Ελλάδα

Αυτή είναι η λίστα των μεταρρυθμίσεων

βαρουφάκης,εταίροι

Σε τέσσερις βασικούς άξονες χωρίζεται η ελληνική λίστα μεταρρυθμίσεων που βρίσκεται ήδη στα χέρια των θεσμών και των ευρωπαϊκών εταίρων. Ακολουθεί το κείμενο στα ελληνικά:

Η συνοδευτική επιστολή:

«Αγαπητέ Πρόεδρε του Eurogroup. Στο Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου η ελληνική κυβέρνηση κλήθηκε να παρουσιάσει στους θεσμούς, μέχρι τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015, μια πρώτη περιεκτική λίστα των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμιστικών μέτρων που, η οποία θα εξειδικευτεί περαιτέρω και θα συμφωνηθεί μέχρι το τέλος του Απριλίου 2015.

Πέραν της κωδικοποίησης της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας, σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εργαστεί σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και θεσμούς, καθώς και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και να αναλάβει δράσεις που ενισχύουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, εγγυώνται την οικονομική σταθερότητα και προωθούν την οικονομική ανάκαμψη.

Ακολουθεί η πρώτη περιεκτική λίστα των μεταρρυθμιστικών μέτρων, όπως την οραματίζεται η ελληνική κυβέρνηση. Είναι πρόθεσή να τις εφαρμόσουμε, βασιζόμενοι ταυτόχρονα στην τεχνική βοήθεια και χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία».

I. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Φορολογικές πολιτικές: Η Ελλάδα δεσμεύεται να:

 • Μεταρρυθμίσει την πολιτική του ΦΠΑ, τη φορολογική διοίκηση και τους εισπρακτικούς μηχανισμούς. Θα γίνουν ισχυρές προσπάθειες με στόχο τη βελτίωση της είσπραξης φόρων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, κάνοντας πλήρη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και άλλων τεχνολογικών καινοτομιών. Η πολιτική του ΦΠΑ θα εξορθολογιστεί σε συσχετισμό με τους φορολογικούς συντελεστές και θα βελτιστοποιηθεί με τρόπο που θα μεγιστοποιεί τα πραγματικά έσοδα χωρίς αρνητική επίπτωση στην κοινωνική δικαιοσύνη και με σκοπό να περιοριστούν οι φοροαπαλλαγές με ταυτόχρονη εξάλειψη των παράλογων εκπτώσεων.
 • Τροποποιήσει την φορολογία των συλλογικών επενδύσεων και των δαπανών του φόρου εισοδήματος που θα ενσωματωθούν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Διευρύνει τον ορισμό της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, δίνοντας παράλληλα τέλος στην φορολογική «ασυλία».
 • Εκσυγχρονίσει τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και να αφαιρέσει από αυτόν εξαιρέσεις του φορολογικού κώδικα και να τις αντικαταστήσει, όπου κρίνεται απαραίτητο, με μέτρα που θα ενισχύουν την κοινωνική δικαιοσύνη.
 • Ενισχύσει αποφασιστικά και βελτιώσει τη νομοθεσία για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.
 • Εργαστεί στην κατεύθυνση καλλιέργειας μια νέας κουλτούρας φορολογικής συμμόρφωσης και να διασφαλίσει πως όλα τα κοινωνικά στρώματα και ιδιαίτερα οι εύποροι, συνεισφέρουν δίκαια στη χρηματοδότηση των δημόσιων πολιτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα δημιουργηθεί, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους, μια βάση δεδομένων για τον πλούτο που θα βοηθά τις φορολογικές αρχές να επαληθεύσουν την εγκυρότητα προηγούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Διαχείριση Δημοσίων Οικονομικών. Η Ελλάδα δεσμεύεται να:

 • Υιοθετήσει τροποποιήσεις στον Νόμο για τον Προϋπολογισμό και θα λάβει μέτρα για την βελτίωση στην διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Η εφαρμογή του προϋπολογισμού θα βελτιωθεί και θα ξεκαθαριστεί, ενώ θα ελέγχονται και θα καταγράφονται οι ευθύνες. Οι διαδικασίες πληρωμών θα εκσυγχρονιστούν και θα επιταχυνθούν, ενώ θα παρέχεται ένας μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας και ευθύνης για τις ανεξάρτητες ή / και ρυθμιστικές οντότητες.
 • Σχεδιάσει και εφαρμόσει μια στρατηγική σχετικά με την εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων οφειλών, τις επιστροφές φόρων και τις αιτήσεις συνταξιοδότησης.
 • Μετατρέψει το ήδη υπάρχον (αν και αδρανές μέχρι σήμερα) Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε μια πλήρως λειτουργική οντότητα.

Διαχείριση εσόδων. Η Ελλάδα θα εκσυγχρονίσει την φορολογική και δημόσια διοίκηση επωφελούμενη από την διαθέσιμη τεχνική βοήθεια. Σε αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα θα:

 • Ενδυναμώσει τη διαφάνεια και τη διεθνή προσέγγιση της διαδικασίας διορισμού, ελέγχου σε όρους απόδοσης και αντικατάσταση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
 • Ενισχύσει την ανεξαρτησία της ΓΓΔΕ, αν χρειαστεί μέσω περαιτέρω νομοθεσίας, από κάθε είδους παρέμβαση (πολιτικής ή άλλου τύπου), ενώ θα διασφαλίσει την πλήρη λογοδοσία και διαφάνεια των λειτουργιών της. Για αυτό τον σκοπό κυβέρνηση και ΓΓΔΕ θα κάνουν πλήρη χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας.
 • Επανδρώσει επαρκώς, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, της ΓΓΔΕ ειδικά αλλά και των οργανισμών μεγάλου πλούτου της αρχής εσόδων ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτει ισχυρή ερευνητική και εκτελεστική δύναμη, και πόρους που θα βασίζονται στις δυνατότητες του ΣΔΟΕ, έτσι ώστε να ενοχοποιείται αποτελεσματικά η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή ομάδων υψηλού πλούτου. Θα εξετάσει τα πλεονεκτήματα της ένωσης του ΣΔΟΕ με την ΓΓΔΕ.
 • Ενισχύσει τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους κινδύνου και την εισπρακτική δυνατότητα, ενώ θα προσπαθήσει να ενώσει τις λειτουργίες είσπραξης φορολογικών εσόδων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε ολόκληρη τη γενική κυβέρνηση.

Δημόσιες δαπάνες – Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να:

 • Επανεξετάσουν και να ελέγξουν τις δαπάνες σε κάθε τομέα κρατικών δαπανών (π.χ. εκπαίδευση, άμυνα, μεταφορές, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικές παροχές)
 • Εργαστούν προς την δραστική βελτίωση της αποδοτικότητας της κεντρικής κυβέρνησης και των διοικητικών τμημάτων μονάδων των τοπικών υπηρεσιών, στοχεύοντας τις δημοσιονομικές διαδικασίες, την αναδιάρθρωση της διοίκησης και την ανακατανομή των πόρων που έχουν αναπτυχθεί ανεπαρκώς.
 • Προσδιορίσουν μέτρα εξοικονόμησης του κόστους μέσω μιας εκ βάθρων επανεξέταση των δαπανών κάθε υπουργείου και των εξορθολογισμό των μη μισθολογικών και μη συνταξιοδοτικών δαπανών, οι οποίες αυτή τη στιγμή, αντιστοιχούν στο εντυπωσιακό 56% των συνολικών δημόσιων δαπανών.
 • Εφαρμόσουν τη νομοθεσία (αυτή τη στιγμή σε μορφή προσχεδίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – ΓΛΚ) για την επανεξέταση των μη μισθολογικών επιδομάτων σε όλο τον δημόσιο τομέα.
 • Επικυρώσουν τα οφέλη μέσω διασταύρωσης στοιχείων στο πλαίσιο των σχετικών αρχών και μητρώων (π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) που θα βοηθήσουν να εντοπιστούν μη επιλέξιμοι δικαιούχοι.
 • Ελέγξουν τις δαπάνες στον κλάδο της υγείας και θα βελτιώσουν την παροχή και την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών, ενώ θα χορηγηθεί καθολική πρόσβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση σκοπεύει να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, μεταξύ των οποίων και ο ΟΟΣΑ.

Μεταρρύθμιση κοινωνικής ασφάλισης – Η Ελλάδα δεσμεύεται να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι ελληνικές αρχές θα:

 • Συνεχίσουν να εργάζονται επάνω σε διοικητικά μέτρα για την ενοποίηση και επιτάχυνση των συνταξιοδοτικών πολιτικών και την εξάλειψη των «παραθύρων» και των αντικινήτρων που έχουν οδηγήσει σε υπέρμετρη αύξηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων μέσω της οικονομίας και, ειδικότερα, στον τραπεζικό κλάδο και το Δημόσιο.
 • Ενοποιήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία για εξοικονόμηση πόρων.
 • Καταργήσουν τις επιβαρύνσεις «υπέρ τρίτων» με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο.
 • Θεσμοθετήσουν στενότερο δεσμό μεταξύ των συνταξιοδοτικών εισφορών και του εισοδήματος, θα τελειοποιήσουν το καθεστώς των επιδομάτων, θα ενισχύσουν τα κίνητρα για την δήλωση της αμοιβόμενης εργασίας και θα παρέχουν στοχευμένη υποστήριξη σε εργαζόμενους από 50 ως 65 ετών, μεταξύ άλλων μέσω ενός σχήματος Εγγυημένου Βασικού Εισοδήματος, με τρόπο ώστε να εξαφανίσουν την κοινωνική και πολιτική πίεση για πρόωρη συνταξιοδότηση που έχει εξουθενώσει τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Δημόσια διοίκηση & διαφθορά – Η Ελλάδα επιθυμεί μία σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Θα:

 • Μετατρέψει τη μάχη κατά της διαφθοράς σε μία εθνική προτεραιότητα και θα καταστήσει πλήρως λειτουργικό το Εθνικό Σχέδιο Κατά της Διαφθοράς.
 • Στοχεύσει το λαθρεμπόριο καυσίμων και προϊόντων καπνού, θα παρακολουθήσει τις τιμές των εισαγόμενων αγαθών (για να αποτρέψει την απώλεια εσόδων κατά τη διαδικασία εισαγωγής) και θα αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρήματος. Η κυβέρνηση σκοπεύει άμεσα να θέσει φιλόδοξους στόχους εσόδων, σε αυτούς τους τομείς, για να επιδιωχθούν υπό τον συντονισμό της νεοσύστατης θέσης του υπουργού Επικρατείας.
 • Μειώσει α) τον αριθμό των υπουργείων από 16 σε 10 β) τον αριθμό των «ειδικών συμβούλων» στη γενική κυβέρνηση και γ) περιορίσει τις παροχές των υπουργών, των βουλευτών και των ανώτατων αξιωματούχων (π.χ. αυτοκίνητα, έξοδα ταξιδιού, επιδόματα).
 • Αυστηροποιήσει τη νομοθεσία σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και θα συμπεριλάβει ανώτατα όρια δανεισμού από τα χρηματοπιστωτικά και άλλα ιδρύματα.
 • Ενεργοποιήσει άμεσα την υφιστάμενη (αν και αδρανής) νομοθεσία που ρυθμίσει τα έσοδα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωση (έντυπα και ηλεκτρονικά), εξασφαλίζοντας (μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων δημοπρασιών) ότι θα καταβάλουν στο κράτος τιμές αγορές για τις συχνότητες που χρησιμοποιούνται και θα απαγορεύσει τη συνέχιση της λειτουργίας των μόνιμα ζημιογόνων ΜΜΕ (χωρίς διαφανή διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης).
 • Καθιερώσει ένα διαφανές, ηλεκτρονικό, σε πραγματικό χρόνο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις/προμήθειες επανιδρύοντας την ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ένα περιθωριοποιημένο on-line δημόσιο μητρώο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις).
 • Μεταρρυθμίσει το μισθολόγιο του δημόσιου τομέα, με σκοπό την απόσυμπίεση της κατανομής των μισθών μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας και κατάλληλες πολιτικές προσλήψεων χωρίς τη μείωση του σημερινού μισθολογικού επιπέδου αλλά διασφαλίζοντας ότι οι μισθοί στο δημόσιο τομέα δεν θα αυξηθούν.
 • Εξορθολογίσει τις μη μισθολογικές παροχές, για να μειώσει τη συνολική δαπάνη, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και σε συμφωνία με τις ορθές πρακτικές της ΕΕ.
 • Προωθήσει μέτρα για να: βελτιώσει τους μηχανισμούς πρόσληψης, ενθαρρύνει τις αξιοκρατικές διευθυντικές τοποθετήσεις, να βασίσει την αξιολόγηση του προσωπικού σε πραγματική αξιολόγηση και να καθιερώσει δίκαιες διαδικασίες για τη μεγιστοποίηση της κινητικότητας των ανθρωπίνων και άλλων πόρων εντός του δημοσίου τομέα.

ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Πρόγραμμα δόσεων – Η Ελλάδα δεσμεύεται να:

 • Βελτιώσει άμεσα, σε συμφωνία με τους θεσμούς, τη νομοθεσία για τις αποπληρωμές οφειλών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία
 • Ρυθμίσει τα σχήματα δόσεων με τρόπο που θα βοηθά τον αποτελεσματικό διαχωρισμό μεταξύ (α) εσκεμμένης χρεοκοπίας/μη πληρωμής και (β) αδυναμίας πληρωμής• θα στοχοποιήσουν τις περιπτώσεις της κατηγορίας (α) προσώπων και επιχειρήσεων, μέσω αστικών και ποινικών διαδικασιών (ειδικά σε ομάδες υψηλού εισοδήματος) και ταυτόχρονα θα παρέχουν σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις της κατηγορίας (β) όρους αποπληρωμής κατά τρόπο που θα επιτρέψει σε πιθανώς φερέγγυες επιχειρήσεις να επιβιώσουν, θα αποτρέπει την κακή εκμετάλλευση πόρων, θα αποκλείει ηθικούς κινδύνους και θα ισχυροποιεί εκ νέου την κοινωνική υπευθυνότητα, μαζί με την κατάλληλη κουλτούρα αποπληρωμής
 • Αποποινικοποιήσει τα χρέη ατόμων χαμηλών εισοδημάτων με μικρές οφειλές
 • Εντατικοποιήσει τις μεθόδους και τις διαδικασίες επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου νομικού πλαισίου για την είσπραξη μη καταβληθέντων φόρων και την αποτελεσματική εφαρμογή των εισπρακτικών μηχανισμών.

Τράπεζες και μη εξυπηρετούμενα δάνεια – Η Ελλάδα δεσμεύεται για:

 • Λειτουργία των τραπεζών με θεμιτές εμπορικές/τραπεζικές αρχές.
 • Πλήρη αξιοποίηση του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας -σε συνεργασία με τον SSM, την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- διασφαλίζοντας ότι θα παίξει καλά τον καθοριστικό του ρόλο για την εξασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα και του δανεισμού σε εμπορική βάση και σε συμφωνία τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά τρόπο που θα λαμβάνει πλήρως υπόψι την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, την κατάσταση στην αγορά ακινήτων, τα θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και τον αρνητικό αντίκτυπο στη δημοσιονομική θέση της χώρας.
 • Συνεργασία με τις διοικήσεις και τους θεσμούς των τραπεζών ώστε να αποφύγει, στην προσεχή χρονική περίοδο πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας νοικοκυριών κάτω από ένα ορισμένο εισόδημα, καθώς και τιμωρία των εσκεμμένων παραβατών σσ: (μπαταχτσήδες) με στόχο: α) να διατηρηθεί η κοινωνική υποστήριξη προς το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, να αποτραπεί η περαιτέρω πτώση στις τιμές των ακινήτων (που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών), γ) να ελαχιστοποιήσουν τη δημοσιονομική επίπτωση από την αύξηση των αστέγων και δ) να προωθηθεί μία ισχυρή νοοτροπία αποπληρωμής. Τα μέτρα θα ληφθούν για τη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών, που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους.
 • Ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για τις εξωδικαστικές διευθετήσεις με τις ρυθμίσεις δόσεων μετά τη νομοθέτησή τους ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος στα δημοσιονομικά και να μην επηρεαστεί η νοοτροπία αποπληρωμών, και παράλληλη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης ιδιωτικών χρεών.
 • Εκσυγχρονισμός του πτωχευτικού δικαίου και διευθέτηση των εκκρεμών υποθέσεων.

ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ιδιωτικοποιήσεις και διαχείριση δημόσιων περιουσιακών στοιχείων
Για την προσέλκυση επενδύσεων σε βασικούς τομείς και τη χρησιμοποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσματικά οι ελληνικές αρχές:

 • Δεσμεύονται να μην ανακαλέσουν ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπου η διαδικασία υποβολής προσφορών έχει ήδη ξεκινήσει, η κυβέρνηση θα σεβαστεί τη διαδικασία σύμφωνα με τον νόμο.
 • Θα διασφαλίσουν την παροχή βασικών δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών από τις ιδιωτικοποιημένες εταιρείες- βιομηχανίες σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής πολιτικής και σε συμφωνία με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Επαναθεωρήσουν τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει με σκοπό την βελτίωση των όρων έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τα μακροπρόθεσμα οφέλη του κράτους να παραγάγει έσοδα, να ενισχύσει τον ανταγωνισμό των τοπικών οικονομιών, να προωθήσει την εθνική οικονομική ανάκαμψη και να τονώσει προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.
 • Να υιοθετήσει από εδώ και στο εξής μία προσέγγιση κατά την οποία κάθε νέα περίπτωση (σ.σ. ιδιωτικοποιήσεις) θα εξετάζεται ξεχωριστά και αξιοκρατικά με έμφαση στις μακροχρόνιες υπενοικιάσεις και κοινοπραξίες (συνεργασίες ιδιωτικού –δημοσίου τομέα) και συμβόλαια που μεγιστοποιούν όχι μόνο τα έσοδα της κυβέρνησης αλλά επίσης τα μελλοντικά επίπεδα ιδιωτικών επενδύσεων.
 • Να ενοποιήσει (το ΤΑΙΠΕΔ) με διάφορους οργανισμούς διαχείρισης δημόσιων περιουσιακών στοιχείων (που προς το παρόν βρίσκονται διασκορπισμένες στο δημόσιο τομέα) με σκοπό την ανάπτυξη της κρατικής περιουσίας και την ενδυνάμωση της αξίας τους μέσα από μικροοικονομικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις που αφορούν τα περιουσιακά δικαιώματα.

Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας – Η Ελλάδα δεσμεύεται να:

 • Επιτύχει τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές μέσα από την εργατική νομοθεσία μέσα από μία διαδικασία συνεννόησης με τους κοινωνικούς εταίρους ενώ την ίδια στιγμή θα επωφελείται από την τεχνογνωσία και την υφιστάμενη συνεισφορά του διεθνούς ινστιτούτου εργασία του ΟΟΣΑ και της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας.
 • Επεκτείνει και αναπτύξει το υπάρχον σχήμα που παρέχει προσωρινή απασχόληση σε ανέργους, σε συμφωνία με τους εταίρους και όταν τα δημοσιονομικά περιθώρια το επιτρέψουν και να βελτιώσει τα προγράμματα στήριξης της ενεργούς αγοράς εργασίας με στόχο την αναβάθμιση των ικανοτήτων των μακροχρόνια ανέργων.
 • Να υιοθετήσει μία νέα «έξυπνη» προσέγγιση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις που εξισορροπεί τις ανάγκες της ευελιξίας με το δίκαιο. Αυτή περιλαμβάνει τη φιλοδοξία να βελτιώσει και να αυξήσει εν ενθέτω χρόνο τον κατώτατο μισθό κατά τρόπο που διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές της απασχόλησης. Το εύρος και ο χρόνος των αλλαγών στον κατώτατο μισθό θα γίνουν με διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς συμπεριλαμβανομένου και του Διεθνούς Ινστιτούτου Εργασίας, θα λάβει δε πλήρως υπόψη τις συμβουλές ενός νέου ανεξάρτητου οργανισμού για το κατά πόσον οι αλλαγές στους μισθούς συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.
 • Μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον- Ως τμήμα της νέας μεταρρυθμιστικής ατζέντας η Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη να:
 • Αφαιρέσει τα εμπόδια στον ανταγωνισμό με βάση την συμβολή (σ.σ..εργαλειοθήκη) του ΟΟΣΑ, ενδυναμώσει την ελληνική επιτροπή ανταγωνισμού, αναλάβει δράσεις ώστε να μειώσει τα διοικητικά βάρη και τα βάρη της γραφειοκρατίας σε συμφωνία με τη συμβολή του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένης νομοθεσίας που απαγορεύει από δημόσιες υπηρεσίες να ζητούν (από πολίτες και επιχειρήσεις) έγγραφα που πιστοποιούν πληροφορίες που το κράτος έχει ήδη στην κατοχή του (είτε στην ίδια είτε σε άλλη υπηρεσία).
 • Να κάνει καλύτερη διαχείριση γαιών συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που σχετίζονται με τον χωροταξικό σχεδιασμό, τη χρήση γης και την ολοκλήρωση ενός κατάλληλου κτηματολογίου.
 • Να καταβάλει προσπάθειες για να άρει μη δικαιολογημένους και άνισους περιορισμούς σε κλειστά επαγγέλματα ως τμήμα μιας συνολικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση προνομιακών κεκτημένων
 • Να ευθυγραμμίσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές και νομοθεσία.
 • Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος – Η ελληνική κυβέρνηση θα:
 • Βελτιώσει την οργάνωση των δικαστηρίων διαμέσου μεγαλύτερης εξειδίκευσης και σε αυτό το πλαίσιο υιοθετήσει έναν νέο Κώδικα Πολιτικής Διοκονομίας
 • Προωθήσει την ψηφιοποίηση των νομοθεσίας και του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής (σσ: μηνύσεων αγωγών κλπ) και διακυβερνησης του δικαστικού συστήματος.

Στατιστική υπηρεσία – Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαιώνει την ετοιμότητά της να:

 • Τιμήσει πλήρως τη δέσμευση εμπιστοσύνης για τα στατιστικά στοιχεία και ειδικά την θεσμική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, διασφαλίζοντας οτι η ΕΛΣΤΑΤ έχει τους καταλλήλους πόρους για να εφαρμόσει το έργο της.
 • Διασφαλίσει την διαφάνεια και την καταλληλότητα των διαδικασιών ορισμού προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ τον Σεπτέμβριο του 2015 σε συνεργασία με τη Eurostat

ΙV. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει το σχέδιο για:

 • Την αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν από την πρόσφατη αύξηση της απόλυτης φτώχειας (ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή, στέγη, υπηρεσίες υγείας και παροχή ρεύματος) με στοχευμένα μέτρα (π.χ. κουπόνια τροφίμων)
 • Υλοποίησή του με τρόπο που να είναι χρήσιμος στην αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας / της διαφθοράς (π.χ. την έκδοση Έξυπνης Κάρτας του Πολίτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταυτότητα, στο σύστημα υγείας, καθώς και για την απόκτηση πρόσβαση στο πρόγραμμα κουπονιών τροφίμων, κλπ).
 • Αξιολόγηση του πιλοτικού συστήματος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με σκοπό την επέκτασή του σε εθνικό επίπεδο.
 • Καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης χωρίς καμία αρνητική δημοσιονομική επίπτωση.

Πηγή:ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το