Οικονομία, Πρώτο Θέμα (old)

Το νέο ποινολόγιο της εφορίας

00eforia
Το νέο ποινολόγιο της εφορίας όπως αυτό διαμορφώθηκε με το τον τελευταίο φορολογικό νόμο κοινοποίησε το υπουργείο Οικονομικών στις εφορίες με όλες του τις λεπτομέρειες. Στην περίπτωση των πλαστών και εικονικών τιμολογίων τα πρόστιμα είναι χαμηλότερα με τα όσα ίσχυαν πριν ενώ για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις οι ποινές είναι ανάλογες με τη σοβαρότητα της παράβασης.
Ο νέος κώδικας φορολογικών διαδικασιών (ποινολόγιο) ισχύει για παραβάσεις που διαπράχθηκαν από τις 26 Ιουλίου 2013 και μετά.
Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων άνω των 5.000 ευρώ
Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 40%) της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου στην περίπτωση αυτή το ποσό των 2.500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σε σχέση με τις καταργούμενες διατάξεις αυξήθηκε το όριο της αποκρυβείσας αξίας (από 1.200 ευρώ σε 5.000 ευρώ) ενώ μειώθηκε το ποσοστό της αξίας της συναλλαγής (από 100% σε 40%), για τα οποία επιβάλλεται το πρόστιμο.

Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων κάτω των 5.000 ευρώ

1)  Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων

Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 100% της αξίας του στοιχείου.
Για το χρονικό διάστημα από 26.7.2013 έως και 31.12.2013, θεωρείται πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώρηση τελεί σε γνώση του υποχρέου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου.
Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και εφεξής, θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου.
Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο όταν οι αξίες που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές.

Σημειώνεται ότι, σε σχέση με τις καταργούμενες διατάξεις δεν λαμβάνεται υπόψη το όριο της αποκρυβείσας αξίας (άνω ή κάτω των 1.200 ευρώ) ενώ μειώθηκε το ποσοστό επί της αξίας της συναλλαγής (από 200% σε 100%), για τα οποία επιβάλλεται το πρόστιμο.

Έκδοση – Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων

Οι παραβάσεις σχετικά με την έκδοση ή τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το πρόσωπο του εκδότη και του λήπτη και κλιμακώνονται ως προς το ύψος του προστίμου, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω.

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων

Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς την αξία της συναλλαγής επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 50% της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας. Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 25% της αξίας του στοιχείου.

Σημειώνεται ότι, σε σχέση με τις καταργούμενες διατάξειςδεν λαμβάνεται υπόψη το όριο της εικονικής αξίας (άνω ή κάτω των 1.200 ευρώ) ενώ μειώθηκε το ποσοστό της αξίας της συναλλαγής (από 200% και 100% σε 50% και 25%, αντίστοιχα), για τα οποία επιβάλλεται το πρόστιμο.

Το πρόστιμο για την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο, που επιβάλλεται στον εκδότη του εικονικού, κλιμακώνεται ανάλογα με το εάν τεκμαίρεται ότι ο λήπτης του εικονικού στοιχείου τελούσε ή μη σε καλή πίστη.

Συνοπτικός πίνακας επιβολής προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων για παραβάσεις που διαπράττονται από 26.7.2013
Από 26.7.2013 μέχρι 31.12.2013
Από 1.1.2014 και εφεξής
Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου αποκρυβείσας αξίας > 5.000 €
40% (της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε) (ελάχιστο ύψος προστίμου 2.500 €)
Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου αποκρυβείσας αξίας < 5.000 €
αυτοτελείς παραβάσεις
εφαρμογή άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ.
Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων
• ως προς την αξία ή, όταν έχει σφραγιστεί ή θεωρηθεί με μη νόμιμο τρόπο
100% (της αξίας του στοιχείου)
• σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση
100% (της αξίας του στοιχείου)
εφαρμογή άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ.
Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων (ως προς την αξία)
50% (1) ή 25% (2)
Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων (ως προς το πρόσωπο)
• όταν ο λήπτης δεν τελούσε σε καλή πίστη
50% (της αξίας του στοιχείου)
• όταν ο λήπτης τελούσε σε καλή πίστη
100% (της αξίας του στοιχείου)
Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (ως προς την αξία)
• με αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους
50% (1) ή 25% (2)
• σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν έχει αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους
15% (της αξίας του στοιχείου)
Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (ως προς το πρόσωπο)
• όταν ο λήπτης δεν τελούσε σε καλή πίστη
– με αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους
25% (της αξίας του στοιχείου)
-σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν έχει αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους
15% (της αξίας του στοιχείου)
• όταν ο λήπτης τελούσε σε καλή πίστη
0%
Εικονικά φορολογικά στοιχεία
ως προς την αναγραφείσα συναλλαγή
500 € ανά στοιχείο (ανώτατο ύψος 50.000 € ανά φορολογικό έτος)
1. της αξίας του στοιχείου ή για το μέρος της εικονικής αξίας
2. της αξίας του στοιχείου, όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας
Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το