρόληψης αφερεγγυότητας και συνιστά μια ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, μέσω της οποίας μπορούν να ρυθμιστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς θεσμικούς πιστωτές, ήτοι χρηματοδοτικούς φορείς (δηλ. τράπεζες και διαχειριστές δανείων – funds), Δημόσιο (ΑΑΔΕ) και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (δηλ. ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ), καθώς και οφειλές που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση. Η διαδικασία ρύθμισης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προβλέπει μερική διαγραφή οφειλών, ως προς το Δημόσιο έως 75% επί της βασικής οφειλής, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ και ως προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων επί των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ώς 240 και ώς 420 δόσεις
Η αυτοματοποιημένη ρύθμιση προκύπτει βάσει ενός αλγορίθμου, που υπολογίζει τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών σε τοκοχρεωλυτικές δόσεις (έως 240 για το δημόσιο και έως 420 για τους λοιπούς πιστωτές) με βάση τα εισοδήματα και τις υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών, συνεκτιμώντας αφενός μεν ως τα φυσικά πρόσωπα τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, αφετέρου δε τη βιωσιμότητα για τις επιχειρήσεις, με σημαντικά μειωμένο το επιτόκιο έναντι της Εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων, που ανέρχεται πλέον σε σταθερό ποσοστό 3%, ενώ για τα ενυπόθηκα δάνεια υπολογίζεται με βάση το Euribor +2,5% και τα χωρίς υποθήκη +3%. Επίσης καταργήθηκε η ποινή πρόωρης προεξόφλησης ως προς τις οφειλές του Δημοσίου, η οποία ισούτο με το σύνολο των τόκων των δόσεων μέχρι και το τέλος της ρύθμισης. Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος Βόλου κ. Αντ. Ξηρός, για να επιτευχθεί η μερική διαγραφή χρέους, θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι κανόνες και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης, όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του και η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

Η αίτηση
Αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορούν να υποβάλουν τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα, ακόμη και αυτά που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων και οφειλών, με μοναδική προϋπόθεση το χρέος να είναι άνω των 10.000 €, ενώ με την πρόσφατη τροποποίηση του Νόμου καταργήθηκε η αρνητική προϋπόθεση μη ύπαρξης οφειλής σε έναν χρηματοδοτικό φορέα άνω του 90%, που εξαιρούσε της ρύθμισης μεγάλο αριθμό αιτουμένων. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και οφειλέτες με ενήμερες οφειλές αρκεί να αποδεικνύεται ότι έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. Με την οριστικοποίηση υποβολής της αίτησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και έως την με οποιοδήποτε τρόπο περάτωσή της (σύμβαση αναδιάρθρωσης – απόρριψη), ξεκινάει η προστασία της περιουσίας του οφειλέτη με την αναστολή των αναγκαστικών μέτρων εναντίον του και της ποινικής δίωξης για οφειλές προς Εφορία και ασφαλιστικούς φορείς, με εξαίρεση τη διενέργεια πλειστηριασμού ακινήτου που έχει προγραμματιστεί εντός τριών μηνών από την οριστικοποίηση. Τέλος με την πρόσφατη τροποποίηση στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές, για όποιο μέρος των οφειλών υπάρχει ρύθμιση, η οποία εξυπηρετείται θα συνεχίζεται ώς το τέλος, ενώ οι πιστωτές του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται πλέον να παραθέτουν τους λόγους απόρριψης της πρότασης που παράγει αυτόματα ο αλγόριθμος της πλατφόρμας, για να αποφεύγονται μη αιτιολογημένες απορρίψεις ρυθμίσεων κυρίως από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που συνέβαινε έως σήμερα. Επίσης, οι οφειλέτες οι οποίοι έχουν μια προτεινόμενη ρύθμιση από τους πιστωτές, θα πρέπει να εξηγούν επαρκώς γιατί την απορρίπτουν, με βάση οικονομικά ή οικογενειακά κριτήρια, ενώ σημαντική είναι πλέον η δυνατότητα των οφειλετών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να εκδίδουν βεβαίωση οφειλών προς τράπεζες – funds και Δημόσιο, έχοντας πλέον μια σαφή εικόνα των οφειλών τους και των ρυθμισμένων υποχρεώσεών τους.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το