Πρώτο Θέμα (old), Τοπικά

Πρόστιμο πάνω από 250 ευρώ για ανασφάλιστο ΙΧ

Τσουχτερά πρόστιμα και επιβαρύνσεις περιμένουν τους κατόχους οχημάτων (δίκυκλα, αυτοκίνητα ΙΧ και ΔΧ) που είναι ανασφάλιστα και δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ
Τσουχτερά πρόστιμα και επιβαρύνσεις περιμένουν τους κατόχους οχημάτων (δίκυκλα, αυτοκίνητα ΙΧ και ΔΧ) που είναι ανασφάλιστα και δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ

Τσουχτερά πρόστιμα και επιβαρύνσεις περιμένουν τους κατόχους οχημάτων (δίκυκλα, αυτοκίνητα ΙΧ και ΔΧ) που είναι ανασφάλιστα και δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ. Από την ερχόμενη Δευτέρα 15 Απριλίου τίθεται σε εφαρμογή η τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 237/1986, σύμφωνα με την οποία οι κάτοχοι οχημάτων που συλλαμβάνονται ανασφάλιστα, θα πληρώνουν πρόστιμα που θα ξεκινούν από 250 ευρώ… Στη σύλληψη των ανασφάλιστων οχημάτων ενεργοποιείται πλέον και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ΠΔ 237/1986 (Α’ 110) «σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλονται, πέραν των αναγραφομένων στο άρθρο 12 ποινών, και οι παρακάτω κυρώσεις:

-Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής οχήματος σε ατύχημα επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.

-Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.».

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαμεσολαβούντων Ασφαλειών Μαγνησίας κ. Δημ. Τούμπας «από την ερχόμενη Δευτέρα τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά στους κυκλοφορούντες με ανασφάλιστα οχήματα. Γι’ αυτό και οι κάτοχοι αυτοκινήτων θα πρέπει να απευθυνθούν στους επαγγελματίες διαμεσολαβητές ασφαλειών, για να ασφαλίσουν τα οχήματά τους».

Επίσης στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα προστέθηκαν τα εξής:

«Άρθρο 5α:Ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και η επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών και μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και ποινών και των ποινικών κυρώσεων, διενεργείται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές με επιτόπιους ελέγχους και ηλεκτρονικά με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του υπουργείου Οικονομικών, η οποία ορίζεται ως η αρμόδια για το σκοπό αυτόν υπηρεσία, με την παρακάτω διαδικασία:

Η Γ.Γ.Π.Σ. του υπουργείου Οικονομικών αναλαμβάνει τη με ηλεκτρονικό τρόπο διασταύρωση και επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τη ζεύξη των κάτωθι αρχείων (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων):

αα) Του αρχείου του Κέντρου Πληροφοριών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχημάτων που είναι ασφαλισμένα και των αυτοκίνητων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης.

ββ) Του αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ. του υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχημάτων που η άδεια κυκλοφορίας τους εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

γγ) Των αρχείων οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών.

Για το σκοπό αυτό, το Κέντρο Πληροφοριών και οι παραπάνω δημόσιες υπηρεσίες ή υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Σ. τα παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους».

Σε περίπτωση που από τη ζεύξη και την επεξεργασία των αρχείων και στοιχείων εντοπίζεται αυτοκίνητο όχημα ανασφάλιστο, η Γ.Γ.Π.Σ. συντάσσει περί αυτού πράξη, που αποστέλλεται με σχετική ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη τού οχήματος αυτού, με την οποία τον καλεί να προβεί άμεσα και το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών από την παραλαβή αυτής στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης. Με την ίδια επιστολή η Γ.Γ.Π.Σ. ενημερώνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την παροχή τυχόν περαιτέρω εξηγήσεών του, σχετικά με την εκ μέρους του τήρηση ή τη της υποχρέωσης προς ασφάλιση.

Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της επιστολής και παραβόλου υπέρ του ελληνικού δημοσίου, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης, μη παροχής ικανοποιητικών εξηγήσεων και μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη οχήματος, η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει τα στοιχεία αυτού και του οχήματός του, για το οποίο δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη, στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία επισπεύδει την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το