Τοπικά

Aλλαγές στους όρους δόμησης στο Τρίκερι – Εγκρίθηκε το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης

Το Τρίκερι αλλάζει, καθώς εγκρίθηκε το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης. Η απόσταση 30 μέτρων από τη γραμμή αιγιαλού, στις εκτός ορίων οικισμών και εκτός σχεδίου είναι υποχρεωτικά αδόμητη. Επίσης αδόμητη είναι η ζώνη μέχρι τη γραμμή παραλίας. Τα νησιά Στρογγύλη και Ψαθί καλύπτονται συνολικά από την απόφαση και μένουν αδόμητα.
Απαγορεύονται οι μόνιμες κατασκευές κάθε είδους και χρήσης στα εκτός ορίων οικισμών. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση μη μόνιμων (λυόμενων/μεταφερόμενων) κατασκευών, για την εξυπηρέτηση των λουομένων, ύστερα από σχετική έγκριση του Δήμου και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Απαγορεύεται η διάνοιξη νέου δημόσιου δρόμου κυκλοφορίας οχημάτων παράλληλου προς την ακτογραμμή σε απόσταση 100 μ. από τον αιγιαλό, με εξαίρεση την περίπτωση δημιουργίας σχεδίου πόλεως.
Η μελέτη του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης έχει ως σκοπό να καθορίσει και να προτείνει για έγκριση ένα χωροταξικό σχέδιο τοπικής σημασίας.
Για τη διαμόρφωση των βασικών αρχών λαμβάνονται υπόψη οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής, όπως είναι η ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, η ήπια τουριστική ανάπτυξη και η ανάδειξη της ναυτικής προϊστορίας του Τρικερίου και οι σχετικές δυνατότητες, αλλά και ο σχεδιασμός των λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Νοτίου Πηλίου, με στόχο τον ενιαίο σχεδιασμό και την οργάνωση της ευρύτερης περιοχής.

Περιοχή ανάπτυξης γεωργικών χρήσεων
Πρόκειται για το σύνολο της νήσου Παλαιοτρίκερι, καθώς και για εκτεταμένες διάσπαρτες εκτάσεις στην υπόλοιπη Δ.Ε. Τρικερίου, κυρίως στο νότιο τμήμα γύρω από τον οικισμό του Τρικερίου, στις ανατολικές ακτές και λιγότερες βορειοδυτικά, έναντι του νησιού Παλαιοτρίκερι, στις οποίες, υπάρχουν εκτεταμένες ελαιοκαλλιέργειες. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης.

Περιοχή ανάπτυξης κτηνοτροφικών χρήσεων
Πρόκειται για το πιο εκτεταμένο τμήμα στην κεντρική περιοχή που χρησιμοποιείται ως βοσκότοποι, και στο οποίο υπάρχουν διάσπαρτες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με την πρόσφατη μερική κύρωση του δασικού χάρτη η κεντρική περιοχή χαρακτηρίζεται ως δασική. Η περιοχή αυτή διασχίζεται από το οδικό δίκτυο και από πυκνό δίκτυο μονοπατιών. Στη Δημοτική Ενότητα Τρικερίου υπάρχουν Δημοτικοί Βοσκότοποι, έκτασης 20.000 στρ. Για την οριοθέτηση και την ταξινόμηση των βοσκοτόπων πρέπει να συνταχθεί προσωρινό διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης.

Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης
Οι οικιστικές περιοχές αφορούν: Στους οριοθετημένους οικισμούς Τρίκερι, Αγία Κυριακή, Κόττες, Γεροπλίνα, Παλιοτρίκερι, Αγία Σοφία, εκ των οποίων το Τρίκερι, η Αγία Κυριακή και το Παλαιό Τρίκερι (Παναγιά Τρικερίου) είναι παραδοσιακοί.
Ο Αλατάς, προτείνεται σαν περιοχή προς πολεοδόμηση με χρήσεις Τουρισμού – Αναψυχής.
Οι μη οριοθετημένοι οικισμοί Άγιος Γεώργιος και Πύθος, που καταγράφονται ως οικισμοί και έχουν απογραφεί από την ΕΛΣΤΑΤ, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να προταθεί η οριοθέτησή τους, λόγω του μικρού αριθμού κτισμάτων που περιλαμβάνουν.

Οικολογικοί διάδρομοι
Οι ζώνες αυτές αφορούν στην προστασία της παρόχθιας βλάστησης, είτε αυτή είναι φυσική αυτοφυής, είτε μεικτή, περιλαμβάνουσα και καλλιέργειες όπως ελαιώνες κ.λπ. Ακολουθούν τις κοίτες των ποταμών και των ρεμάτων, είναι οικολογικοί διάδρομοι και, για τις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές, η απόσταση δόμησης ορίζεται στα 10 μ. από κάθε μία των γραμμών πλημμύρας και, για τις εκτός σχεδίου περιοχές, η απόσταση δόμησης ορίζεται στα 20 μέτρα από κάθε μία των γραμμών πλημμύρας. Οι ζώνες προστασίας μπορούν να μειωθούν μόνο μετά από επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών των ρεμάτων. Στις ζώνες αυτές προτείνονται τα εξής: Απαγορεύεται απολύτως η δόμηση μέσα στην έκταση που περικλείεται από τις οριογραμμές του ρέματος. Εκτός των οριογραμμών του ρέματος και μέσα στη ζώνη προστασίας απαγορεύονται οι μόνιμες κατασκευές. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση μη μόνιμων κατασκευών, από φυσικά υλικά, για χρήση αναψυχής και για σκοπούς διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος με μέγιστη επιφάνεια ανά κατασκευή 25 τ.μ. Επίσης, απαγορεύονται οι περιφράξεις και οι διαμορφώσεις, εάν και όπου εμποδίζουν τη ροή του νερού. Τυχόν έργα υποδομής (δρόμοι, γέφυρες) πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη μέγιστη πλημμυρική παροχή 50ετίας.

Γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
Πρόκειται για τη Ζώνη ενδεικτικού πλάτους 50 μ. στις βόρειες, δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της νήσου Παλαιό Τρίκερι. Στη ζώνη αυτή αποφασίστηκε απαγόρευση δόμησης, πλην λιμενικών εγκαταστάσεων. Επίσης προτείνεται να εκπονηθεί μελέτη για τον καθορισμό γραμμής αιγιαλού και παραλίας σε προτεραιότητα.
Η δεύτερη ζώνη είναι ακτίνας 200 μ., ανάντη των θέσεων που βρίσκονται οι πηγές του οικισμού «Κόττες». Η εγκατάσταση και λειτουργία οποιασδήποτε δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή πλησίον των πηγών πρέπει να διασφαλίζει την προστασία τους από την εισροή οποιουδήποτε ρύπου στο έδαφος, που θα είχε ως αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση των υπογείων υδάτων. Θα πρέπει να αποφευχθεί η χωροθέτηση γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων ανάντη και πλησίον των πηγών. Όπου υπάρχουν κηρυγμένα σπήλαια απαγορεύεται κάθε δόμηση και οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους και του φυσικού περιβάλλοντος. Θα γίνει περίφραξη της εισόδου των σπηλαίων για την αποφυγή της διαταραχής που πιθανά μπορεί να προκληθεί με την ανεξέλεγκτη επισκεψιμότητα. Επίσης προτείνεται εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης ευρύτερης ζώνης γύρω από τα σπήλαια για την προστασία και την ανάδειξή τους, όπου θα επιτρέπονται μόνο υπαίθριες κατασκευές για την ενημέρωση του κοινού.

Όροι δόμησης – Αρτιότητα
Το όριο αρτιότητας ορίζεται στα 4 στρέμματα, χωρίς παρεκκλίσεις. Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης. Στην απόφαση περιλαμβάνεται και η διάνοιξη νέου περιφερειακού άξονα στον οικισμό της Αγίας Κυριακής, ώστε να επιτευχθεί η οδική επικοινωνία του ανατολικού τμήματος της Αγίας Κυριακής με το δυτικό, και τις δυο διαφορετικές προσβάσεις (άξονας Τρίκερι – Αγία Κυριακή και άξονας Διακόπι – Αγία Κυριακή), εκτρέποντας τη διαμπερή κυκλοφορία έξω από τον ιστό του οικισμού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το