Πρώτο Θέμα (old), Τοπικά

Σύσταση Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας

Π.Θ.

Στη σύσταση Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας με βασικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία θα προχωρήσει η Περιφέρεια. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας θα αποτελείται από ένα σχετικά μικρό αριθμό προσωπικοτήτων και ειδικών, με εκπροσώπηση από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και από φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Θεσσαλίας, ενώ δεν  θα προβλέπεται αμοιβή για τους συμμετέχοντες. Η προαναφερόμενη πρόταση πρόκειται να τεθεί προς συζήτηση και έγκριση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μεθαύριο Δευτέρα (5 μ.μ.).

«Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής των διαρθρωτικών της ταμείων, συνδέει τις προτεραιότητές τους με εκείνες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις εθνικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας ευφυούς εξειδίκευσης λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών τους, ενώ παράλληλα έχει αναθέσει σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν σχετικές μελέτες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η σύσταση ενός συλλογικού οργάνου, αρμόδιου για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας σε Περιφερειακό Επίπεδο, θα υποστηρίξει σημαντικά τους στόχους που έχουν τεθεί» αναφέρει χαρακτηριστικά στην εισήγησή του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κων. Αγοραστός.

 

Στόχοι

Στους στόχους του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας περιλαμβάνονται:

-Η ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

-Ο συντονισμός των δράσεων έρευνας και καινοτομίας μεταξύ ακαδημαϊκών, ερευνητικών και παραγωγικών φορέων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

-Η συμβολή στη σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου ευφυούς εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

-Η δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης της υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προσκλήσεων.

-Η ανάδειξη «καλών πρακτικών» από ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν περάσει με επιτυχία στην παραγωγική διαδικασία.

-Η τόνωση και ενίσχυση καινοτόμων ιδεών και της νεανικής επιχειρηματικότητας.

-Η συνεργασία για εξεύρεσης χρηματοδότησης καινοτόμων σχεδίων (seedfunding) και την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων.

-Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας μέσω της δικτύωσης με άλλες Περιφέρειας και δίκτυα επιχειρηματιών.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας θα λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και συμβουλευτικά στη χάραξη πολιτικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Έρευνα και Καινοτομία και θα προωθεί τις διαδικασίες εφαρμογής και υλοποίησης των πολιτικών αυτών, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των μελών του.

Επίσης, θα προτείνει δράσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από φορείς ή συμπράξεις φορέων με χρηματοδότηση από διάφορες πηγές, αλλαγές και αναθεωρήσεις σε περίπτωση που οι υλοποιούμενες δράσεις δεν είναι αποτελεσματικές.

Μια από τις πρώτες αρμοδιότητες του ΠΣΚΘ θα είναι, σε συνεργασία με τα στελέχη της Περιφέρειας, η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου Ευφυούς Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

 

Δομή

Όπως προαναφέρθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας θα αποτελείται από ένα σχετικά μικρό αριθμό προσωπικοτήτων και ειδικών, με εκπροσώπηση από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και από φορείς που σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Δεν θα προβλέπεται αμοιβή για τους συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με την πρόταση που θα καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο κ. Αγοραστός, στην πρώτη του σύνθεση το ΠΣΚΘ θα αποτελείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας – εκπρόσωποι Περιφερειακού Συμβουλίου 3 μέλη, Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κ. Ελλάδος, Ενώσεις / Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Θεσσαλίας, Εμπορικά/Τεχνικά/Γεωτεχνικά/Ξενοδοχειακά Επιμελητήρια Θεσσαλίας.

Το ΠΣΚΘ θα δύναται να συγκροτεί ad hoc Θεματικές Ομάδες Εργασίας με αρμοδιότητα να εισηγούνται θέματα προς επεξεργασία, τα οποία είτε προτείνονται προς συζήτηση είτε επιλέγονται προς τούτο από το συμβούλιο με βάση τις προτεραιότητες και τη στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς: Αγροτική παραγωγή -τρόφιμα, βιομηχανία, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενέργεια, περιβάλλον, τουρισμός, υγεία.

Το ΠΣΚΘ θα γνωμοδοτεί προς το αρμόδιο όργανο λήψης πολιτικής καινοτομίας για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, ειδικότερα δε για θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό και υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το