Τοπικά

Ακύρωση απόφασης για αποκατάσταση της ταράτσας του 1ου Γυμνασίου Βόλου

Ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου» με θέμα την «αποκατάσταση της ταράτσας του 1ου Γυμνασίου Βόλου».
Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε χθες στη «Διαύγεια» από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου προκύπτει ότι, για την ανάθεση των
εργασιών αποκατάστασης της στέγης του 1ου Γυμνασίου Βόλου, δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία καθ’ ότι ενώ ο «Σύλλογος των Καθηγητών» φέρεται να συνεδρίασε την 31/10/2017 (κατά την συν/η Πράξη υπ’ αριθμ. 41η) με θέμα τη ζήτηση προσφορών για τις ανωτέρω εργασίες, οι τρεις προσφορές, όπως ρητώς προκύπτει, εδόθησαν προγενέστερα της ανωτέρω πράξης, ήτοι: α) την 27/10/2017 του Toni – Lamca Fatjon, β) την 30/10/2017 των Βαβανέλου Νικόλαου και Χαλαστάρα Άγγελου & Χρήστου, όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στο σώμα των εντύπων των ως άνω προσφορών αντιστοίχως».
Στην απόφαση επισημαίνεται, ότι «επειδή βάσει των άρθρων 214, 225, 238 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» & του άρ. 24 ΠΔ 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας», ο γενικός γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακυρώνει τις πράξεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων που είναι αντίθετες με τον νόμο, με αιτιολογημένη απόφασή του».
Να αναφερθεί ότι κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης δύναται να ασκηθεί προσφυγή, από οιονδήποτε έχοντα έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοσή
της.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το