Τοπικά

Ακυρώθηκε δυο φορές από τον Επίτροπο η πληρωμή του skate park λόγω πλημμελειών στον διαγωνισμό

Σε ενδοδικαστικό συμβιβασμό θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου για την επίλυση της διαφοράς από αγωγή, που έχει καταθέσει η εταιρεία η οποία ανέλαβε τον σχεδιασμό του skate park στην περιοχή του Αναύρου, «ΚΟΜΠΑΝ ΕΛΛΑΣ Αστικό και Περιβαλλοντικό Design Mονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».
Η εταιρεία διεκδικεί την καταβολή οφειλής 67.414,46 ευρώ για τον εξοπλισμό του skate park, δεδομένου ότι η δαπάνη κρίθηκε μη νόμιμη από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για πλημμέλειες που αποδίδονται στη διαγωνιστική διαδικασία. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η δαπάνη ακυρώθηκε δυο φορές από τον Επίτροπο.
Οι πλημμέλειες, που αποδίδονται κατά την διαγωνιστική διαδικασία, αφορούν στο γεγονός ότι δεν αιτιολογείται, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων με αναφορά στις τρέχουσες τιμές της αγοράς, γιατί η προσφορά της αναδόχου, και μοναδικής παραδεκτά συμμετέχουσας στο διαγωνισμό, ήταν ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο, ώστε να δικαιολογείται η κατακύρωση σ’ αυτήν του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Ο ισχυρισμός του Δήμου ότι δεν έχουν προκηρυχθεί παρόμοιοι διαγωνισμοί στο παρελθόν και ως εκ τούτου δεν είχε τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών είναι αβάσιμος, καθώς θα μπορούσε να λάβει υπόψη συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε διαγωνισμών άλλων φορέων είτε τιμολογίων της αγοράς, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας οι τιμές μονάδας για κάθε είδος εκτιμήθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο……..”
Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου έκρινε ότι ο Δήμος πρέπει να προβεί στην ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από αγωγή, η συζήτηση της οποίας εκκρεμεί στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας στη δικάσιμο της 22η Ιανουαρίου 2019 αναγνωρίζοντας την οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 67.414,46 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και την κατάργηση της δίκης.
Η πρόταση για τον ενδοδικαστικό συμβιβασμό εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το