Τοπικά

Ανανέωση αδειών υπαίθριου εμπορίου στον Δήμο Βόλου

Το Τμήμα Εμπορίου του Δήμου Βόλου ενημερώνει τους κατόχους επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου & πλανοδίου εμπορίου), ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146 Α΄):
«1. Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4497/2017 που κατά τη 15η Ιανουαρίου 2019 δεν ανανέωσαν την άδειά τους και εφόσον συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 19 του ως άνω νόμου, μπορούν να υποβάλουν εκ νέου την αίτηση ανανέωσης των αδειών. Η διάρκεια ισχύος της άδειας, ορίζεται έως την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αδειοδότησης όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 58 του ως άνω νόμου και πάντως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.»
Σε συνέχεια των ανωτέρω διατάξεων οι επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου & πλανοδίου εμπορίου), που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόλου και δεν έχουν θεωρήσει την άδεια τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017 έως στις 15-01-2019, μπορούν να προσέλθουν στο Τμήμα Εμπορίου του Δήμου Βόλου (Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12, 3ος όροφος) και να προσκομίσουν σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4497/2017 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,
β) Ε1, Ε3 και Εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία (3) έτη,
γ) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & απόδειξη ταμειακής μηχανής,
δ) Κατά περίπτωση πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση,
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος ή ότι σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 του ν. 4497/2017, ότι ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχον άδεια επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου (άρθρο 38 παρ. 3) και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
στ) Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βόλου σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Δημοτική Ενημερότητα),
ζ) Παράβολο υπέρ του Δήμου δεκαπέντε (15) ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το