Τοπικά

300 κάδους απορριμμάτων θα προμηθευτεί ο Δήμος Αλμυρού

Πρόταση στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» για την προμήθεια 300 κάδων απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 78.678 ευρώ θα καταθέσει ο Δήμος Αλμυρού, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
Η προμήθεια έχει σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Τ.Π.Ε., Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμυρού.
Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η προμήθεια 300 πλαστικών κάδων αποκομιδής απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 lt. όπως περιγράφεται στην 5/2020 μελέτη.
Παράλληλα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου. Σύμφωνα με αυτούς, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των κάδων αποκομιδής στον συντομότερο δυνατό χρόνο, ο οποίος όμως σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημέρες σύμφωνα με όσα ορίζονται στη μελέτη του Δήμου
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του οχήματος επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Οι κάδοι αποκομιδής θα παραδοθούν µε έξοδα, µέσα και µέριµνα του αναδόχου προμηθευτή στο αμαξοστάσιο του Δήμου Αλμυρού.
Να αναφερθεί ότι τα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, μελέτες) δημοσιεύονται και είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο στον ιστότοπο του Δήμου Αλμυρού almyros-city.gr.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το