Πρώτο Θέμα (old), Τοπικά

Προς συμψηφισμό οφειλών Δήμων στο ΙΚΑ

Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι Δημοτικές Αρχές Αλμυρού και Νοτίου Πηλίου
Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι Δημοτικές Αρχές Αλμυρού και Νοτίου Πηλίου

Τις οφειλές προς το ΙΚΑ δύο δημοτικών επιχειρήσεων και δύο πρώην ΟΤΑ, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αντίστοιχα οι Δήμοι Αλμυρού και Νοτίου Πηλίου που έχουν ενταχθεί στην Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφορικά με το συμψηφισμό οφειλών Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Όπως προκύπτει από σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, με εξαιρετικά επείγοντα χαρακτηρισμό, «οι κύριες οφειλές των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οι οποίες συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 έσοδά τους, απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες του συμψηφισμού ολοκληρώθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου 2012.

Στις ανωτέρω οφειλές που συμψηφίζονται, συμπεριλαμβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, μετά των προβλεπόμενων ευεργετημάτων και απαλλαγών, καθώς και οφειλές των Δήμων που προέρχονται από τα νομικά τους πρόσωπα, δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και έχουν αναληφθεί νομίμως από αυτούς.

Επίσης, είναι δυνατόν να συμψηφιστούν και οφειλές για τις οποίες εκκρεμεί προσφυγή ή έφεση στα αρμόδια δικαστήρια, καθώς και εκείνες για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησής τους, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης παραίτησης των ενδιαφερομένων από το ένδικο βοήθημα ή από το δικαίωμα άσκησης αυτού».

Σύμφωνα με κορυφαία στελέχη του Ιδρύματος, οι οφειλές των ΔΕΚΟ και των ΟΤΑ ανέρχονται στα 700 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 300 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές του στενού δημόσιου τομέα (ΝΠΔΔ).

Ήδη, 21 Δήμοι και Επιχειρήσεις τους, που οφείλουν στο ΙΚΑ πάνω από 20.000.000, υπήχθησαν στις διατάξεις περί συμψηφισμού χρεών, που προβλέπεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία οφειλές δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μετά των κάθε είδους προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής τους, συμψηφίζονται ως προς το ύψος και το είδος των οφειλών κάθε Δήμου, με μέριμνα του υπουργείου Εσωτερικών.

Τα χρέη αυτά απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα, καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, και πρέπει να αποδοθούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τμηματικά μέχρι την 31η.12.2016, με χρηματικές εντολές του υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Ιδρύματος, για τη ρύθμιση των οφειλών μέχρι 31.12.2011 με τμηματική καταβολή αυτών, έως την 31η.12.2016, υπάρχει έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31η.12.2011 οφειλής.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ρύθμισης προκύψει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία, αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εξόφλησή της από το Δήμο είτε η ένταξή της στην τρέχουσα ρύθμιση (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με ανακαθορισμό οίκοθεν του ποσού των υπολειπόμενων δόσεων.

Σημειώνεται ότι, εφ’ όσον μετά τον ανακαθορισμό του ποσού των υπολειπόμενων δόσεων το ποσόν που απομένει είναι μεγαλύτερο του προς απόδοση υπολειπόμενου ποσού από το υπουργείο Εσωτερικών, η διαφορά αυτή θα πρέπει να καταβληθεί υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο Δήμο μέχρι την 31η.12.2016.

Αντίθετα, εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης προκύψει οφειλή μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μετά την 1η.1.2012 (αφορά μητρώα Καλλικράτειων Δήμων) είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφληση είτε η υπαγωγή της σε καθεστώς ρύθμισης.

Σε αντίθετη περίπτωση (μη καταβολή) θα επέρχεται απώλεια της ρύθμισης και θα καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο της οφειλής μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι οι Δήμοι, που οι οφειλές τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία συμψηφίζονται, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

 

Ο Δήμος Αλμυρού

Ο Δήμος Αλμυρού εντάχθηκε στη ρύθμιση για οφειλές της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού με συνολικό ποσό 152.556,54 € προς το ΙΚΑ.

Στην ΚΥΑ αναφέρονται: Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 74.765,70 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 152.556,54 € προς το Ι.Κ.Α. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας, ήτοι συνολικό ποσό 227.322,24 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Αλμυρού, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 4.608,02 € ως υπόλοιπο της δ’ δόσης [455.605,82 € – (74.558,52 € Χ 3) – 227.322,24 €), ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου

Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 124.586,04 € προς το Ελληνικό Δημόσιο, β) 10.591,11 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), γ) 19.181,02 € προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ, δ) 69.436,72 € προς τον Ο.Π.Α.Δ. Μαγνησίας και ε) 77.779,80 € προς το Ι.Κ.Α. Βόλου του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας, ήτοι συνολικό ποσό 301.574,69 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της δ’ δόσης έτους 2012 ποσού 151.849,37 € [298.294,25 € – (48.814,96 € Χ 3)] και ποσό 149.725,32 € από την ε’ δόση. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 148.568,93 € ως ε’ δόση, ενώ οι

επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.

Οι ασφαλιστικές οφειλές έχουν κληρονομηθεί από το Δήμο Αφετών και την Κοινότητα Τρικερίου στην οποία κοινοτάρχης ήταν ο σημερινός δήμαρχος Ν. Πηλίου κ. Ν. Φορτούνας.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το