Τοπικά

Αιτήματα και διαμαρτυρία φοιτητών του ΠΕΣΥΠ Βόλου της ΑΣΠΑΙΤΕ

Τη διαμαρτυρία τους εκφράζουν οι φοιτητές του ΠΕΣΥΠ Βόλου μέσω επιστολής, στην οποία αναφέρουν:
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε ως σπουδαστές της σχολής ΠΕΣΥΠ (Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό) της ΑΣΠΑΙΤΕ να διαμαρτυρηθούμε για τα παρακάτω:

1) Το προβλεπόμενο από το ΦΕΚ 317, τ. Β’ (6-2-2018) υπομητρώο Α2 Ανώτερων Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο οποίο κατατασσόμαστε ως απόφοιτοι της ΠΕΣΥΠ δεν έχει ακόμα συσταθεί από τον αρμόδιο φορέα ΕΟΠΠΕΠ.
2) Ο ΕΟΠΠΕΠ σε παρελθοντικές του ανακοινώσεις όπως και τελευταία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «…θα ακολουθήσει πρόσκληση ένταξης στα Υπομητρώα Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α2. Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνει σε νέο Πληροφοριακό Σύστημα που αναπτύσσεται. Θα εκδοθεί Σύστημα Πιστοποίησης της Επάρκειας των Προσόντων των Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στο οποίο θα ορίζεται θεσμικά η διαδικασία πιστοποίησης των συμβούλων σταδιοδρομίας, οι οποίοι θα εντάσσονται στο Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού…». Εντούτοις, η πρόσκληση ένταξης στο υπομητρώο Α2 δεν έχει γίνει ώς σήμερα και μάλιστα στις 07-4-2020 δημοσιεύτηκε εκ νέου πρόσκληση – η τρίτη κατά σειρά – του ΕΟΠΠΕΠ για: «Υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α1 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.». Σημειώνουμε ότι κάποιοι απόφοιτοι του ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ έχουν λάβει τα πτυχία τους νωρίτερα, ακόμα και από την έναρξη των σπουδών πολλών κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων που εγγράφονται στο μητρώο Α1. Εντούτοις εκκρεμεί ακόμα η δημιουργία του υπομητρώου μας Α2, όσο και η ανακοίνωση της διαδικασίας πιστοποίησής μας για την ένταξη στο υπομητρώο Α1.

3) Στο ανωτέρω ΦΕΚ αναφέρεται αυτολεξεί ότι: «… Οι υποψήφιοι για ένταξη στο Υπομητρώο Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α2 απαιτείται να διαθέτουν: Α. Οποιοδήποτε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης … και Πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (τέως Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό». Εντούτοις στην με αρ. Πρωτ. 660/9/26236/07-08-2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)…», δεν λαμβάνεται υπόψη το ανωτέρω ΦΕΚ, καθώς δικαίωμα υποβολής αίτησης για πρόσληψη στην κατηγορία των Συμβούλων Σταδιοδρομίας είχαν μόνο οι κάτοχοι συγκεκριμένων πτυχίων, χωρίς υποχρεωτική την εξειδικευμένη εκπαίδευση στη Συμβουλευτική (δηλαδή μόνο οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική Εργασία, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς Εκπαίδευσης). Από το δικαίωμα δηλαδή υποβολής αίτησης πρόσληψης στα ΣΔΕ στην κατηγορία των Συμβούλων Σταδιοδρομίας αποκλείονται όσοι έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση στη Συμβουλευτική και δεν είναι κάτοχοι των πτυχίων που καθορίζονται στην Πρόσκληση ενώ μπορούν να υποβάλουν, αγνοώντας το ανωτέρω, ΦΕΚ κάτοχοι των συγκεκριμένων πτυχίων χωρίς καμία εκπαίδευση στη Συμβουλευτική.

4) Αυτή τη στιγμή πολλά κολλέγια και άλλες δομές διά βίου μάθησης παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις αναντίστοιχες τόσο στη διάρκεια, όσο και στο επίπεδο σπουδών της ΠΕΣΥΠ (χωρίς δηλαδή αυτοπρόσωπη παρουσία σε δύο εξάμηνα σπουδών, πρακτική άσκηση, εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σε επίπεδο μεταπτυχιακού, προόδους και ενδιάμεσες εργασίες) με σκοπό να συμπεριληφθούν οι απόφοιτοί τους στο υπομητρώο Β2, από όπου μετά από εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ θα μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα Β1 Βασικών Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (δηλαδή πρακτικά να αναλάβουν θέσεις εργασίας σε Σχολεία, ΟΤΑ κ.λπ.). Την ίδια στιγμή Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού -επιπέδου Α2- απόφοιτοι ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ ακόμα δεν έχουν κληθεί για εγγραφή στο υπομητρώο μας ούτε έχει θεσμοθετηθεί η διαδικασία εξετάσεων, ώστε να μπορέσουμε να ανέλθουμε και να εγγραφούμε στο υπομητρώο Α1 Βασικών Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Αυτή η καθυστέρηση υποθάλπει το κύρος σπουδών και των απονεμόμενων τίτλων του κρατικού ιδρύματος της ΑΣΠΑΙΤΕ και της σχολής της ΠΕΣΥΠ, ενώ αντίθετα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την κατοχύρωση των τίτλων σπουδών των κολλεγίων και των κέντρων διά βίου μάθησης.

5) Στις ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στον προϊστάμενο Διεύθυνσης Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ, στις 26 Φεβρουαρίου 2020, όσο και την Επιστημονική Υπεύθυνη των προγραμμάτων ΕΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το αν πρόκειται άμεσα να δημιουργηθεί το μητρώο μας Α2, ώστε να μπορέσουμε να εγγραφούμε και να κατοχυρώσουμε τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τον τίτλο σπουδών μας, αλλά και το αν θα διασφαλισθεί το προφανές, ότι δηλαδή τα επαγγελματικά δικαιώματα των εγγεγραμμένων στο Α2 μητρώο θα είναι ανώτερα του Β1 χωρίς την υποχρέωση επιπλέον πιστοποίησης- δε λάβαμε σαφής απαντήσεις.
6) Από την ετήσια έκθεση της ΑΔΙΠ 2018 προκύπτει αβίαστα η αναγκαιότητα Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

7) Επιπλέον, σήμερα όπως εξελίσσεται η κατάσταση στη μετά ή μάλλον εν τω μέσω της πανδημίας εποχή, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία η συμβουλευτική, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και πολύ περισσότερο η συμβουλευτική σε όλους τους τομείς και σε ανθρώπους κάθε ηλικίας. Στα αντικείμενα αυτά έχουμε ήδη εκπαιδευτεί με την παρακολούθηση ενός απαιτητικού προγράμματος σπουδών, επιπέδου μεταπτυχιακού προγράμματος και είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε τις γνώσεις στην πράξη. Δεδομένου μάλιστα ότι αρκετοί εξ ημών είμαστε σε αναζήτηση εργασίας, μπορούμε να καλύψουμε και θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που καλύπτονται από άτομα χωρίς εξειδικευμένη γνώση και σπουδές στον τομέα αυτό και να ανταποκριθούμε επάξια στις αντίστοιχες εργασιακές υποχρεώσεις.
Συμπερασματικά και για τους ανωτέρω λόγους οι φοιτητές του ΠΕΣΥΠ Βόλου ζητούμε να συμπεριληφθούν όλοι οι απόφοιτοι της ΠΕΣΥΠ – ανεξαρτήτως του βασικού πτυχίου τους – ως υποψήφιοι στις προκηρύξεις των ΣΔΕ, των ΙΕΚ και των δομών εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ως εξειδικευμένοι στο εν λόγω αντικείμενο μετά την εκπόνηση ανωτέρου επιπέδου σπουδών. Επίσης, να κληθούν οι απόφοιτοι της ΠΕΣΥΠ να ενταχθούν στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α2 και να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, καθώς και η διαδικασία εξετάσεων και πιστοποίησής μας για την ανέλιξη και την εγγραφή μας στο Υπομητρώο Α1 Βασικών Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το