Τοπικά

Ανάδοχος για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Ν. Πηλίου

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας το από 10/07/2019 Πρακτικό συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού της εργασίας «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Πηλίου περιόδου 2019-2020», όπως συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού, καθώς και το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας και αναθέτει την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας στην επιχείρηση Καραγιάννης Αθ. Σωτήριος που προσέφερε την τιμή 10,95 ανά τόνο χωρίς το Φ.Π.Α.

Η προϋπολογιζόμενη χρονική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας (συμβατική διάρκεια συνεργασίας των μερών), ορίζεται σε οκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση του συνολικού προϋπολογισμού αυτής, λαμβανομένης υπόψη της προσφερόμενης έκπτωσης του αναδόχου, εάν αυτή συντελεστεί σε συντομότερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση η ακριβής χρονική διάρκεια της σύμβασης εξαρτάται από την συνολική ποσότητα αποβλήτων που θα εισέλθουν στον Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Πηλίου προς θραύση – σύνθλιψη και υγειονομική ταφή, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μεταξύ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας και του Αναδόχου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εργασίας «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Πηλίου περιόδου 2019-2020», είναι 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με την έκπτωση της επιχείρησης των 10,95€ είναι 46.928,52€ πλέον Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει σχετικό Κωδικό του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2019 με το ποσό 34.218,75€ πλέον Φ.Π.Α. στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη και ψηφισμένη πίστωση και θα ληφθεί μέριμνα για σχετική εγγραφή πίστωσης ποσού 12.709,77€ πλέον Φ.Π.Α. στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2020 όταν συνταχθεί.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το