Τοπικά

Ανάδοχο για το πράσινο στη χερσαία ζώνη του λιμανιού ζητεί ο ΟΛΒ

Μέχρι τις 28 Απριλίου μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους οι ενδιαφερόμενοι, μετά την πρόσκληση του ΟΛΒ, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και περιποίησης του πρασίνου, των χώρων που συγκροτούν το πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι χώροι παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος Βόλου. Η επιφάνεια των χώρων ανέρχεται σε 23 στρέμματα περίπου. Οι υπηρεσίες συντήρησης του υφιστάμενου πρασίνου του πάρκου Αγίου Κωνσταντίνου που θα προσφερθούν, είναι ενδεικτικά και μη περιοριστικά οι εξής: Κούρεμα της χλόης, προκειμένου να διατηρείται ο κοινόχρηστος χώρος σε ευπρεπή κατάσταση. Οι ώρες που θα εκτελούνται οι εργασίες κουρέματος, θα είναι αποκλειστικά από 7.30 π.μ. έως και 2.00 μ.μ., προκειμένου να μην ενοχλούνται οι πολίτες που κάνουν χρήση του πάρκου. Κλάδεμα των δένδρων του πάρκου, σύμφωνα με υποδείξεις και επίβλεψη γεωπόνου. Το κλάδεμα θα γίνεται κατά τις χρονικές περιόδους που ενδείκνυται για την ανάπτυξή τους υπό τις οδηγίες γεωπόνου του αναδόχου, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Κλάδεμα των θάμνων και των αναρριχητικών φυτών του πάρκου, με σκοπό την ορθή ανάπτυξή τους, την ομοιόμορφη εικόνα τους και την πρόληψη ασθενειών. Το κλάδεμα θα γίνεται κατά τις χρονικές περιόδους, που ενδείκνυται για την ανάπτυξή τους υπό τις οδηγίες γεωπόνου του αναδόχου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων. Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί. Απομάκρυνση των προϊόντων του κουρέματος της χλόης, του κλαδέματος των θάμνων και δένδρων, του βοτανίσματος, καθώς και όλων των φυτικών προϊόντων που ενδέχεται να προκύψουν, τα οποία συλλέγονται, απομακρύνονται και διατίθενται σε προβλεπόμενους χώρους διάθεσης, αποκλειστικά με μέσα, μέριμνα και κόστος του αναδόχου.

Άρδευση της χλόης και της θαμνοειδούς-δενδρώδους βλάστησης του πάρκου, μέσω υφιστάμενου συστήματος ποτίσματος, σε συχνότητα τέτοια, που να δημιουργεί ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης, για το χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου-Οκτωβρίου, καθώς και σε χρονικά σημεία που θα υποδεικνύονται από τη Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β.Α.Ε. και ανάλογα με την πορεία των βροχοπτώσεων, κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες κυρίως. Ο χρονικός κύκλος άρδευσης όλου του χώρου πρασίνου διαρκεί 4 ημέρες, από έξι ώρες τουλάχιστον την ημέρα, κατά τις ώρες 5.00 π.μ. έως 11.00 π.μ.. Οι δαπάνες κατανάλωσης ύδατος βαρύνουν την Ο.Λ.Β. Α.Ε. Συντήρηση και επισκευή του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης, με σκοπό την καλή λειτουργία του.

Η δαπάνη προμήθειας των αναγκαίων υλικών βαρύνει την Ο.Λ.Β. Α.Ε., η οποία θα ελέγχει και θα πιστοποιεί την αναγκαιότητα της τοποθέτησής τους. Ο ανάδοχος, εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να εκπονήσει και να υποβάλει στην Ο.Λ.Β. Α.Ε. πρόγραμμα συντήρησης, υπογεγραμμένο από γεωπόνο, το οποίο θα περιέχει τις προβλεπόμενες εργασίες, που αναμένεται να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες ή έως την ανάλωση του προϋπολογισθέντος ποσού των 15.000 ευρώ, υπό την αίρεση της πιστής τήρησης των όρων της, απορρέουσας εκ της παρούσας διαδικασίας, σύμβασης, που θα συναφθεί μεταξύ Ο.Λ.Β. Α.Ε. και αναδόχου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το