Τοπικά

Αγωγή υπαλλήλου κατά του Δήμου Αλμυρού για την καταβολή μισθολογικής διαφοράς

Το ποσό των 3.216 ευρώ με το νόμιμο τόκο θα πρέπει να καταβάλει ο Δήμος Αλμυρού με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο έκανε δεκτή την αγωγή που είχε καταθέσει υπάλληλος διεκδικώντας την καταβολή μισθολογικής διαφοράς. Πάντως, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να ασκηθεί έφεση κατά της προαναφερόμενης απόφασης από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Αλμυρού.

Η αγωγή της υπαλλήλου είχε κατατεθεί στις 5/10/2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (με ομοδικία). Όπως προαναφέρθηκε, το Δικαστήριο εξέδωσε το 2020 απόφαση, με την οποία υποχρεώνει τον Δήμο Αλμυρού στην καταβολή στην ενάγουσα, ποσού 3.216 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της παρούσας και μέχρι της ολοσχερούς εξοφλήσεως του ποσού.
Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου Αλμυρού, «στο άρθρο 72 παρ. 2 εδαφ. Β’ του Ν. 3852/2010, όπως σήμερα ισχύει, αναφέρεται, «Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός συμβιβασμός…».
«Επειδή φρονώ ότι η επίδικη διαφορά (και η κατάταξή της) δεν είναι δυνατόν να καταβληθεί νόμιμα προς την ενάγουσα, ούτε υπάρχει διαμορφωμένη νομολογία ανωτάτων δικαστηρίων επί του νομικού ζητήματος και υπό το πρίσμα αυτό πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης».

Αγωγές στον Δήμο Ρήγα Φεραίου
Στο μεταξύ, δεκτή έκανε το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου την αγωγή που κατέθεσε σε βάρος του Δήμου Ρήγα Φεραίου εργολάβος, για την εξόφληση υπερσυμβατικών εργασιών, οι οποίες έχουν εκτελεστεί με βάση και έκθεση πραγματογνωμοσύνης πολιτικού μηχανικού. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση – γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου για τη μη άσκηση έφεσης, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω κόστος με δικαστικά έξοδα από τη στιγμή που από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο αποδεικνύεται ότι η απαίτηση του εργολάβου είναι βάσιμη και αληθινή.
Η δεύτερη αγωγή αφορά απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την καταβολή συνολικού ποσού 3.517,50 ευρώ σε εταιρεία. Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε μετά από σχετική γνωμοδότηση νομικού συμβούλου να κατατεθεί έφεση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το