Τοπικά

172.000 ευρώ στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για πρόσληψη 30 ατόμων

Οικονομική στήριξη 172.000 ευρώ έλαβε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προκειμένου να προσλάβει έκτακτο προσωπικό με σύμβαση έξι μηνών, προκειμένου να αναλάβει τον έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης των φοιτητών, καθώς και των αποτελεσμάτων από τα εργαστηριακά τεστ που θα υποβάλλονται οι ανεμβολίαστοι φοιτητές.

Η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνεδρίασε την προηγούμενη Παρασκευή, όπου και οριστικοποιήθηκε η έναρξη των διά ζώσης μαθημάτων από τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου. Βέβαια ήταν και τυπική διαδικασία, καθώς είχε εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση που όριζε ότι τα μαθήματα θα διεξάγονται υποχρεωτικά διά ζώσης και μάλιστα έχουν ανακοινωθεί και οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία των ιδρυμάτων.
«Αρχίζουμε από τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου τα διά ζώσης μαθήματα», τόνισε ο αντιπρύτανης οικονομικών θεμάτων κ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης και συμπλήρωσε πως «έχει εκδοθεί η ΚΥΑ και γνωρίζουμε τον τρόπο που θα λειτουργήσουμε. Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της συγκλήτου».
Βέβαια δεν λείπει και ο προβληματισμός για τα μαθήματα που έχουν πολλούς φοιτητές, όπως πάνω από 200 και πώς θα είναι η παρουσία τους μέσα στο αμφιθέατρο. Το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την κατανομή 2,7 εκατομμυρίων ευρώ στα ΑΕΙ για να προσλάβουν έκτακτο προσωπικό για τον έλεγχο των πιστοποιητικών και των τεστ.
Ο κ. Μπιλλίνης ανέφερε πως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έλαβε 172.000 ευρώ και θα προσλάβει 30 άτομα για να κάνουν τον έλεγχο των πιστοποιητικών και των τεστ στις εισόδους των αιθουσών και των αμφιθεάτρων. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν πολύ γρήγορα, ώστε να είναι παρόντες οι εργαζόμενοι στην έναρξη των μαθημάτων. Επίσης το Πανεπιστήμιο θα προμηθευτεί συσκευές για τον αερισμό των αιθουσών και των αμφιθεάτρων».

Ο εργαστηριακός έλεγχος
Όπως τονίζεται στην ΚΥΑ για τους ανεμβολίαστους ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ελέγχους για το αν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στα πανεπιστήμια θα πραγματοποιούν το διοικητικό, τεχνικό ή λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος ή ιδιωτικό προσωπικό που θα προσληφθεί με δημόσια σύμβαση με απευθείας ανάθεση από το Ίδρυμα.

Προβλέπονται οι ανάλογες κυρώσεις
Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. δύναται να ανατεθεί σε διοικητικό, τεχνικό ή λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος καθήκοντα σχετικά με τη παρακολούθηση της διαδικασίας τήρησης των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, και ιδίως των μέτρων που αφορούν στις προϋποθέσεις εισόδου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κ.λπ.), βιβλιοθήκες, αίθουσες πολυμέσων, φοιτητικά γυμναστήρια και λοιποί χώροι του Ιδρύματος.
Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να συνάπτει δημόσια σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4830/2021 μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στη διαδικασία παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων που αφορούν στην τήρηση των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.
Κατά τη διαδικασία επίδειξης των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαιώσεων αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, το προσωπικό στο οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που περιγράφονται στις παρ. 1 και 2 χρησιμοποιεί την ειδική εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α 118) Covid Free GR και πραγματοποιεί παράλληλο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Κυρώσεις
1. Εάν διαπιστωθεί η μη πλήρωση μιας εκ των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος ή προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί η εν λόγω αρμοδιότητα υποχρεούται να αποκλείει τον φοιτητή από την είσοδό του στον χώρο όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
2. Οι φοιτητές που διαπιστώνεται ότι συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία παραβιάζοντας μεμονωμένα ή αθροιστικά τις υποχρεώσεις των άρθρων 3, 4 και 5, απομακρύνονται από τον χώρο όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ σε περίπτωση άρνησης αποχώρησής τους παραπέμπονται αρμοδίως για την εκτέλεση πειθαρχικού παραπτώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. Γ΄ του ν. 4777/2021 (Α’ 25) και του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι..
3. Η παράλειψη υποβολής αίτησης – δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «edupass.gr», σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που παρίσταται με φυσική παρουσία πληροί μιας εκ των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 3, επιδεικνύοντας πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και δεν επέρχεται η επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης των παρ. 1 και 2 του παρόντος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το