Τοπικά

Ακυρώθηκε απόφαση της ΔΕΥΑΜΒ για διαγωνισμό από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ακύρωσε την απόφαση της ΔΕΥΑΜΒ ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για τη διαχείριση και επίδοση Λογαριασμών προϋπολογισμού 291.000,00 ευρώ. Σύμφωνα με την Αρχή η ΔΕΥΑΜΒ, ενώ είχε την απόλυτη ευχέρεια να καλέσει υποψήφιο ανάδοχο για τυπική παράλειψη σε έγγραφο που κατέθεσε για συμμετοχή στον διαγωνισμό, τον απέκλεισε και στην ουσία δεν υπήρξε ανταγωνισμός για να πετύχει η εταιρεία καλύτερη προσφορά στο έργο που ήθελε να αναθέσει.

Στις 19 Σεπτεμβρίου η ΔΕΥΑΜΒ έλαβε απόφαση να αναθέσει μετά από διαγωνισμό την «παραγωγή, διαχείριση και επίδοση λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού 291.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Η αξιολόγηση των προσφορών είχε γίνει από τις 23 Αυγούστου και προφορές είχαν καταθέσει η ACS Α.Ε.Ε., η εταιρεία Παλαιολόγος ΟΕ. και τα ΕΛΤΑ Α.Ε. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτή μόνο τη συμμετοχή των ΕΛΤΑ και απέρριψε για τη συνέχεια τη διαδικασίας του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών την εταιρεία Παλαιολόγος λόγω έλλειψης ΑΦΜ στην εγγυητική συμμετοχής και την ACS Α.Ε.Ε λόγω έλλειψης στοιχείων της διακήρυξης και ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού στην εγγυητική συμμετοχής.

Η Εταιρεία Παλαιολόγος από την Πάτρα στράφηκε κατά της απόφασης και επικαλείται στην προσφυγή της ότι κακώς απορρίφθηκε η προσφορά της, λόγω έλλειψης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην εγγυητική συμμετοχή που προσκόμισε στην προσφορά της.
Η Ανεξάρτητη Αρχή έκρινε πως κανένα πρόβλημα δεν υπήρχε από τον Νόμο, αλλά αντίθετα αποτελεί πάγια τακτική, να επικοινωνεί η αναθέτουσα αρχή ενός έργου με ενδιαφερόμενο ανάδοχο όταν διαπιστώνει τυπικά ζητήματα στην προσφορά.

Η Αρχή έκρινε ότι η ΔΕΥΑΜΒ μπορούσε να διαπιστώσει ευχερώς τον Α.Φ.Μ. της προσφεύγουσας εταιρείας όπως περιλαμβάνονταν στην υποβληθείσα προσφορά της και είχε την υποχρέωση να καλέσει την προσφεύγουσα, εφόσον επέκειτο η απόρριψη της προσφοράς της, προκειμένου η τελευταία να παράσχει διευκρινίσεις επί της έλλειψης στην εγγυητική συμμετοχής που προσκόμισε.
«Σε κάθε δε περίπτωση, η αναθέτουσα (ΔΕΥΑΜΒ) είχε την ευχέρεια, αλλά και τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με την εκδούσα τράπεζα και να διαπιστώσει την εγκυρότητα έκδοσης της εγγυητικής επιστολής και τα ακριβή στοιχεία της εταιρείας υπέρ της οποίας εκδόθηκε αυτή. Εντούτοις η αναθέτουσα απέφυγε να κάνει χρήση αυτής της ευχέρειάς της, χωρίς προφανή λόγο, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει στη συνέχιση της παρουσίας της προσφεύγουσας στον διαγωνισμό, με συνέπεια να επιτευχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός προς όφελος της αναθέτουσας, ενόψει του γεγονότος ότι επρόκειτο για μειοδοτικό διαγωνισμό με αποκλειστικό κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής».

Η ΔΕΥΑΜΒ προσέφυγε κατά της εις βάρος της απόφαση, αλλά η ένσταση απορρίφθηκε.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το