Ελλάδα

24ωρη απεργία των λιμενεργατών

ËéìåíñãÜôåò óå óõãêÝíôñùóç êáé ðïñåßá ðñïò ôï õðïõñãåëéï Ïéêïíïìéêþí, ôçí ÐÝìðôç 6 Íïåìâñßïõ 2014. Ç ïìïóðïíäßá õðáëëÞëùí ëéìáíéþí ÅëëÜäáò êáé ïé åíþóåéò ëéìåíåñãáôþí ðñáãìáôïðïßçóáí 24ùñç áðåñãßá æçôþíôáò íá óôáìáôÞóïõí üëåò ïé äéáäéêáóßåò åêðïßçóçò ôùí ÏËÐ êáé ÏËÈ. Óôéò 11 Íïåìâñßïõ óôç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç ôïõ ÏËÐ áíáìÝíåôáé íá åðéêõñùèåß ï ëåãüìåíïò öéëéêüò äéáêáíïíéóìüò ìåôáîý ôïõ Ïñãáíéóìïý ËéìÝíïò ÐåéñáéÜ êáé ôçò COSCO. (EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

Παλλιμενική 24ωρη απεργία, πραγματοποιούν σήμερα εργαζόμενοι σε όλα τα λιμάνια, ενώ θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 11:00 στην πλατεία Καραϊσκάκη και πορεία στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τις κινητοποιήσεις, κατά της πώλησης του ΟΛΠ συνεχίζει σήμερα και ο δήμος Κερατσινίου, καθώς θα παραμείνουν κλειστές, όλες οι υπηρεσίες του, ενώ στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από το δημαρχείο, στην πλατεία Κύπρου και στη συνέχεια θα γίνει πορεία στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου θα συναντηθεί με την πορεία των λιμενεργατών.

Στη διαμαρτυρία συμμετέχει και ο δήμος Περάματος ο οποίος επίσης δεν θα λειτουργήσει σήμερα, ενώ έχει καλέσει τους δημότες του σε συγκέντρωση έξω από το δημαρχείο, στις 09:30.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί συντονισμένη πορεία προς το υπουργείο Ναυτιλίας, μαζί με τον τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, την Περιφέρεια Αττικής, λιμενεργάτες κ.λπ.

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το